ေမာင္ေမာင္စိုး - ပဋိပကၡျဖစ္ေနေသာ တရုတ္ေသနဂၤဗ်ဴဟာႏွင့္ တရုတ္ျသဇာ


ေမာင္ေမာင္စိုး -  ပဋိပကၡျဖစ္ေနေသာ တရုတ္ေသနဂၤဗ်ဴဟာႏွင့္ တရုတ္ျသဇာ
(မိုးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၁၉၊ ၂၀၁၅
တရုတ္ေသနဂၤဗ်ဴဟာ
ျမန္မာသည္ တရုတ္တိ့ုအတြက္ ေသနဂၤဗ်ဴဟာအရ အေရးပါ သည္ဟု တရုတ္တိ့ုက ဆိုေလ့ရွိသည္။ ႏိုင္ငံေရးအရ၎စစ္ေရးအရ၎  သူႏွင့္ နယ္နမိတ္ မိုင္ေထာင္ခ်ီဆက္စပ္ေနေသာ ျမန္မာနိုင္ငံအား သူေဘးနား ဆြဲကပ္ထားခ်င္သည္မွာ အ့ံျသစရာေတာ့မရွိေပ။ ထို့ျပင္ ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္ နယ္နမိတ္ခ်င္း ဆက္စပ္ေနေသာ တရုတ္ျပည္ အေနာက္ေတာင္ပိုင္းျပည္နယ္မ်ားသည္ ကုန္းတြင္းပိတ္နိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ေလရာ သူတိ့ုအတြက္ ျမန္မာျပည္သည္ အနီးဆုံး ပင္လယ္ ထြက္ေပါက္ျဖစ္ေနသည္။

ပင္လယ္ေရေျကာင္းကုန္သြယ္ေရးသည္ ကမၻာလုံးႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးတြင္ အလြန္အေရးပါသည္။ တိိုင္းျပည္ ဖြံ့ျဖိဳးတိုးတက္မွဳကို လြန္စြာေပးစြမ္းနိုင္စြမ္းရွိသည္။ လက္ရွိဖြံ့ျဖိဳး တိုးတက္ေနျပီဟု ဆိုေသာ တရုတ္ျပည္တြင္ပင္ အေရွ့ပိုင္း ပင္လယ္ကမ္းရိုးတန္းႏွင့္နီးေသာေဒသမ်ားႏွင့္ အေနာက္ဖက္ရွိ ကုန္တြင္းပိတ္ေဒသမ်ား ၏ ဖြံ့ျဖိဳးတိုးတက္မွဳလြန္စြာကြာျခားသည္။ ရွန္ဟိုင္း၊ စင္းက်င့္ အစရွိသည့္ ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္းရွိရာ ေဒသမ်ား၌ လူတဦးခ်င္းဝင္ တႏွစ္လ်င္ အေမရိ ကန္ေဒၚလာ ၂၅၀၀၀ ထိေရာက္ရွိေနေသာ္လည္း တရုတ္ျပည္အေနာက္ပိုင္း ကုန္တြင္းပိတ္ေဒသမ်ား၌ လူတဦးခ်င္း တနွစ္ဝင္ေငြမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၀၀၀ ေအာက္တြင္သာရွိသည္။

သုိ့ျဖစ္ရာ ကုန္းတြင္းပိတ္ တရုတ္အေနာက္ပိုင္းေဒသမ်ား အတြက္ ျမန္မာျပည္သည္ အနီးဆံုး ပင္လယ္ထြက္ေပါက္ျဖစ္သည္။ ထို့ျပင္ အိႏၵိယ ဘဂၤလာေဒ့ရွ္တို့အား ျမန္မာျပည္အား ျဖတ္သန္း
၍ ကုန္သြယ္ေရးျပဳလုပ္၍ ရသည္။ ျမန္မာျပည္အားျဖတ္၍ ေရလမ္း ကုန္လမ္းႏွစ္သြယ္ျဖင့္ အေနာက္သုိ့ ပိုးလမ္းမအသစ ္ျပန္လည္ေဖါက္လုပ္ လိုေသာ တရုတ္တိ့ုအဖိ့ု ျမန္မာသည္ ေသနဂၤဗ်ဴဟာအရ အေရးပါသည္သာ ျဖစ္ေပသည္။

