ႏိုုင္ငံေတာ္ထိပ္သီး ၃ ဦးန႔ဲ အသီးသီး ေတြ႔ဆုုံလိုုေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ စာမ်ား ေပးပိုု႔ႏိုုင္ငံေတာ္ထိပ္သီး ၃ ဦးန႔ဲ အသီးသီး ေတြ႔ဆုုံလိုုေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ စာမ်ား ေပးပိုု႔
(မိုုးမခ) ႏိုု၀င္ဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၅

ႏိုု၀င္ဘာ ၁၀ ရက္စြဲ၊ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အသာရေနသည့္ ဒီမိုုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္က လက္ရွိႏိုုင္ငံေတာ္ထိပ္သိး ၃ ဦး ျဖစ္သည့္ တပ္ခ်ဳပ္ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး မင္းေအာင္လိႈင္၊ သမၼတၾကီး ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္နာယကၾကီးတိုု႔ႏွင့္ အသီးသီး ေတြ႔ဆုုံလိုုေၾကာင္း စာမ်ား ေပးပိုု႔ထားသည္ဟုု NLD ေဖ့စ္ဘြတ္မွာ ထုုတ္ျပန္ထားသည္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူ ဆႏၵထုုတ္ေဖာ္ျပသလိုုက္ျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵကိုု ျငိမ္းခ်မ္းစြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး သေဘာထားကိုု အေျခခံျပီး ေဆာင္ရြက္ၾကဖိုု႔ ေတြ႔ဆုုံေဆြးေႏြးလိုုေၾကာင္း၊ သက္ဆိုုင္ရာပုုဂၢဳိလ္တိုု႔၏ အဆင္ေျပတဲ့အခ်ိန္မွာ လာေရာက္ေတြ႔ဆုုံႏိုုင္ပါေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က အခ်ိန္ယူျပီး ရလဒ္မ်ား ထုုတ္ျပန္ေနခ်ိန္မွာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရာခိုုင္ႏႈန္း ၈၀ ေက်ာ္နဲ႔ အႏိုုင္ရမည္ဟုု ခန္႔မွန္းေျပာဆိုုျခင္းခံထားရသည့္ အႏိုုင္ရပါတီ NLD ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္က လက္ရွိ ႏိုုင္ငံေတာ္ထိပ္သီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုုံၾကရန္ ဦးစြာကမ္းလွမ္းေသာ ထုုတ္ျပန္မႈ ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုုင္ရ၍ လူမ်ားစုုျဖင့္ သမၼတခန္႔၊ အစုုိးရဖြဲ႔ ႏိုုင္ပါကလည္း အႏိုုင္ရပါတီ၏ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ အစုုိးရႏွင့္ သမၼတကိုု ေခါင္းေဆာင္မႈ ေပးသြားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မီဒီယာအင္တာဗ်ဴးမ်ားတြင္ ေဒၚစုုက အတိအလင္း ေျပာၾကားထားျပီး ျဖစ္သည္။ အႏိုုင္ရပါတီအျဖစ္ သိကၡာရွိရွိျဖင့္ လူထုုႏွင့္အတူ ရပ္တည္ျပီး စည္ကမ္းရွိရွိ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ အေျပာင္းအလဲကိုု ေဖာ္ေဆာင္ၾကရန္လည္း ျပည္သူလူထုုႏွင့္ ပါတီ၀င္မ်ားကိုု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္က ပန္ၾကားထားသည္။