ကာတြန္းေမာင္ရစ္ - ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ၊ Scape Goat


ကာတြန္းေမာင္ရစ္ - ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ၊ Scape Goat
(Academic Weekly)  ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ။ ၂၀၁၄