(လွဦး ဘာသာျပန္) - ေဂ်ာ့ဆိုးရို႕စ္ ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံမႈ

(လွဦး ဘာသာျပန္) - ေဂ်ာ့ဆိုးရို႕စ္ ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံမႈ
စက္တင္ဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၄

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ရင္းႏွီးျမွတ္နွံမႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန၊ ပိတ္ဆို႕တားျမစ္မႈအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ဆိုင္သည္ဟု ရိုက္တာသတင္းဌာနမွ ေဖၚျပသည္။ တဟုန္ထိုးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂ႏွစ္အတြင္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာစီးပြားေရးသို႕ ဦးတည္ခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္ ခရီးလမ္းမွာ ၾကမ္းတမ္းမႈမ်ားရွိသည္ဟု စီးပြားကူသန္းဝန္ၾကီးက ေျပာသည္။

တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ျမန္မာျပည္၏ ဦးဆံုးရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံသူ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ေဂ်ာ့ခ်္ဆိုးရို႕စ္က  ေနာက္ႏွစ္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ စီပြားလုပ္ငန္း ၊ ေပၚလစီမ်ား ေႏွးေကြးသြားျခင္းအတြက္ သူ႕မွာအခက္ခဲျဖစ္ေနရသည္ဟု ဆိုသည္။ ႏိုင္ငံတကာ ကုမၸဏီၾကီးမ်ားသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ရွိ ဘာမွမလုပ္ရေသးေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ လာေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကမည္ ဟု ေဂ်ာ့ခ်္ဆိုးရို႕ က ယံုၾကည္လွ်က္ပင္ရွိသည္။

ျမန္မာအစိုးရ ညွိႏႈိင္းေရးတာဝန္ခံ ဝန္ၾကီးတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးစိုးသိမ္းက ႏိုင္ငံတကာဝန္ၾကီး ၁၁ ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံစီးပြားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို သူ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္သည္ဟု ဆိုသည္။

ဦးစိုးသိမ္းက  ခက္ခဲရႈပ္ေထြးေသာ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈအရႈပ္ရွင္းမ်ား၊ ဥပေဒမ်ားကို ေနာက္ႏွစ္တြင္ ေျဖရွင္းနိုင္မည္ ေမွ်ာ္လင့္သည္ေၾကာင္း  "ကြ်န္ေတာ္တို႕မွာ ရွင္းလင္းနားလည္လြယ္ကူ က်င့္သံုးႏိုင္တဲ့ လယ္ယာေျမဥပေဒ ရွိေနျပီးျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္၆လ ကေန ၁၂လအတြင္ အဲဒီဥပေဒကို စတင္က်င့္သံုးႏိုင္ပါမယ္" .. ဟု ရိုက္တာသတင္းဌာနကို ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံမႈ ကြန္ဖရင့္တြင္.  " အဲဒီ လယ္ယာေျမပိုင္ဆိုင္မႈဥပေဒ လက္ေတြ႕အေကာင္ထည္ေဖၚျပီးတဲ့ေနာက္မွာ ေရအရင္းျမစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ဆက္လုပ္ၾကပါမယ္။ ေရျပသနာက လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး၊ သစ္ေတာ၊ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွာ အလြန္အေရးၾကီးပါတယ္.." ဟု ထပ္မံေျပာဆိုခဲ့သည္။

ပါလီမန္အမတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ေနာက္ႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ျပီး၊ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လုပ္ေဆာင္မည့္ ျပည္သူသို႕အာဏာေျပာင္းလဲျခင္းသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းျပီးသည့္ေနာက္ ပထမဆံုး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအလုပ္ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႕မႈမ်ားသည္ လံုးဝဖယ္ရွားျခင္း မလုပ္ေသးပါ။ အေမရိကန္အစိုးရ Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) မွ ျပဌာန္းထားေသာ ပိတ္ဆိုမႈဥပေဒသည္ တည္ေနဆဲျဖစ္သည္။ အထူးေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ငံစာရင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရကို ထည့္သြင္းထားပါသည္။ ထိုဥပေဒရွိေနေသာေၾကာင့္ အေမရိကန္လူမ်ိဳး တစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ၊ အေမရိကန္ကုမၸဏီျဖစ္ေစ... ျမန္မာျပည္သို႕သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ျပီး ဆံုးရံႈးမႈျဖစ္ပါက အေမရိကန္အစိုးရက တာဝန္ယူ၊ေျဖရွင္းေပးမည္ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ားမွာ ျမန္မာျပည္လာရန္ ေနွာင့္ေနွးေနဆဲျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့သမိုင္းအစဥ္အလာအရ စစ္တပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား၏ စီးပြားေရးတြင္ ပါဝင္၊ထိန္းခ်ဳပ္ေနမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ထို႕အျပင္ မူးရစ္ေဆးဝါးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း နာမည္ပ်က္စာရင္းသြင္းထားခံရသူ SDN List မ်ားစြာရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ျမန္မာဝန္ၾကီးတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးစိုးသိမ္းက "ျမန္မာႏိုင္ငံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ အေမရိကန္ရဲ့ ပိတ္ဆို႕မႈဥပေဒကို ပယ္ဖ်က္ေပးေစလိုတယ္" ဟု ေျပာခဲ့သည္။

ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနနဲ႕ ႏိုင္ငံေရးမျငိမ္သက္ျဖစ္မႈ၊ မေသခ်ာမႈမ်ား ရွိေနေပမဲ့ လာမဲ့ႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲမွ သူတို႕ အင္အယ္ဒီပါတီ ဝင္ေရာက္အေရြးခံမယ္။ သူမ သမၼတမျဖစ္ႏိုင္ေပမဲ့လည္း ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ၾကမည္ ဟု ေျပာသည္။ ႏိုင္ငံျခားသား အိမ္ေထာင္ဖက္၊ ႏိုင္ငံျခားသား သားသမီး ရွိသူမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသမၼတ၊ ဒုသမၼတ ရာထူး မခန္႕ထားရန္ ျမန္မာစစ္အစိုးရ ျပဳစုခဲ့ေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ေရးသား၊ ျပဌာန္းထားသည္။

"လြန္ခဲ့ေသာအႏွစ္၂၀ကတည္းက ေဂ်ာ့ဆိုးရို႕စ္၏  Open Society Foundation in Myanmar အဖြဲ႕အစည္းစတင္ခဲ့ျပီးေနာက္ ယခုဘာဆက္လုပ္မလဲ ..." ဟု ေမးေသာအခါ  ၀န္ၾကီးဦးစုိးသိမ္းႏွင့္ တ၀ိုင္းတည္းထိုင္ေနသူ ေဂ်ာ့ဆိုးရို႕စ္က  "ပြင့္လင္းမႈေတြရွိလာျပီ၊ ဆက္လုပ္ေနတယ္ .." ဟုေျဖခဲ့ပါသည္။  " စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြေတာ့ ေႏွးေကြးသြားပါျပီ။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲျပီးရင္ ျပန္လည္ျမန္ဆန္လာမယ္ လုိ႕ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္ " ဟု ေျပာခဲ့သည္။

ဘီလွ်ံနာသူေဌးၾကီး ေဂ်ာ့ခ်္ဆိုးရိုး့၏ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံမႈမ်ားသည္ အေမရိကန္အစိုးရ၏ OFAC စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ အညီျဖစ္ဖို႕ အထူးၾကိဳးစားလုပ္ကိုင္ေနရပါသည္။ လာဘ္စားမႈ၊ ဥပေဒအလြဲသံုးမႈမ်ားမွာ ပါဝင္မပတ္သက္ဖို႕ ျဖစ္ပါသည္။  ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ လူေပါင္း ရာခ်ီေသဆံုးရေသာ ၂၀၁၂ ကတည္းမွ စတင္ခဲ့သည့္ မြတ္ဆလင္အေရးအခင္းမ်ား ျမန္မာအစိုးရ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းပံုမ်ားကိုလည္း အေမရိကန္အစိုးရက ေစာင့္ၾကည့္လွ်က္ရွိပါသည္။

ဘယ္လိုပဲ ျဖစ္ေနပါေစ.. ကမၻာ့ ႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီၾကီးမ်ား၊ ျမန္မာျပည္စီးပြားေရးကို လစ္လ်ဴထားလို႕ မျဖစ္ေတာ့ေၾကာင္း။ ၂၀၁၄ ဧျပီလတြင္  ျမန္မာျပည္ကို ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံမႈ ကန္ေဒၚလာ ၅ဘီလွ်ံ ဝင္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္းကို ေဂ်ာ့ခ်္ဆိုးရို႕စ္ က ေျပာဆိုပါသည္။


ျ ျမန္မာႏိုင္ငံသား သူေဌး ဦးဆာ့ခ်္ပန္


ေဂ်ာ့ခ်္ဆိုးရို႕စ္ ေဒၚလာသန္းေပါင္းမ်ားစြာ ျမန္မာျပည္ကို ရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံထားပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသား သူေဌး ဦးဆာ့ခ်္ပန္ ၏  SPA Group ရိုးမဘဏ္ႏွင့္လုပ္ငန္းမ်ားမွတဆင့္ ရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံထားျဖင္းျဖစ္ပါသည္။  ျမန္မာအစိုးရထံ တိုက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံျခင္း မရွိေသးပါ။  " က်ေနာ္တို႕ဟာ ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ ေငြေၾကးလုပ္ငန္း၊ လယ္ယာလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံဖို႕ အရမ္းစိတ္ဝင္စားပါတယ္၊ ဒီလုပ္ငန္းေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ႏွစ္သက္တဲ့ ရင္းႏွီးျမွတ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ပါတယ္" ဟု ေဂ်ာ့ခ်္ဆိုးရို႕က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

မွတ္ခ်က္။ လွဦး ဘာသာျပန္တင္ျပသည္။  George Soros Invests In Burma Through Serge Pun

(Feature article direct from the REUTERS on 24 September 2014.   http://hlaoo1980.blogspot.sg)