ကာတြန္း ဆလုိင္းစြမ္းပီ - ေနရာ

ကာတြန္း ဆလုိင္းစြမ္းပီ - ေနရာ
ဒီဇင္ဘာ ၂၉၊ ၂၀၁၄