ေအာင္ထက္ - သူရဲေကာင္းေတြေနတဲ့ တုိင္းျပည္

ေအာင္ထက္ - သူရဲေကာင္းေတြေနတဲ့ တုိင္းျပည္
ဒီဇင္ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၄

(ဓာတ္ပုံရင္းျမစ္ - ေဂ်ပုိင္ - ဧရာ၀တီ)
အက်ဳိးစီးပြားအတြက္မဟုတ္ပါက လုိအပ္သလုိ ယူငင္အသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။