ကာတြန္း လိုင္လုုဏ္ - ကုုိပါၾကီးအတြက္


ကာတြန္း လိုင္လုုဏ္ - ကုုိပါၾကီးအတြက္
(သူ႔ေဖစ့္ဘြတ္) ေအာက္တိုုဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၄