ေမာင္ေမာင္စိုုး - ျငိမ္းခ်မ္းေရးေလာ စစ္ပြဲေလာ - အပိုင္း( ၁ )


ေမာင္ေမာင္စိုုး - ျငိမ္းခ်မ္းေရးေလာ စစ္ပြဲေလာ - အပိုင္း( ၁ )
(မုုိးမခ) ၾသဂုုတ္ ၃၀၊ ၂၀၁၅

ေဆြးေႏြွးပြဲျပီး ေဆြးေႏြးပြဲ

တိုင္းရင္းသားလက္နက္္ကိုင္အဖြဲ့မ်ား၏ ကိုယ္စားလည္အဖြဲ့ SD ႏွင့္ UPWC တိ့ု၏ ရွွစ္ျကိမ္ ေျမာက္ ေဆြးေႏြးပြဲျပီး SD အဖြဲ့ႏွင့္ UNFC အဖြဲ့ဝင္မ်ား EAOs အဖြဲ့ဝင္မ်ား ေတြ့ဆုံညိွႏွဳိင္းမွဳကိုဇူလိုင္လ ၂၆ မွ ၂၉ ထိ ခ်င္းမိုင္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျကသည္။ ဤအစည္းအေဝးမွလည္း NCA လက္မွတ္ထိုးရာတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ့အားလုံးပါေရးကို မူအျဖစ္ ဆက္လက္ကိုင္စြဲခ့ဲျကသည္။

ထိုေဆြးေႏြးပြဲအျပီး ျသဂုတ္ ၂ ရက္ေန့တြင္
မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွ နိုင္ဟံသာက တနိုင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ေအာက ္တြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ့အားလုံးပါဝင္ဖိ့ုလိုေျကာင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ တတိယအဆင့္တြင္မွ SSR ႏွင့္ DDR တိ့ု ေဆြးေႏြးရမွာျဖစ္ေျကာင္း မိမိတိ့ု၏တပ္မ်ား ဖ်က္ရလ်င္ ဘယ္အဖြဲ့မွ လက္ခံမည္ မဟုတ္ေျကာင္း ျငိမ္းခ်မ္း
ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ နားလည္မွဳ အာမခံခ်က္ရလ်င္
ယေန့သေဘာတူ နက္ဖန္ထိုးလိ့ုရေျကာင္း ေျပာဆိုသြားပါသည္။ KNU ဒုဥကၠဌ လည္းျဖစ္ SD အဖြဲ့ေခါင္းေဆာင္လည္းျဖစ္သူ ေနာ္စီဖိုးရာစိန္က လည္းအလားတူ ေျပာဆိုခ့ဲပါသည္။

ျသဂုတ္လ ၆ / ၇ ရက္ေန့မ်ားမွာ SD ႏွင့္ UPWC တိ့ု ရန္ကုန္ျမိဳ့တြင္ နဝမျကိမ္ေျမာက္ေတြ့ဆုံေဆြးေႏြးခ့ဲပါသည္။ UPWC ႏွင့္ SD တိ့ု ပူးတြဲေျကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္ခ့ဲသည္။ ထိုေျကျငာခ်က္တြင္NCA စာခ်ဳပ္အခ်က္အလက္အားလုံးကို ႏွစ္ဖက္သေဘာတူေျကာင္း အမ်ားျပည္သူသိရွိရန္ ထုတ္
ျပန္မည္ျဖစ္ေျကာင္း NCA စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္နိုင္ေရး နိုင္ငံ
ေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ ျငိမ္းခ်မ္းေရး႐ရွိေရး လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေျကာင္းတိ့ုပါဝင္သည္။
ထိ့ုျပင္ အသိသက္ေသအျဖစ္ နိုင္ငံတကာမွ UNႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္း ၃ နိုင္ငံျဖစ္ေသာ တရုတ္ အိႏၵိယ ထိုင္း တိ့ုပါဝင္မည္ျဖစ္ျပီး ျပည္တြင္းသက္ေသအျဖစ္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုျကည္အပါ ျပည္တြင္းမွ ထင္ရွားသည့္ နိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါဝင္မည္ဟုသိရသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲအျပီး SD ၏ သတင္းစာရွင္းလင္း
ပြဲတြင္ NCA လက္မွတ္ထိုးေရးတြင္ အားလုံးပါဝင္
ေရးကို အစိုးရက ပယ္ခ်ေျကာင္း ဤကိစၥႏွင့္ပတ္
သက္ျပီး ႏွစ္ဖက္ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ့
ဆုံညိွႏွဳိင္းသြားမည္ျဖစ္ေျကာင္း ေျပာျကားခ့ဲသည္။
 ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ့မည္ဆိုရာ၌ အစိုးရ
ဖက္က သမတႏွင့္ ကာခ်ဳပ္ပါဝင္မွာ ျဖစ္ျပီး တိုင္း
ရင္းသားမ်ားဖက္က အင္အားျကီးငါးဖြဲ့ျဖစ္ေသာ
 KNU/ KIO/ NMSP/ KNPP/ SSPP တိ့ုမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါဝင္မည္ဟုဆိုသည္။

