ဟန္သစ္ႏုိင္ - JICA ရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားဟာ ျပႆနာႀကီးထြားႏုိင္


ဟန္သစ္ႏုိင္ - JICA ရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားဟာ ျပႆနာႀကီးထြားႏုိင္
စက္တင္ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၄

 

ဂ်ပန္နိုင္ငံ အျပည္ျပည္ဆိိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ (JICA) မွ ျမန္မာနိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသအတြက္ စက္မႈက႑ဖံြ႔ၿဖဳိးတိုး တက္ရန္ လမ္းမ်ား စက္မႈဇုန္မ်ား၊ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္စီမံကိန္းသည္ ပဋိပကၡ ပုိမုိျဖစ္နိုင္သည့္အတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ ကရင္တိုင္းရင္းသားအဖဲြ႔စည္းေပါင္း (၃၀) နီးပါးပါဝင္သည့္ ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္ (KPSN) က ရန္ ကုန္ၿမိဳ႕ MJN ရုံးခန္းတြင္ စက္တင္ဘာ ၉ ရက္က သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေထာက္ကူျပဳကြန္ရက္မွ ေစာေက်ာ္စြာက ... ကရင္ျပည္နယ္နွင့္ မြန္ျပည္နယ္တ႔ိုတြင္ ဒုကၡသည္မ်ားကုိကူညီရန္အတြက္ ဆိုၿပီး စီမံကိန္းမ်ားေဖာ္ေဆာင္ေနျခင္းသည္ စီးပြားေရးရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈနွင့္ ကုိယ္က်ဳိးအတြက္သာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား နား လည္ထားသင့္ေၾကာင္း၊ ယခု ဂ်ပန္နိင္ငံရွိစက္ရုံမ်ားတြင္လည္း အလုပ္သမားမ်ားသည္ ျပႆနာမ်ားနွင့္ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း၊ ေဒသခံျပည္ သူမ်ား က်န္းမာေရးအတြက္ စက္ရုံမ်ားတည္ေဆာက္လွ်င္ စြန္႔ပစ္ေသာအရာမ်ားသည္ ေလထု၊ ေရထု ညစ္ညမ္းျခင္းမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစသည့္ အတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာစံနႈန္းမ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း၊ စက္ရုံမ်ားတြင္လည္း ေဒသခံအဖဲြ႔အစည္းမ်ားကုိ ပါဝင္ခြင့္ျပဳလွ်င္ နႈတ္ကတိျဖင့္လက္မခံဘဲ တရားဝင္စာခ်ဳပ္ျဖင့္လက္ခံသင့္ေၾကာင္း၊ JICA မွျပဳလုပ္မည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားနွင့္ပတ္သက္ၿပီး တိုက်ိဳရုံးခ်ဳပ္ကုိ ေတြ႔ဆုံခြင့္ေတာင္းေသာ္လည္း ပထမတြင္ ခြင့္ျပဳမည္ဟုေျပာၿပီး ခြင့္မျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ား၏ အေကာင္းအဆုိးအတြက္ ေဒသခံ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား ဆုံးျဖတ္အေကာင္ထည္ေဖာ္ျခင္းမ်ားကုိ ျမန္မာနိုင္ငံမွတာဝန္ရွိသူမ်ားက ႀကိဳးစားေပးေစေၾကာင္း၊ JICA ၏စီမံကိန္းကုိ ကရင္အေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္အဖဲြ႔ႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကလက္မခံေၾကာင္းမ်ား ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဆက္လက္ၿပီး JICA ဘက္မွ ျပည္သူလူထုနွင့္တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းရွိပါတယ္ဆိုသည္မွာလည္း ကရင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ဖိတ္ေခၚထား သည့္သူမ်ားသာျဖစ္ၿပီး ျပည္သူ႔ကုိယ္စားျပဳ ကုိယ္စားလွယ္ေတြမဟုတ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။ ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္မွ ေနာ္လွလွစုိးမွေျပာၾကားရာတြင္ JICA က  ကရင္ျပည္နယ္နွင့္ မြန္ျပည္နယ္တိ႔ုတြင္ ဒုကၡ သည္မ်ားနွင့္ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးကိုကူညီရန္ အႀကီးစားစီမံကိန္းမ်ားေဖာ္ေဆာင္ေနျခင္းသည္ ျပည္နယ္သဘာဝအလွ၊ ယဥ္ေက်းမႈနွင့္ ေျမယာျပသနာရႈပ္ေထြးမႈကုိ ပုိမိုႀကီးထြားလာေစေၾကာင္း၊ ယခင္ မူလေနရာတြင္ေနထိုင္ခဲ့ေသာ ဒုကသည္မ်ားေျပာင္းေရႊ႕သြားရျခင္းသည္ စစ္ဒဏ္၊ မတရားဖိနွိပ္မႈဒဏ္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ျပန္လာလွ်င္ ယခုအေျခစုိက္ေနထိုင္လုပ္ကုိင္စား ေသာက္ေနေသာသူမ်ားနွင့္လည္း ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္နိုင္ေၾကာင္း၊ JICA ၏ဖံြံ႔ၿဖိဳးမႈအမ်ားစုမွာ သယံဇာတထုတ္ယူျခင္းနွင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံေနေၾကာင္း၊ စက္မႈဇႈန္မ်ားသည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ အလုပ္အကုိင္အနည္းကုိသာျဖစ္ေစေသာ္လည္း ေျမအမ်ားအျပားကုိပ်က္စီးေစေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုေဖာ္ေဆာင္ေနေသာကာလတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရနွင့္ ကရင္ျပည္နယ္အစုိးရ သည္ တဖက္တည္းမွၾကည့္ၿပီး ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ေနျခင္းသည္ ပဋိပကၡကုိဦးတည္ေနေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတာ ေရရွည္တည္တံ့ ခုိင္ၿမဲဖို႔ဆိုရင္ ခဏတာနွင့္ တည္ေဆာက္လု႔ိမရေၾကာင္း၊ ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္၏ အဓိကဦးစားေပးအစီအစဥ္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္။

ဆက္လက္ၿပီး “က်မတို႔ ကရင္ျပည္သူလူထုက အနွစ္ ၆၀ ေက်ာ္ ခါးသီးၿပီးခံခဲ့ရတာ၊ အခြင့္အေရးမလိုခ်င္လ႔ိုမဟုတ္ဖူး၊ ရပိုင္ခြင့္ရွိတယ္၊ ရပိုင္ခြင့္ကုိ ေရရွည္တည္တံ့ပုံမ်ိဳးနဲ႔လိုခ်င္တယ္” ဟု ေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္။