ကာတြန္း ATH - ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆင္ျဖဴေတာ္ ကိုု လႊတ္လိုုက္


ကာတြန္း ATH - ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆင္ျဖဴေတာ္ ကိုု လႊတ္လိုုက္
(သူ႔ေဖ့စ္ဘြတ္) ဧျပီ ၂၉ ၊ ၂၀၁၅