ၾသဂုတ္ ၇၊ ၂၀၁၄

ကာတြန္း လုိင္လုဏ္ - စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ရေအာင္
ၾသဂုတ္ ၇၊ ၂၀၁၄