ကာတြန္း လိုင္လုဏ္ - တင္ေျမာက္ခံ


 ကာတြန္း လိုင္လုဏ္ - တင္ေျမာက္ခံ
စက္တင္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၄ (သူ႔ေဖစ့္ဘြတ္က ကူးယူပါသည္)