ကာတြန္း ATH - ေဟာက္သံထြက္ေပၚ တုိ႔လႊတ္ေတာ္

 
ကာတြန္း ATH - ေဟာက္သံထြက္ေပၚ တုိ႔လႊတ္ေတာ္
ေမ ၂၈၊ ၂၀၁၅

ကာတြန္း ATH ေဖ့ဘုတ္ခ္မွ ျပန္လည္ကူးယူျခင္းျဖစ္ပါသည္။