ကာတြန္း ေစာငိုု - အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးလား၊ ထြက္ေပါက္လား


ကာတြန္း ေစာငိုု -  အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးလား၊ ထြက္ေပါက္လား
(မိုုးမချပန္လည္ဆန္းသစ္ကာတြန္း) ႏိုု၀င္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၅