NCA လက္မွတ္ထိုးေရးႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး အဖြဲ့
အသီးသီးမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား မိမိအဖြဲ့လိုက္၎ လူ
ထုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားေခၚယူ၍၎ ျပဳလုပ္သေဘာထား ယူခ့ဲျကသည္ ။
ျသဂုတ္လ ၂၀ တြင္ SD ႏွင့္ MPC တိ့ု ခ်င္းမိုင္
တြင္ေတြ့ဆုံျပီး ေနျပည္ေတာ္ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ
အတြက္ ေတြ့ဆုံညိွႏွဳိင္းခ့ဲသည္။ထို့ေနာက္ တိုင္း
ရင္းသားအဖြဲ့အားလုံး၏ အစည္းအေဝးကို ျသဂုတ္လ ၂၁ မွ ၂၄ ထိ ခ်င္းမိုင္တြင္ ျပန္လည္
ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။ အဓိကအားျဖင့္ NCA လက္မွတ္ ္ထိုးရာတြင္ အားလုံးပါဝင္ေရးကို ဆက္လက္ျကိဳး
ပမ္းသြားရန္ ဆုံးျဖတ္ခ့ဲျကသည္ဟု ဆိုပါသည္။
 ေနျပည္ေတာ္သုိ့ သမတႏွင့္ေတြ့ဆုံရန္ KNU/ 
KIO/ NMSP/ KNPP/ SSPP တိ့ုမွ ေခါင္းေဆာင္ ၅ ဦး SD မွ ၃ ဦး စုစုေပါင္း ၈ ဦး သြားေရာက္မည္ဟုဆိုသည္။ ေနျပည္ေတာ္ ေတြ့ဆုံပြဲမွာ ျသဂုတ္လကုန္ သုိ့မဟုတ္ စက္တင္ဘာ လဆန္းပိုင္းတြင္ ျဖစ္ႏိုင္မည္ဟုဆိုပါသည္။ေနာက္ဆုံးသတင္း
မ်ားအရ စကတင္ဘာ ၉ ရက္ေန့တြင္ ေတြ့ဆုံမည္ဟု ဆိုပါသည္။

လက္မွတ္ထိုးမည့္အဖြဲ့မ်ား

တိုင္းရင္းသားမ်ားဖက္မွ တင္ျပေသာ အား
လုံးပါဝင္လက္မွတ္ထိုးေရးဆိုသည္မွာ မူလ EAOs
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ့ ၁၆ ဖြဲ့ႏွင့္ABSDF အပါ ေပါင္း ၁၇ ဖြဲ့ျဖစ္သည္။ ၎ တိ့ုမွာ