၁၉၈၀ ခုႏွစ္ တရုတ္တိ့ု တံခါးဖြင့္ဝါဒက်င့္သုံး၍ ေစ်းကြက္ ္စီးပြါးေရးစနစ္က်င့္သုံးခ်ိန္မွစ၍ မူဝါဒမ်ားစြာ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ခ့ဲ သည္။ ထိုအေျပာင္းအလဲမ်ားသည္ တရုတ္အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြါး
ေရွ့ရွဳသည့္ အနာဂါတ္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားေပၚ အေျခခံခ့ဲျကသည္။ ထိ့ုေျကာင့္လည္း တရုတ္ျပည္၏ စီးပြါးေရးကို တြန္းတင္နိုင္ခ့ဲေပ သည္။

ထိုအေျပာင္းအလဲမ်ားတြင္ ျမန္မာျပည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ပါသည္။ ၁၉၉၀ ေနာက္ပိုင္းမွစ၍ တရုတ္တိ့ုသည္ ျမန္မာ စစ္အစိုးရ ႏွင့္နီးနီးကပ္ကပ္ ဆက္ဆံ၍ သူတိ့ု၏ အနာဂါတ္ စီးပြါးေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခ့ဲျကသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ၌ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳမ်ားစြာ လုပ္ခ့ဲျကသည္။ အမ်ားစုမွာျမန္မာနိုင္ငံမွ သယံဇာတ ထုတ္ယူသုံးစြဲမွဳမ်ားတြင္အေျခခံခ့ဲသည္။ ထိ့ုျပင္ အနာဂါတ္ရည္မွန္းခ်က္ အျဖစ္ ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြါးေရးဇံုကို အေကာင္အထည္ေဖၚခ့ဲျက
သည္။ လက္ရွိအစိုးရသက္တမ္းမကုန္မွီေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြါးေရးဇံုကို စတင္မည္ဟုဆိုသည္။

သုိ့ေသာ္ ေက်ာက္ျဖဴ ခြင္မင္းရထားလမ္းစီမံကိန္း MOU  နားလည္မွဳ စာခ်ြန္လႊာကေတာ့ ပ်က္ပ်ယ္သြားျပီဟုဆိုသည္။ ကားလမ္းကေတာ့ မူလရွိျပီးသား ကားလမ္းမ်ားကို လိုက္ဆက္၍ ရေသာ္လည္း ရထားလမ္းကေတာ့ သီးသန့္ေဖါက္ရမည့္ ေနရာမ်ားေပရာ သိမ္းရမည့္ေျမေနရာ မ်ားသည့္ အတြက္ လယ္ဧက သိန္းအခ်ိဳ့ သိမ္းထား၍ ျပသနာေပါင္းစုံတက္ေနသည့္ လက္ရွိအစိုးရ လက္ေရွာင္သြားသည္ဟု ယူဆရေပသည္။ သုိ့ေသာ္ တရုတ္တိ့ုကေတာ့ လက္ေလ့်ာ့မည့္ပုံ မရေခ်။ ေနာက္အစိုးရ တက္လာလ်င္ ထပ္မံျကိဳးစားဖြယ္ရွိေပ သည္။ ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ ဆိပ္ကမ္းမွ အဝင္အထြက္ ပစၥည္းမ်ားသယ္ေဆာင္မည့္ ကြန္တင္နာမ်ားအား တရုတ္မွ ေက်ာက္ျဖဴအထိ သယ္ေဆာင္ရာ
တြင္ ကာလမ္းထက္ ရထားလမ္းက သယ္ယူပိ့ုေဆာင္ရာတြင္ ပိုမိုလ်င္ျမန္ သက္သာသည္ မဟုတ္ပါေလာ။

