ကာတြန္း ေစာငို - တပ္မေတာ္ တရားခံ မျဖစ္ေစရ


ကာတြန္း ေစာငို - တပ္မေတာ္ တရားခံ မျဖစ္ေစရ
(မိုးမချပန္လည္ဆန္းသစ္) ႏို၀င္ဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၅