ဟန္သစ္ႏိုုင္ - Ooredoor ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား အသိေပးရွင္းလင္း


ဟန္သစ္ႏိုုင္ - Ooredoor ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား အသိေပးရွင္းလင္း
(မိုုးမခ) ေအာက္တိုုဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၄
၂၀၁၄ ေအာက္တိုဘာ ၂၉ရက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Shangalar ဟုိတယ္တြင္ Ooredoor မွ ဝန္ေဆာင္မႈအပုိင္းနွင့္ တိုးတက္လာမႈမ်ားကုိ ရွင္းလင္းပဲြျပဳလုပ္သည္။
Ooredoo မွ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသအတြင္း စုစုေပါင္း ၃၉ၿမိဳ႕နယ္ကုိ ကြန္ရက္ျဖန္႔ၾကက္ထားနိုင္ခဲ့ၿပီး က်န္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားနွင့္ အဆက္သြယ္ျပဳလုပ္ရာတြင္ လိုုအပ္ေနေသာေနရာမ်ားကုိ တာဝါတိုင္မ်ား ရက္သတၱပါတ္အတြင္း စုိက္ထူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုုတ္ျပန္လိုုက္သည္။


ထိုု႔အျပင္ Ooredoo မွအထူးေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ေပးထားေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ၂၄နာရီအခ်ိန္ျပည့္ သိလိုသမွ်မ်ားကုိ အေျဖမ်ားေပး၍ အေကာင္းဆုံးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ Ooredoo အခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ရန္အတြက္ Ooredoo ကုမဏီမွ ပရိုမိုးရွင္းျပဳလုပ္ရာတြင္ ေအာက္တိုဘာ ၂၄ရက္မွ နိုဝင္ဘာ ၂၃ရက္အထိ ရက္ေပါင္း ၃၀အတြင္ ေငြျဖည့္ကဒ္ (၃၀၀၀ )သုိ႔မဟုတ္ (၁၀၀၀) ခ်င္းစီ ေငြျဖည့္ပါက မိနစ္တစ္ေထာင္ free ေျပာနိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ကန္႔သတ္ရက္ျပည့္ပါက ေနာက္ထပ္ရက္ေပါင္း ၃၀ ကုိ မိနစ္တစ္ေထာင္ free စကားေျပာနိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း Ooredoo အမႈေဆာင္အရာရွိ ဦးေက်ာ္မင္းစုိးမွ ေျပာၾကားသည္။