၁၉၉၀ ေနာက္ပိုင္း တရုတ္တိ့ုအေနႏွင့္ ျမန္မာျပည္၌ ရင္းနွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳ မ်ားစြာ ျပဳလုပ္ခ့ဲျပီး ေသနဂၤဗ်ဴဟာ ေျခလွမ္းမ်ား လွမ္းနိုင္ခ့ဲ့သည္။ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ နီးကပ္စြာ ဆက္ဆံနိုင္ခ့ဲသည္ ဆိုေသာ္လည္း တရုတ္တိ့ုအတြက္ အခက္အခဲမရွိသည္ေတ့ာ ့မဟုတ္ေပ။ အဘယ္ေျကာင့္ ဆိုေသာ္ ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ တရုတ္ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ျမန္မာလူထု၏ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ္ဆန့္က်င္ခံ ရျပီး ျမန္မာလူထုတြင္း တရုတ္ ဆန့္က်င္ေရး ေလထု ျပန့္လာခ့ဲေသာေျကာင့္ျဖစ္ေပသည္။

အဘယ္ေျကာင့္ဆန့္က်င္ျကပါသနည္း
ျပီးခ့ဲေသာ ေအာက္တိုဘာလအတြင္းက တရုတ္ျမန္မာ ခ်စ္ျကည္ေရးအသင္း၏ ဖိတ္ျကားခ်က္အရ တရုတ္ျပည္သုိ့ သြားေရာက္ရာတြင္ ယူနန္ျပည္နယ္ ခြင္းမင္ျမိဳ့၌ ျမစ္ဆုံေရကာတာ စီမံကိန္း လုပ္ေဆာင္သည့္ CPI ကုမၸဏီမွ တာဝန္ရွိ အရာရွိမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ အျမင္ဖလွယ္ေဆြးေႏြးခြင့္ျကံဳခ့ဲသည္။ ထိုေဆြးေႏြးပြဲ ြဲတြင္ CPI ထိပ္ပိုင္းအရာရွိတဦးက ျပန္လွန္ ေမးခြန္းထုတ္ခ့ဲသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ လာေရာက္လုပ္ကိုင္သည့္ နိုင္ငံျခားကုမၸဏီ မ်ားစြာအနက္ ျမန္မာလူထုႏွင့္ မီဒီယာမ်ားက တရုတ္လုပ္ငန္း မ်ားဆိုလ်င္ ျပင္းျပင္းထန္ ထန္ဆန့္က်င္မွဳမ်ားရွိျပီး ဂ်ပန္ကုမၸဏီ မ်ားဆိုလ်င္အဘယ္ေျကာင့္ မဆန့္က်င္ျကပါသနည္း။ ဂ်ပန္
တိ့ုေရာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ခ်ိဳးေဖါက္မွဳ မရွိေပဘူးလား ဟုဆိုသည္။

တကယ္တမ္းဆိုလ်င္ တရုတ္ကုမၸဏီမ်ားအားျမန္မာလူထုက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဆန့္က်င္ခ့ဲသည့္အဓိက အေျကာင္းရင္းမွာ ျပီးခ့ဲေသာႏွစ္မ်ားအ တြင္း တရုတ္အစိုးရ၏ေပၚလစီေျကာင့္ျဖစ္ေပ သည္။ နဝတ နအဖ စစ္အစိုးရကာလတေလ်ာက္လုံးတြင္ စစ္အာဏာရွင္မ်ားႏွင့္ျပည္သူမ်ား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ပဋိပကၡ ၡျဖစ္ပြါးခ့ဲသည္။ အေနာက္တိုင္းဒီမိုကေရစီနိုွင္ငံအုပ္စုမ်ားက ျမန္မာစစ္အစိုးရအား ပစ္တင္ရွံဳ့ခ်ျပီး စီးပြါးေရးအရပိတ္ဆိ့ုမွဳမ်ား ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။

