ကာတြန္း ATH - ဂ်ဴိကိုင္ျပီး ေတာင္းပန္ပါတယ္

 
ကာတြန္း ATH - ဂ်ဴိကိုင္ျပီး ေတာင္းပန္ပါတယ္
ေအာက္တိုဘာ ၈၊ ၂၀၁၄ (သူ႔ေဖစ့္ဘြတ္က ယူပါတယ္)