၁။ KNU ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး

၂။ KPC ကရင္ျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္

၃။ DKBA 

၄။ KIO ကခ်င္ျပည္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ့

၅။ KNPP ကရင္နီတိုးတက္ေရးပါတီ

၆။ SSPP ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ

၇။ NMSP မြန္ျပည္သစ္ပါတီ

၈။ CNF ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး

၉။ ALP ရခိုင္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ

၁၀။ PNLO ပအို့အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ့

၁၁။ ABSDF 

၁၂။ PSLF ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး

၁၃။ AA ရခိုင္တပ္မေတာ္

၁၄။ MNDAA ကိုးကန့္အဖြဲ့

၁၅။ LDU လားဟူဒီမိုကရက္တစ္ယူနီယံ

၁၆။ WNO ဝအမ်ိဳးသား အစည္းအရံုး

၁၇။ ANC ရခိုင္အမ်ိဳးသားေကာင္စီ တိ့ုျဖစ္သည္။

ထို ၁၇ ဖြဲ့ထဲမွ နံပတ္ ၁၂ မွ ၁၇ ထိ ၆ ဖြဲ့အား
လက္မွတ္ထိုးရန္ ပယ္ခ်ထားျပီး နံပတ္ ၁ မွ ၁၁ ထိ
 ၁၁ ဖြဲ့ႏွင့္ အစိုးရႏွင့္ သီးျခား အပစ္ရပ္ထားေသာ
အဖြဲ့ ၄ ဖြဲ့ ေပါင္း ၁၅ ဖြဲ့ႏွင့္သာ NCA လက္မွတ္ထိုး
မည္ဟု အစိုးရက သေဘာတူထားခ့ဲသည္။

သီးျခား
၄ ဖြဲ့မွာ

၁။ UWSA ဝအဖြဲ့

၂။ NDAA မိုင္းလားအဖြဲ့

၃။ RCSS ဦးရြက္ဆစ္အဖြဲ့

၄။ နာဂအဖြဲ့ တိ့ုျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။

ျကားျဖတ္ေတြ့ဆုံမွဳ


၂၀၁၅ ျသဂုတ္လ 3/4 ရက္ေန့မ်ားတြင္ေနျပည္ေတာ္၌ သမတ ကာခ်ဳပ္တိ့ုႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြ့ဲ ၄ ဖြဲ့မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြခ့ဲျကပါသည္ ။ေတြ့ဆုံခဲသူမ်ားမွာ KNU မွဥကၠဌေစာမူတူးေစးေဖါ အတြင္းေရးမွဴ း ဖဒိုေစာကြယ္ဝင္း
 DKBA မွ ဒုစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ေစာမိုေရွး KPC မွ ေစာရင္နု ႏွင့္ RCSS မွ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖၚေဆာင္မွဳ ဒုေခါင္းေဆာင္ စိုင္းလွ ႏွင့္ စုိင္းဟန္ ္တို့ျဖစ္သည္။၎ တိ့ုႏွင့္အတူ EBO ( EU Burma Office )
မွ ဒါရိုက္တာဟန္ေညာင္ေဝလည္းပါဝင္သည္။

၎ေတြ့ဆုံမွဳမွာ နဝမအျကိမ္ SD ႏွင့္ UPWC တိ့ု မေတြ့ဆုံမွီ ေတြ့ဆုံျခင္းျဖစ္သည္။၎ေတြ့ဆုံမွဳမွာ NCA လက္မွတ္ထိုးေရး ျကန့္ျကာေနမွဳအေပၚမည္သုိ့ေတြ့ျကံဳရမည္ဆိုသည္ကို အတူတကြ စဥ္းစားျခင္းျဖစ္ေျကာင္း SD ႏွင့္ UPWC ေတြ့ဆုံမွဳအား
အေထာက္အကူ့ဳရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္ေျကာင္း ဖဒိုေစာကြယ္ဝင္း ကေျပာဆိုခ့ဲျပီး အေသးစိတ္ ထုတ္ျပန္ခ့ဲျခင္းမရွိပါ။
l ဤေတြ့ဆုံမွဳႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး အအစိုးရအေနႏွင့္ သူႏွင့္နီးစပ္ေသာ အဖြဲ့မ်ားအား NCA လက္မွတ္အျမန္ထိုးေရး ေခၚယူစည္းရံးုသိမ္းသြင္းျခင္းျဖစ္သလို က်န္အဖြဲ့မ်ားအား ၎အဖြဲ့မ်ားမွ တဆင့္ဖိအားေပးေစလို၍ ျဖစ္ေျကာင္း သုံးသပ္ျကပါသည္။

