ကာတြန္းေမာင္ရစ္ - ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ - Lying through his teeth

 
ကာတြန္းေမာင္ရစ္ - ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ - Lying through his teeth
(မိုးမခ၊ အကယ္ဒမစ္၀ိကလီဂ်ာနယ္၊ ရန္ကုန္) ဇြန္ ၃၀၊ ၂၀၁၅