သုိ့ေသာ္တရုတ္တိ့ုက ျမန္မာစစ္အစိုးရအား နိုင္ငံေရး အရ ျပစ္တင္ရွံဳ့ခ်ျခင္း မရွိသည္ျပင္ ျမန္မာစစ္အစုိးရႏွင့္ေပါင္း၍ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မွဳျပဳခ့ဲ သည္။ျမန္မာနိုင္ငံ၌ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳ မ်ား ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။ ျမန္မာစစ္အစိုးရအား စစ္လက္္နက္ပစၥည္း အေျမာက္ အမ်ားေရာင္းခ်ေပးခ့ဲသည္။ ထိ့ုျပင္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၌ ျမန္မာ့အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဗီတိုအာဏာသုံး၍ ျမန္မာစစ္အစိုးရ ဖက္မွ ရပ္တည္ ေပးခ့ဲသည္။

သုိ့ျဖစ္ရာ တရုတ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာျပည္သူတိ့ု အလြန္ အမင္း စိတ္ပ်က္ခ့ဲျကသည္။ ျမန္မာျပည္၌ တရုတ္၏ ကူညီမွဳႏွင့္ တရုတ္၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳလုပ္ငန္းမ်ားသည္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ အသက္ဆက္ေရးအတြက္ ကူညီပ့ံပိုးမွဳသာျဖစ္သည္ဟု လူထုက မွတ္ယူထားျကသည္။ ထိ့ုအတူ တရုတ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳ လုပ္ငန္းမ်ား သည္ လူထုအတြက္အက်ိဳးမရွိဘဲ စစ္အစိုးရႏွင့္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျကီး
မ်ားသာ အက်ိဳးရွိေစသည္ဟု ျမန္မာလူထုက မွတ္ယူထားခ့ဲသည္။ ထိ့ုျပင္ တရုတ္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျကီမ်ားအား လာဘ္ထိုး၍ လုပ္ငန္းမ်ား ရယူထားသည္ဟူ၍ အလြန္ျကီးမားေသာ သံသယထားရွိျကသည္။

ထိုအက်ိဳးဆက္ေျကာင့္ ျမန္မာျပည္ရွိ တရုတ္လုပ္ငန္းမ်ားအား ျမန္မာလူထုႏွင့္ မီဒီယာမ်ားက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဆန့္က်င္ျကျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ လြဲမွားစြာယူဆထားေသာ တရုတ္အခ်ိဳ့ကေတာ့ ျမန္မာျပည္ အခက္ခဲရွိစဥ္ သူတိ့ုက ကူညီထားရသည္ဟု ဆိုျကသည္။ ထိုတရုတ္မ်ား၏ အယူအဆသည္ လက္ေတြ့အေျခအေန ႏွင့္မကိုက္သက့ဲသုိ့ ျမန္မာလူထုကလည္း လက္မခံနိုင္ျကေပ။ ျမန္မာလူထုကေတာ့ နဝတ နအဖေခတ္ တရုတ္တိ့ု၏  အကူအညီ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမ်ားသည္ တရုတ္အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြါးႏွင့္ စစ္အာဏာရွင္သက္ဆိုးရွည္ရန္ သာ ျဖစ္ေစခ့ဲျပီး ျမန္မာလူထုအတြက္မဟုတ္ဟု ခံယူျကသည္။

သုိ့ျဖစ္ရာ တရုတ္၏ ျပီးခ့ဲေသာကာလက ျမန္မာျပည္ႏွင့္ပတ္ သက္ေသာ နိုင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္က ျမန္မာျပည္ရွိ တရုတ္စီးပြါးေရး လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚျပင္းထန္စြာ သက္ေရာက္မွဳ
ရွိခ့ဲသည္ဟု ဆိုရမည္။