NCA ႏွင့္ေက်ာ္လႊားခ့ဲေသာအခ်က္မ်ား


NCA မူျကမ္းတြင္ အဓိကကြဲလြဲမွဳမွာ တိုင္းရင္းသားတိ့ု၏ အခြင့္အေရးႏွင့္သက္ဆိုင ္ေသာ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ အခ်က္မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ့ ျပသနာျဖစ္သည္။

တိုင္းရင္းသားတိ့ုေတာင္းဆိုေနသည့္ တန္းတူရးျပသနာတြင္ ျပည္နယ္မ်ားအေနႏွင့္ ျပည္နယ္အစုိးရကို ကိုယ္တိုင္ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ခြင့္။ ျပည္နယ္အလိုက္ဥပေဒျပဌာန္းခြင့္။ ျပည္နယ္တြင္း
ရိွ သယံဇာတမ်ားအား စီမံကြပ္ကဲႏိုင္ခြင့္တိ့ု အလိုရွိသည္။ စသည့္ျပည္နယ္မ်ားမွ အလိုရွိသည့္တန္းတူေရးဆိုင္ရာ ျပသနာမ်ားမွာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီေပ။

လက္ရွိေျခဥအရ ျပည္နယ္ဝန္ျကီးခ်ဳပ္ ခန့္အပ္ခြင့္အာဏာ သည္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၌မရွိ။ သမတ၌သာ ရွိသည္။ ျပည္နယ္မ်ားရွိ သယံဇာတမ်ား စီမံကြပ္ကဲခြင့္မွာလည္း ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဝန္ျကီးဌာနတြင္သာရွိသည္။ ျပည္နယ္
လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ ဥပေဒျပဌာန္းခြင့္မွာလည္း အကန့္အသတ္ အလြန္ျကီးသည္။ ထိုေျကာင့္ လည္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ့မ်ားက၂၀၀၈ ေျခဥကို လက္မခံေျကာင္း ေျပာဆိုျကျခင္း
ျဖစ္သည္။ အေျခခံဥပေဒနွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရႏွင့္စစ္တပ္တိ့ု၏ ရပ္တည္မွဳ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားတိ့ု၏ရပ္တည္မွဳကြာျခားသည္။
သုိ့ျဖစ္ရာ ဤျပသနာကို နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဆီသု္ိ့ေနာက္ပိ့ုလိုက္ ္ျခင္းျဖင့္ NCA သေဘာတူညီမွဳကိုရယူထားသည္ဟုဆိုရမည္။

ဒုတိယအားျဖင့္ ျပသနာျကီးမွာ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ့ ျပသနာျဖစ္သည္။ အစိုးရဘက္ကတင္ျပသည္ကေတာ့ DDR ဟုေခၚသည့္ Disarmament Demobilization Reintegration ဟုဆိုသည့္ လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းျခင္း စစ္မွဳထမ္းအျဖစ္ မွႏွဳတ္ထြက္ခြင့္ျပဳျခင္း
 အရပ္သားမ်ားအျဖစ္သုိ့ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္း
တိ့ုျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသားဖက္မွ တင္ျပသည့္ SSR ဆိုသည္မွာ Security Sector Reform
လုံျခံဳေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွဳျဖစ္သည္။
ဤသေဘာထား ၂ ခုမွာလည္း အမွန္ေတာ့
 ကြဲလြဲမွဳျကီးမားသည္။ သုိ့ေသာ္ NCA လက္မွတ္ ထိုးနိုင္ေရးအတြက္ ဤကြဲလြဲခ်က္အားလည္း 
နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဆီသုိ့ ပိ့ုထားလိုက္သည္။
NCA လက္မွတ္ထိုးနိုင္ရန္ နိုင္ငံေရးျပသနာမ်ားကို
နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားဆီသုိ့ ပိ့ုထားျခင္းသည္
မွန္ကန္သည္ဟု ဆိုနိုင္ေသာ္လည္း လာမည့္ နိုင္
ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ဤအခ်က္မ်ားကို အေလ်ာ့အတင္းမျပဳနိုင္ပါက NCA ျပန္ပ်က္သြား
နိုင္သည္ဆိုသည္ကိုေတာ့ သတိမူရန္လိုအပ္ သည္။

