ဟန္သစ္ႏုိင္ - မသန္စြမ္းသူမ်ားရဲ႕ ေျခလွမ္း


ဟန္သစ္ႏုိင္ - မသန္စြမ္းသူမ်ားရဲ႕ ေျခလွမ္း
ၾသဂုတ္ ၅၊ ၂၀၁၄
 

ၾသဂုတ္ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ မသန္စြမ္းသူမ်ားေရွ႕ေဆာင္အဖဲြ႔၏ “မသန္စြမ္းသူမ်ားဆုိင္ရာ စီးပြားေရးပ်ိဳးေထာင္မႈစင္တာ ဖြင့္ပဲြႏွင့္  မသန္စြမ္းသူမ်ား အက်ဳံးဝင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ျခင္း မိတ္ဆက္အခမ္းအနားကုိ ရန္ကုန္တုိင္း မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ သာယာေအး ၃ရပ္ကြက္ရွိ မသန္စြမ္းသူမ်ား ေရွ႕ေဆာင္အဖဲြ႔ ႐ုံးခ်ဳပ္တြင္ ျပဳလုပ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ မသန္စြမ္းသူမ်ား ေရွ႕ေဆာင္အဖဲြ႔မွ အစီအစဥ္ဒါရုိက္တာ ဦးေနလင္းစုိးမွ ေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ေဖာ္ေဆာင္ၾကတဲ့အခါမွာ ႏုိင္ငံလူဦးေရ၏ ၁.၃ သန္းခန္႔ရွိေသာ မသန္စြမ္းသူေတြရဲ႕အေရးကိစၥကုိေဆာင္ရြက္တဲ့အခါမ်ားတြင္ ေတာ္ ေတာ္မ်ားမ်ားက ေဆးကုသေပးဖုိ႔ႏွင့္ က်န္းမာေရးအရ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးဖုိ႔ပဲ အဓိကထားၿပီးေတာ့ စဥ္းစားေၾကာင္း၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား အဓိကလုိအပ္ေသာအရာမ်ားမွာ အလုပ္အကုိင္နဲ႔ ဝင္ေငြသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလုပ္အကုိင္ရွိလွ်င္ ဂုဏ္သိကာရွိၿပီး လူမႈအသုိင္းအဝုိင္း မ်ားၾကားမွာ အမ်ားႏွင့္တန္းတူေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားကုိ စဥ္းစားေဆာင္ရြက္လွ်င္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္လမ္း ေတြသာ ပဓာန လုိအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ား တစ္စတစ္စ ပုိမုိတုိးျမွင့္ၿပီး ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ဖုိ႔ မသန္စြမ္းသူမ်ားဆုိင္ရာ စီးပြားေရးပ်ိဳးေထာင္မႈစင္တာကုိ ဖြင့္လွစ္ၿပီး မသန္စြမ္းသူမ်ားကုိယ္တုိင္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္တဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေတြကို စတင္ႀကိဳးစား ေလ့က်က္ခဲ့ျခင္းရွိေၾကာင္းမ်ားကုိ ေျပာျပခဲ့သည္။ဆက္လက္ၿပီး “ကိုယ့္မွာပုိက္ဆံရွိရင္ ပညာသင္ႏုိင္မယ္၊ လူမႈေရးအေပါင္းအသင္းနယ္ပယ္မွာ ဝင္ဆ့ံမယ္၊ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ ဆုိရွယ္ပါတီေပး ျခင္းေတြ တုိးတက္လာမယ္၊ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈေတြ အမ်ား ျပည္သူေတြနဲ႔သက္ဆုိင္တဲ့ေနရာေတြမွာ က်ေနာ္တုိ႔လည္းတန္းတူပါဝင္လာႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္” ဟုေျပာသည္။
 

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖဲြ႔လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္သိန္း၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးစုိးၾကည္၊ နိပြန္ေဖာင္ ေဒရွင္း၏ အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး မစတာ ရႈအိခ်ိအုိႏုိ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာဂ်ပန္သံအမတ္ႀကီး မစတာ ထတဲရွိဟိဂုရွိ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆုိင္ ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး မစတာဒဲရစ္မစ္ခ်ဲလ္ စသည္တုိ႔က ဂုဏ္ျပဳဝမ္းေျမာက္စကားမ်ား ေျပာၾကားေပးခဲ့ၿပီး နိပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ျမန္မာႏုိင္ငံမသန္စြမ္းသူမ်ား ေရွ႕ေဆာင္အဖဲြ႔သုိ႔ ကား (၆) စီးလဲႊေျပာင္းလွဴဒါန္းခဲ့သည္။