ပါဘလိုနီ႐ူဒါ - ပန္းျခံတြင္း၌ ေသဆံုးရသူမ်ား (၈၈၈၈ ဂုဏ္ျပဳ)

ပါဘလိုနီ႐ူဒါ  - ပန္းျခံတြင္း၌ ေသဆံုးရသူမ်ား (၈၈၈၈ ဂုဏ္ျပဳ)
ၾသဂုတ္ ၀၇၊ ၂၀၁၄


ဒီဇိုင္း - ကိုမ်ိဳး

I do not come to weep here where they fell.
သူတို႔က်ဆံုးခဲ့ေသာ ဤေနရာသို႔ ငါသည္ ငိုေၾကြးရန္ လာျခင္းမဟုတ္။
I come to speak to you who are still living;
ယခုတိုင္ရွိေနၾကသူ သင္တို႔အား ေျပာၾကားရန္ ငါလာျခင္း ျဖစ္သတည္း။

In the name of these our dead
I demand punishment.
ဤက်ဆံုးသူမ်ားအတြက္
ငါသည္ အျပစ္ဒဏ္ကို ေတာင္းဆိုပါ၏။

For those who spattered our fatherland with blood
I demand punishment.
ငါတို႔၏ အဖတိုင္းျပည္ကို ေသြးျဖင့္ ေပက်ံေစသူတို႔အား
ငါသည္ အျပစ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုပါ၏။

For him by whose command this crime was done
I demand punishment.
ဤလူသတ္မႈ က်ဴးလြန္ရန္ အမိန္႔ေပးသူကို
အျပစ္ဒဏ္ေပးရန္ ငါေတာင္းဆိုပါ၏။

For the traitor who clambered to power over these bodies
I demand punishment.
ဤအေလာင္းမ်ားေပၚမွ ကုတ္ကတ္၍  တန္ခိုးအာဏာ လုယူသူ သစၥာေဖာက္မ်ားအား
အျပစ္ဒဏ္ေပးရန္ ငါေတာင္းဆိုပါ၏။

For those forgiving ones who excused this crime
I demand punishment.
ဤသတ္ျဖတ္မႈအား အျပစ္လႊတ္သူ ခြင့္လႊတ္ေရးသမားမ်ားအား
အျပစ္ဒဏ္ေပးရန္ ငါေတာင္းဆိုပါ၏။

I do not want to shake hands all around and forget;
ငါသည္ သူတို႔နဲ႔ လက္ဆြဲကာ ေမ့ေလ်ာ့ရန္ အလိုမရွိ။

I do not want to touch their blood-stained hands;
ငါသည္ သူတို႔၏ ေသြးစြန္းေသာ လက္မ်ားကို ထိရန္ အလိုမရွိ။

I want punishment.
ငါသည္ အျပစ္ဒဏ္ေပးရန္သာ အလိုရွိသည္သာတည္း။

I do not want them sent off somewhere as ambassadors
nor covered up here at home until it blows over.
သူတို႔ကို အရပ္ရပ္သို႔ သံအမတ္ႀကီးမ်ား အျဖစ္ ေစလႊတ္ျခင္းကို လည္းေကာင္း၊
အိမ္မွာပင္ ကိုးကြယ္ကာ တျဖည္းျဖည္း ေပ်ာက္ပသြားေစမည္ကို လည္းေကာင္း
ငါသည္ အလိုမရွိ။

I want to see them judged,
here, in the open air, in this very spot.
ဤေနရာမွာပင္၊ ဤပန္းျခံမွာပင္
သူတို႔အား တရားစီရင္ရန္ အလိုရွိသည္။
I want to see them punished.
ငါသည္ သူတို႔အား အျပစ္ဒဏ္ေပးရန္သာ အလိုရွိသတည္း။

Oh.. Fallen Brothers, out of the silence
your voices will rise in the mighty shout of freedom
when the hope of the people flames into paeans of joy.
အုိ.. က်ဆံုးေလၿပီးေသာ ေသြးခ်င္းသားခ်င္း အေပါင္းတို႔
တိတ္ဆိတ္ေနျခင္းမွ ေန၍ ငါတို႔၏ က်ယ္ေလာင္ေသာ အသံျဖင့္
လြတ္လပ္ေရး ေၾကြးေၾကာ္သံကုိ ဟစ္ေအာ္ လႊမ္းေမာ္ၾကကုန္အံ့။
ထိုအခါ၌ ျပည္သူတို႔၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္သည္
ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း ေတးသံျဖင့္ အလွ်ံညီးညီး ျမည္ဟည္းေနပါအံ့။

I must speak to those dead now as if they were here.
Brothers, it will go on.
ဤေနရာမွာ ငါတို႔ႏွင့္အတူ က်ဆံုးေလၿပီးေသာ သူတို႔ ရွိေနသကဲ့သို႔ သူတို႔ကို ငါတိုင္တည္ဆိုအံ့။
အုိ.. ေသြးခ်င္းသားခ်င္း အေပါင္းတို႔
ငါတို႔တိုက္ပြဲ ေရွ႕သို႔ ခ်ီတက္လတၱံ႕။

Our fight will go on in the land,
in the factories, in the farms,
in the streets the fight will go on,
in the craters of copper, glowing with green and red,
the battle-lines will be drawn.
ငါတို႔တိုက္ပြဲသည္
ေျမျပင္၌ လည္းေကာင္း၊ စက္ရံု၌ လည္းေကာင္း၊ လယ္ေတာ၌ လည္းေကာင္း၊ လမ္းမေပၚ၌ လည္းေကာင္း
စိမ္းစိမ္းနီနီ ႏွင့္ ရဲရဲေတာက္လ်က္ရွိေသာ ေၾကးနီဖိုက်င္မ်ား၌မ်ား၌ လည္းေကာင္း
စစ္ေၾကာင္းျဖန္႔၍ ေနမည္သာတည္း။

မွတ္ခ်က္။  ။ ပါဘလိုနီရူဒါ ၏ “ပန္းျခံတြင္း၌ ေသဆံုးရသူမ်ား” ကဗ်ာ အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္ကို “Robert Brittain” ဘာသာျပန္ “The Dead in the Square” မူ ကို ယူသည္။  ျမန္မာဘာသာျပန္ကို “လင္းယုန္ေမာင္ေမာင္” “ခ်ီေဂြဗားယား (၁၉၆၈)” စာအုပ္မွာ ကဗ်ာ တပိုင္းတစ ဘာသာျပန္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပသည့္မူကို ယူၿပီး ကဗ်ာစာသားတခ်ိဳ႕ ဘာသာျပန္ ထပ္မံျဖည့္စြက္ပါသည္။  မူရင္းကဗ်ာတစ္ပုဒ္လံုး အျပည့္ အစံု မဟုတ္ေပ။