အားလုံးပါဝင္ေရး

NCA လက္မွတ္ထိုးေရးတြင္ အားလုံးပါဝင္
ေရးကိုမူအျဖစ္ထားေျကာင္း ေလာ္ခီးလာဆုံးျဖတ္
ခ်က္အျဖစ္ေျပာဆိုျကသည္။ သုိ့ေသာ္ NCA လက္
မွတ္ထိုးေရး ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္နီးကပ္လာခ်ိန္ အစိုး
ရကလည္း ၆ ဖြဲ့ကိုလက္မခံဟု အတိအလင္းရပ္
ခံလာခ်ိန္တြင္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ့မ်ားျကား သေဘာထား မတူညီမွဳမ်ားကို ေတြ့လာရသည္။

၂၀၁၅ ျသဂုတ္ ၁၁ ရက္ေန့ နဝမျကိမ္ေျမာက္
SD ႏွင့္ UPWC ေဆြးေႏြးပြဲအျပီးတြင္ အစိုးရမွ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ၁၅ ဖြဲ့သုိ့ NCA လက္
မွတ္ထိုးရန္ ေပးပို့ခ့ဲသည္။ လက္ရွိ တိုင္းရင္းသား
မ်ား စုေပါင္းေဆြးေႏြးသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ့
အားေက်ာ္၍ တဖြဲ့ခ်င္းစီသုိ့ ဖိတ္ေခၚစာပိ့ုျခင္းသည္
 တိုင္းရင္းသားအဖြဲ့မ်ားအား ခြဲျခားဘို့ျကိဳးစားျခင္း
ျဖစ္သည္ဟု အခ်ိဳ့ကယူဆျကသည္။ MPC ကမူ
ဤသုိ့ တဖြဲ့ခ်င္းစီသုိ့ စာပ့ိုျခင္းသည္ အပစ္ရပ္ေရး
ေရႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး တဖြဲ့ခ်င္းစီ၏ တာဝန္ခံမွဳ လို
အပ္၍ဟုဆိုသည္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္
အဖြဲ့မ်ားအေနႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ ခ်က္ကို တဖြဲ့ခ်င္းခ်သည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း NCAလက္မွတ္ထိုးရာတြင္ အတူတကြထိုးမည္ဟု ဆိုပါသည္။

တိုင္းရင္းသားအဖြဲ့မ်ားအေနႏွင့္ အားလုံးပါဝင္
ေရးႏွင့္ပတ္သက္ျပီး မိမိတဖြဲ့ခ်င္းအစည္းအေဝး မ်ား သက္ဆိုင္ရာတိုင္းသားလူထုႏွင့္အစည္း အေဝးမ်ား ျပဳလုပ္ျပီး ခ်င္းမိုင္တြင္ အဖြဲ့အသီးသီးမွ ကိုယ္စားလည္မ်ား ၄ ရက္ျကာ အျကိတ္အနယ္ေဆြးေႏြးျကသည္ကို ေတြ့ရသည္။ ဤတြင္အားလုံး ပါဝင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ကြဲလြဲမွဳမ်ားကို ေတြ့ရ
သည္။

