ကာတြန္းေမာင္ရစ္ - ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ (Hybrid Car)


ကာတြန္းေမာင္ရစ္ - ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ (Hybrid Car)
အကယ္ဒမစ္၀ိကလီးဂ်ာနယ္ ရန္ကုန္ကေန ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္
ၾသဂုတ္ ၃၀၊ ၂၀၁၄