ကာတြန္းေမာင္ရစ္ - တတိယလႈိင္း ... တဲ့ေဟ့

 
ကာတြန္းေမာင္ရစ္ - တတိယလႈိင္း ... တဲ့ေဟ့
ၾသဂုတ္ ၁၄၊ ၂၀၁၄