ကာတြန္း ေဂ်ာ္ဒီး - အမ်ားပိုင္ျမိဳ့ေတာ္၊ အျပင္လူ မ၀င္ရ


ကာတြန္း ေဂ်ာ္ဒီး - အမ်ားပိုင္ျမိဳ့ေတာ္၊ အျပင္လူ မ၀င္ရ
ၾသဂုတ္ ၃၀၊ ၂၀၁၄