ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ - Vote with your feet


ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ - Vote with your feet
(ရန္ကုန္ထုတ္ အကယ္ဒမစ္၀ိကလီးဂ်ာနယ္) ႏို၀င္ဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၄