ကာတြန္း ေစာငို - ေနာက္ေၾကာင္း ေအးေစခ်င္လို႔


ကာတြန္း ေစာငို - ေနာက္ေၾကာင္း ေအးေစခ်င္လို႔
(မိုးမခကာတြန္း ျပန္လည္ဆန္းသစ္ျခင္း) ဒီဇင္ဘာ ၈၊ ၂၀၁၅
(ေစာငိုက ၂၀၁၂ တုန္းက ဆြဲခဲ့တာပါ၊ ဘယ္သူ႔ကိုမွ ရည္ရြယ္ခဲ့ဟန္မတူ)