၎ခ်င္းမိုင္ေဆြးေႏြးပြဲ မတိုင္မွွီ ျသဂုတ္ ၁၇ ရက္တြင္ KNU/ KPC/ DKBA/ RCSS ၄ ဖြဲ့ပူးတြဲ၍ NCA လက္မွတ္ထိုးမည္ဟု ေျကျငာလိုက္သက့ဲသုိ့ ABSDF ကလည္း NCA လက္မွတ္ထိုးမည္ဟု ေျကျငာခ့ဲသည္။ သုိ့ျဖစ္ရာ တျခားအဖြဲ့မ်ား လက္မွတ္မထိုးရင္ေတာင္မွ ၎တိ့ုေလးငါးဖြဲ့ဘဲ ထိုးမည့္
အဓိပၸါယ္ထြက္ေနသည္။သုိ့ေသာ္ ေနာ္စီဖိုးရာစိန္
အေနႏွင့္ KNU လက္မွတ္ထိုးမည္ဆိုသည္မွာ ေလးငါးဖြဲ့ထဲ ထိုးေရးမဟုတ္ အားလုံးႏွင့္အတူထိုးေရးဟု ဆိုခ့ဲရသည္။ သုိ့ေသာ္မည္သည့္အဖြဲ့မ်ားပါဝင္မည္ကို ထပ္မံညိွႏွဳိင္းသြားမည္ဟု ဆိုခ့ဲ့သည္။

ခ်င္းမိုင္ ေနာက္ဆုံးေဆြးေႏြးအျပီးတြင္
ပအို့အဖြဲ့မွ ခြန္ဥကၠာက အားလုံးပါဝင္ေရးမူႏွင့္
ဆက္သြားမည္ဟု ေျပာလိုက္သည္။အကယ္၍ က်န္ေသာအဖြဲ့ရွိပါက ဘယ္လိုအာမခံခ်က္ေပး
မလဲ ဆိုသည္ကိုညိွႏွိဳင္းမည္ဟု ဆိုခ့ဲသည္။လက္
ရွိ ေနျပည္ေတာ္သြားမည့္ ျကီးငါးျကီးတြင္ပါဝင္
သည့္ ၅ ဖြဲ့၏ သေဘာထားမ်ားကို ေလ့လာျကည့္
ရာ ေအာက္ပါအတိုင္းေတြ့ရသည္။

KIO အေနႏွင့္ လက္မွတ္ထိုးေရးကို ဗဟိုအေနႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်ထားျပီးျဖစ္သည္။ သုိ့ေသာ္ အားလုံးပါဝင္ေရးကို ိုမူကိုဆုပ္ကိုင္ထားသည္။ လိုင္ဇာလူထုအစည္းအေဝးကလည္း
အားလုံးပါဝင္မွ လက္မွတ္ထိုးေရးကို ဆုံးျဖတ္ခ့ဲျကသည္။
 SSPP/SSA အတြင္းေရးမွဴး စဝ္ခြန္ဆိုင္း
ကလည္း အားလုံးပါဝင္လက္မွတ္ထိုးသင့္ေျကာင္း
၊ အကန့္အသတ္ထားရွိျခင္းသည္ ျပည္တြင္းစစ္မီး ပြါးခ်န္ရာေရာက္သည္ဟု ဆိုခ့ဲသည္။ ထိ့ုအတူ
အားလုံးပါဝင္သင့္ေျကာင္း ေျကျငာခ်က္ထုတ္ျပန ္ခ့ဲသည္။ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး နိုင္ေအာင္မင္းက အား
လုံးပါဝင္ေရးမူကုိ ရပ္ခံဘိ့ု ေဆာ္ျသခ့ဲသလို ဒုဥကၠဌ နိုင္ဟံသာကလည္း အားလုံးအတူလက္မွတ္ထိုး
မည္ဟုဆိုခ့ဲသည္။