နိုင္ငံတကာစံႏွံဳးမ်ားကို ဂရုျပဳရန္လိုသည့္ တရုတ္ကုမၸဏီမ်ား
ေအာက္တိုဘာ တရုတ္ျပည္ခရီးစဥ္အတြင္း ေဘက်င္း၌ အေျကာင္းတခုႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျငင္းအခုံ ျပဳခ့ဲရေသးသည္။ တဦးခ်င္းအျမင္မ်ားကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေဆြးေႏြးစဥ္က ျဖစ္သည္။ ထိုသူ၏ အျမင္မွာ ျမန္မာျပည္ရွိ တရုတ္စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္  တရုတ္ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတိ့ု ႏွစ္ဖက္သေဘာ တူညီခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည္ျဖစ္ရာ ျမန္မာတိ့ုရသင့္ ရထိုက္သည္မ်ားကို အာမခံရမည္မွာ ျမန္မာအစိုးရသာျဖစ္ျပီး ျမန္မာ အစိုးရ၌သာ တာဝန္ရွိသည္ ဆိုသည့္အျမင္ ျဖစ္သည္။

သူ၏ အျမင္မွာ တဝက္မွန္သည္ဟု ဆိုနိုင္္ေသာ္လည္း ျပည့္စုံျခင္းမရွိပါ။ ထိ့ုျပင္ လက္ရွိ တရုတ္အစိုးရေပၚလစီႏွင့္ပင္ မကိုက္ဟု ဆိုရမည္။ အဘယ္ေျကာင့္ဆိုေသာ္ ျမန္မာျပည္အပါ နိုင္ငံရပ္
ျခားတြင္ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ တရုတ္ကုမၸဏီမ်ား၏ နိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္ ျပည့္မွီျခင္းမရွိသည့္ ကိစၥရပ္ မ်ားအေပၚ တရုတ္အစိုးရက ထိမ္းေက်ာင္းေပးသြားပါမည္ဟု ဝန္ခံ ထား၍ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတရုတ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံမွဳမ်ားသည္ ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ သယံဇာတမ်ားေပၚတြင္ အေျခခံထားေပရာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ဆိုင္ရာ ျပသနာ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ ျပသနာ၊ ေဒသဖြံ့ျဖိဳးေရး ျပသနာမ်ားတြင္ ေဒသခံမ်ား၏ လိုလားေထာက္ခံမွဳကို မရေပ။ ဤ အေျကာင္းအခ်င္းအရာ သယံဇာတရင္းျမစ္မ်ားကို အခ်ိန္တိုတြင္း အေျမာက္အမ်ား ထုတ္ယူလိုျခင္းေျကာင့္ ျဖစ္ပုံရသည္။

လက္ပံေတာင္း ေတာင္ ေျကးနီထုတ္လုပ္မွဳတြင္ မဆလေခတ္က ဂ်ပန္တိ့ု လုပ္ေသာ္လည္း ဘာသံမွ မျကားရ။ နဝတ ၊ နအဖ ေခတ္တြင္လည္း တရုတ္တိ့ု မတိုင္မွီ ကေနဒါ အိုင္ဗင္ဟိုးကုမၸဏီ လုပ္ကိုင္စဥ္ကလည္း ဘာသံမွ မထြက္ဘဲ တရုတ္ဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီ အလွည့္က်မွသာ ဆူညံစြာ အသံထြက္ျခင္းကို ျပန္လည္သုံးသပ္ ျကရန္ လိုအပ္ေပလိမ့္မည္။

