ေအာင္ေ၀း - လွ မ်ိ ဳ း ေ န ာ င္


ေအာင္ေ၀း - လွ မ်ိ ဳ း ေ န ာ င္
(မိုုးမခ) ႏိုု၀င္ဘာ ၂၉ ၊ ၂၀၁၄


မ ေ က ာ င္ း သူ ၀ ယ္

ေ က ာ င္ း သူ ပ ယ္ တဲ့ ေ ခ တ္ မွ ာ

မ င္ း ေ စ် း ေ က ာ င္ း မ ရ ခဲ့ ဘူ း ။       ။


၁ ၁ - ၂ ၈ - ၁ ၄