အေမရိကန္သမၼတ အုုိဘားမားက တရားမ၀င္တျပည္သားမ်ားအတြက္ သက္သာခြင့္ အမိန္႔ထုုတ္

အေမရိကန္သမၼတ အုုိဘားမားက တရားမ၀င္တျပည္သားမ်ားအတြက္ သက္သာခြင့္ အမိန္႔ထုုတ္
(မိုုးမခ) ႏိုု၀င္ဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၄
၂၀၀၈ ခုုႏွစ္ သမၼတအျဖစ္ အေရြးခံခဲ့ရသည့္အခ်ိန္မွစ၍ အုုိဘားမားက ၎တိုု႔၏ လူ၀င္မႈၾကည့္ၾကပ္ေရးဥပေဒ ျပဳျပင္မည္ဟုု ကတိေပးခဲ့ျပီး ၆ႏွစ္အၾကာ ၂၀၁၄ ႏွစ္ကုုန္ပိုုင္းက်မွ ေျခလွမ္းတခုုအျဖစ္ သမၼတအမိန္႔ထုုတ္ႏိုုင္ခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္ ၂ရပ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္း မဟုုတ္ဘဲ အစုုိးရတရပ္၏ ေခါင္းေဆာင္ သမၼတအာဏာျဖင့္ လက္ရွိအေမရိကန္ျပည္တြင္းရွိ တရားမ၀င္ေရာက္ရွိေနသူမ်ားအနက္ လူဦးေရ ၅ သန္းကိုု ျပည္ႏွင္ခြင့္က သက္သာေစသည့္ အမိန္႔ကိုု ထုုတ္ျပန္ျခင္း ျဖစ္သည္။ 
တရားမ၀င္ တျပည္သားမ်ားအနက္ ၅ ႏွစ္နဲ႔ အထက္ ေရာက္ရိွေနျပီး ၊ အေမရိကန္ႏိုုင္ငံသား သိုု႔မဟုုတ္ ဂရင္းကဒ္ရထားသူ ကေလးမ်ား၏ မိဘမ်ားသည္  ရာဇ၀တ္မႈ ကင္းရွင္းေၾကာင္း စစ္ေဆးျပီးေနာက္ အေမရိကန္ျပည္တြင္ ၃ ႏွစ္ အလုုပ္လုုပ္ျပီး ေနထိုုင္ခြင့္ ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။ ႏိုုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္၊ ဂရင္ကဒ္ ရခြင့္တိုု႔မွာ လူ၀င္မႈဥပေဒနဲ႔ သက္ဆိုုင္ျပီး သမၼတ၏ အာဏာနဲ႔ ထုုတ္ျပန္ခြင့္ မရွိဟုု ဆိုုသည္။
အေမရိကန္ျပည္တြင္း တရားမ၀င္ေရာက္ရွိေနသူ ၁၀ သန္းေက်ာ္ ရွိသည္။ ထိုုအေရးအခင္းကိုု အစုုိးရန႔ဲ လႊတ္ေတာ္တိုု႔က လူ၀င္မႈၾကည့္ၾကပ္ေရး ဥပေဒျပင္ဆင္ျပီးမွသာ ေျဖရွင္းႏိုုင္မည္ ျဖစ္သည္။ လူျဖဴမ်ား ၾကီးစိုုးေသာ ရီပတ္ဘလစ္ကန္ပါတီက အဆိုုပါ လူ၀င္မႈဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကိုု အားမေပးေပ။ တရားမ၀င္ေရာက္ရွိေနသူမ်ားကိုု အေရးယူျပီး ျပည္ႏွင္ေရးကိုု အားသာၾကသျဖင့္ ယခုုအိုုဘားမား၏ အမိန္႔ထုုတ္ျပန္ျခင္းကိုု ကန္႔ကြက္ ရႈတ္ခ်လိုုက္ၾကသည္။ အိုုဘားမား၏ ဒီမိုုကရက္ပါတီကမူ တျပည္သားမ်ားျဖင့္ စတင္ထူေထာင္ခဲ့ေသာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုု၏ သမိုုင္းအစဥ္အလာအတိုုင္း တရားဥပေဒႏွင့္ အညီ တျပည္သားမ်ားကိုု တရား၀င္လက္ခံေရးကိုု အားေပးၾကသည္ျဖစ္ရာ အိုုဘားမား၏ အမိန္႔ကိုု ေထာက္ခံၾကသည္ဟုု ဆိုု၏။ 
လက္ရွိ ၂၀၁၄ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္အရ အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္ ၂ ရပ္တြင္ ရီပတ္ဘလစ္ကန္ပါတီမွ အမတ္အမ်ားစုု အႏိုုင္ရရွိထားသည္ျဖစ္ရာ ဒီမိုုကရက္ပါတီ၏ သမၼတ အိုုဘားမားမွာ ၎၏ လက္က်န္သမၼတ သက္တမ္း ၂ ႏွစ္ အတြင္း သေဘာထားခ်င္း မတူညီေသာ အတိုုက္အခံမ်ားကိုု ရင္ဆိုုင္ျဖတ္သန္းရမည္ဟုု အကဲခတ္တိုု႔က မွတ္ခ်က္ေပးၾကသည္။