ထိ့ုျပင္ ေရႊသဘာဝဓါတ္ေငြ႔ ပိုက္လိုင္းျပသနာအပါ ေျမယာ သိမ္းဆည္းမွဳ ျပသနာ ေလ်ာ္ေျကးျပသနာမ်ားသည္ ယခုတိုင္ ေျကလည္မွဳမရွိသည္မ်ားတြင္ တရုတ္တိ့ုအေနႏွင့္ ျမန္မာ စစ္အစိုးရကိုသာ ပုံခ်၍မရေပ။ တရုတ္တိ့ု၏ ပုံရိပ္ကို ျပင္းျပင္း
ထန္ထန္ ထိခိုက္သည္ကို သတိထားရန္လိုေပသည္။ မိမိတိ့ု တာဝန္ရွိသည့္အပိုင္းကို လစ္လ်ဴရန္ ျဖစ္နိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။

တရုတ္တိ့ုရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳမ်ားကို ျပည္တြင္းမွ ေထာက္ခံမွဳ မရနိုင္သည့္ ေနာက္ျပသနာတခုမွာ အလုပ္အကိုင္ျပသနာ ျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ႏွင့္ အ ေနာက္ အုပ္စု ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳမ်ားတြင္ လစာေကာင္း သည္ဟုဆိုသည္ေသာ ပညာတတ္မ်ား အလုပ္ခန့္ထားမွဳ ျမင့္သည္။ လုပ္ခေကာင္းေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ား၍ ျမန္မာပညာတတ္အလႊာမ်ားက ျကီဳဆိုျကသည္။ ထို့ျပင္ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျမန္မာအလုပ္သမားအမ်ားစု အလုပ္အကိုင္ ရရွိျကသည္။

သုိ့ေသာ္ တရုတ္တိ့ု၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမ်ားတြင္ျမန္မာ ပညာတတ္အမ်ားစု အလုပ္အကိုင္ရရွိျခင္း မရွိရာ၊ ျမန္မာ ပညာတတ္တိ့ု မျကိဳဆိုျကေပ။ ထို့ျပင္လက္ရွိ ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္း တေကာင္း နီကယ္စီမံကိန္းတိ့ုတြင္ တရုတ္အလုပ္သမားတိ့ု ေသာင္းနဲ့ခ်ီ  လာေရာက္လုပ္ကိုင္ ေနျကေသာ္လည္း ျမန္မာတိ့ု အလုပ္အကိုင္ ရရွိမွဳနည္းပါး သျဖင့္ တရုတ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳမ်ားကို ျမန္မာတိ့ု ေထာက္ခံမွဳနည္းသည္ဟု ဆိုရေပမည္။

ခ်ဳပ္၍ ဆိုလ်င္ တရုတ္ကုမၸဏီမ်ား၏ ယခင္ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မွာ ျပည္သူကို မ်က္ႏွာမမူခ့ဲ၍ဟု ဆိုရမည္။ ေနျပည္ေတာ္ ္တြင္ ထိပ္ပိုင္းႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ရျပီးေနာက္ သက္ဆိုင္ရာ နယ္ေျမအလိုက္ တိုင္းမွဴးႏွင့္ပိုင္လ်င္ ျပီးျပီဟူ၍ တရုတ္တိ့ု သေဘာထားခ့ဲ၍ဟု ဆိုရပါမည္။

နိဂံုး

လက္ရွိအေျပာင္းအလဲတြင္ တရုတ္တိ့ုလည္း အမွီလိုက္၍ ေျပာင္းလဲေနသည္ကို ေတြ့ရသည္။ ၂၀၁၅ တြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္း စုျကည္အား တရုတ္တရုတ္ျပည္သုိ့ ဖိတ္ျကားခ့ဲ့ျပီး ယခုလည္း တရုတ္သံတမန္တိ့ု နီးကပ္စြာဆက္ဆံေနသည္။

