ကာတြန္း ဘီရုမာ - ေမေမ ႏိုင္မွ ျဖစ္မွာပါ ...


ကာတြန္း ဘီရုမာ - ေမေမ ႏိုင္မွ ျဖစ္မွာပါ ...
(မိုးမချပန္လည္ဆန္းသစ္ျခင္း) ႏို၀င္ဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၅