KNPP အေနႏွင့္ ျသဂုတ္ ၂၂ ေန့က လိြဳင္ေကာ္တြင္ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ား လူထုအဖြဲ့အ စည္းကိုယ္စားလည္မ်ားႏွင့္ ေတြ့ဆုံျပီးေနာက္ 
ေျကျငာခ်က္တခု ထုတ္ျပန္ခ့ဲသည္။၎ေျကျငာ
ခ်က္အရ KNPP အေနႏွင့္ အားလုံးပါဝင္ေရးကို
ျကိဳဆိုေျကာင္း လတ္တေလာ အားလုံးမပါဝင္နိုင္
ေသးပါက က်န္ရွိေသာ အဖြဲ့မ်ားအား ရန္လိုတိုက္
ခိုက္မွဳမျပဳရန္ ထိုးစစ္ဆင္ျခင္းမျပဳရန္ NCA လက္
မွတ္ထိုးျကမည့္အဖြဲ့မ်ားႏွင့္ အခြင့္အေရးတန္းတူရ
ရန္ အစိုးရႏွင့္တပ္မွ အာမခံေပးရန္ ထိုအာမခ
ံခ်က္အတြက္ NCA လက္မွတ္မထိုးမွီ ျကိဳတင္၍
 ဂတိကဝတ္တေစာင္ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္လိုအပ္ သည္ဟု ဆိုပါသည္။

KNU အတြင္းေရးမွဴးဖဒိုေစာကြယ္ထူးဝင္းက
လည္း ေနျပည္ေတာ္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အားလုံးပါ
ဝင္ေရးမူကို တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ျပီး မျဖစ္နိုင္ရင္
လက္ေတြ့ျဖစ္နိုင္သည့္နည္းလမ္းႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ မည္ျဖစ္ေျကာင္း NCA လက္မွတ္မထိုးရေသးသည့္အဖြဲ့မ်ားအတြက္ စစ္ေရးအာမခံခ်က္ နိုင္ငံေရးအရပါဝင္ေဆြးေႏြးမွဳ ညိွႏဳိင္းသြားမည္ျဖစ္ေျကာင္း ဆိုခ့ဲပါသည္။

ေနာက္ဆုံးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တက္ေရာက္ျခင္း
မရွိသည့္ KPC ႏွင့္ DKBA .၂ ဖြဲ့အေနႏွင့္လည္း
သီးျခားလက္မွတ္ထိုးမည္ မဟုတ္ဘဲ အတူတကြ
NCA လက္မွတ္ထိုးမည္ ျဖစ္ေျကာင္း KNPP အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ဆန္းျမင့္က ဆိုပါသည္။

ျသဂုတ္လ ၂၄ တြင္ EAOs ၁၅ ဖြဲ့ေျကျငာခ်က္
ထုတ္ျပန္ရာရာတြင္ NCA လက္မွတ္ထိုးရာတြင္ 
အားလုံးပါဝင္ေရးမူကို ဆက္လက္စြဲကိုင္ျပီး ညီညြတ္စြာ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ဆိုခ့ဲသည္။ သုိ့ေသာ္ အထက္ေဖၚျပပါအေျကာင္း အခ်က္မ်ားအရ လက္ရွိ NCA လက္မွတ္ထိုးရာတြင္ အားလုံးပါဝင္ေရးထက္ မပါနိုင္ကလည္း
အဖြဲ့မ်ားႏွင့္ မည္သုိ့နားလည္မွဳယူမည္ဆိုသည္
ကုိ ေဆြးေႏြးညိွႏွဳိင္းမည့္ သေဘာဟုယူဆရဘြယ္
ရွိပါသည္။

လက္ရွိအေနအထားအရ NCA လက္မွတ္ထိုး
ရာတြင္ EAOs အဖြဲ့ဝင္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ္ကိုင္အဖြဲ့ ၁၇ ဖြဲ့လုံးက လက္မွတ္ထိုးလိုေသာ ္လည္းအစိုးရႏွင့္စစ္ဖက္က ၆ ဖြဲ့ကို လက္မခံႏိုင္ေသးဟူသည့္ အေျခအေန ျဖစ္ေပသည္။

ေနျပည္ေတာ္ေဆြးေႏြးပြဲအား ္ စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္တြင္ က်င္းပနိုင္ရန္ စီစဥ္ေနသည္ဟု MPC ဆိုသည္။ မျကာမွီ ရက္
ပိုင္းအတြင္း အေျဖတခုထြက္မည္ဟု ေမ်ွာ္လင့္ရေပသည္။

ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္္