ကာတြန္း ေဂ်ာ္ဒီး - ဦးသြပ္ၾကီး၏ ကြက္ေပ်ာက္ဆန္းၾကီးမ်ား


ကာတြန္း ေဂ်ာ္ဒီး - ဦးသြပ္ၾကီး၏ ကြက္ေပ်ာက္ဆန္းၾကီးမ်ား
စက္တင္ဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၄