ကာတြန္း ေက်ာက္ေက်ာက္ - ရန္ကုန္ျမိဳ့က ႏႈတ္ခြန္းဆက္လိုက္ျပီ


ကာတြန္း ေက်ာက္ေက်ာက္ - ရန္ကုန္ျမိဳ့က ႏႈတ္ခြန္းဆက္လိုက္ျပီ
ၾသဂုတ္ ၁၆၊ ၂၀၁၄