ကာတြန္းေမာင္ရစ္ - ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ (Greetings)

 
ကာတြန္းေမာင္ရစ္ - ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ (Greetings)
အကယ္ဒမစ္၀ိကလီး ဂ်ာနယ္မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္
စက္တင္ဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၄