ေဆာင္းလူ - ပြဲ

 
ေဆာင္းလူ - ပြဲ
(မုိမးခ) ဇူလုိင္ ၃၀၊ ၂၀၁၅

လႈိင္းပုတ္လုိ႔
တာ႐ုိးကြဲ ...

တသက္တကြၽန္းေတြ
လြတ္တဲ့ပြဲ ...။

ပုိင္ရွင္မဲ့ေတြ
လြတ္တဲ့ပြဲ ...။

သူလည္းႏႊဲ ..
ကုိယ္လည္းႏႊဲ ...

အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာကြဲ ...

အာဏာရွိေတြ
ျမဴးတဲ့ပြဲ ...။

ဇူလုိင္ ၃၀၊ ညေန ၄း၁၈ နာရီ