တရုတ္တိ့ု အထူးဂရုျပဳရန္လိုသည္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္၏ NLD အစိုးရသည္ လူထုကို မ်က္ေမွာက္ျပဳသည့္ အစိုးရျဖစ္သည္။ လူထုအားမ်က္ကြယ္ျပဳ၍ လက္ဝါးခ်င္းရိုက္၍ လုပ္ခ်င္ရာ လုပ္၍ေသာ အစိုးရ မဟုတ္ေပ။ ျပီးခ့ဲေသာ ေရြးေကာက္ပြဲကာလက ျမစ္ျကီးနားလူထုအစည္းအေဝး၌ ျမစ္ဆံုျပသနာႏွင့္ ပတ္သက္၍ စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္အလက္မ်ားအား လူထုအား ခ်ျပျပီး လူထုသေဘာထားရယူျပီး ဆံုးျဖတ္သြားမည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္က ဆိုခ့ဲပါသည္။

သုိ့ျဖစ္ရာ တရုတ္တိ့ုအေနႏွင့္ ေနာင္တက္မည့္ NLD အစိုးရႏွင့္ အဆင္ေျပေရးတခုတည္းသာ အာရံုစိုက္၍ မရဘဲ ျမန္မာလူထုအားလည္း မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္ လိုေပလိမ့္မည္။ ျမန္မာလူထုအားမ်က္ႏွာမူနိုင္မွသာ တရုတ္တိ့ု ျသဇာရွိနိုင္ေပမည္။ တရုတ္တိ့ု၏ရင္းႏွီးျမွဳပႏွံမွဳကို လူထုကျကိဳဆိုေပလိမ့္မည္။

ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရုတ္တိ့ုထားရွိ သည့္ တရုတ္တိ့ု၏ ေသနဂၤဗ်ဴဟာ ရည္မွန္းခ်က္သည္ ျကီးမားသည္။ ႏွစ္နိုင္ငံ လက္တြဲေဆာင္ရြက္နိုင္လ်င္ ႏွစ္ႏိုင္ငံလုံးအတြက္ အက်ိဳးရွိနိုင္ သည္။ သုိ့ေသာ္ တရုတ္တို့၏ ေသနဂၤဗ်ဴဟာ ရည္မွန္းခ်က္ ျကီးမားသေလာက္ တရုတ္တိ့ု၏ျသဇာက ျမန္မာျပည္တြင္း၌ က်ဆင္းေနသည္ကို တရုတ္တိ့ု ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္ရန္ လိုသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဖါးကန့္ေဒသ၌ စက္ယႏၲယားျကီးမ်ား ေထာင္ ေသာင္းခ်ီ၍ တိုးျမွင့္ေရာက္ရွိလာျပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အလြန္အမင္းထိခိုက္သည္အထိ တိုးခ်ဲ့တူးေဖၚေနျကသည္။ ထိုစက္ယႏၲ
ယားျကီးမ်ားသည္ တရုတ္ျပည္မွ ကန္ပိုင္တီ နယ္စပ္အတိုင္း ဒလေဟာ ဝင္ေရာက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ လူထုအေနႏွင့္ အလြန္အမင္းစိတ္ပ်က္ျကရသည္။ ထိုကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဓိက တာဝန္ရွိသည္မွာ ျမန္မာအစိုးရျဖစ္သည္။ သုိ့ေသာ္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည့္ တရုတ္တိ့ုအားလည္း လူထုက စိတ္ပ်က္ျကသည္မွာ ျငင္းဖြယ္မရွိေခ်။

ျမန္မာျပည္မွ ခိုးထုတ္သည့္ သစ္ကားေထာင္ေသာင္းခ်ီ၍ ဝင္သြားသည္မွာလည္း တရုတ္ျပည္တြင္းသုိ့ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္၏ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးမွဳႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကိစၥရပ္
တိုင္းတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည္မွာ တရုတ္မ်ားျဖစ္ေနသည္။  ဤသုိ့ အျမီးက်က္ အျမီးစား ေခါင္းက်က္ေခါင္းစားလုပ္ေနသည့္ တရုတ္ကုမၸဏီမ်ားကို တရုတ္အစိုးရက မထိမ္းခ်ဳပ္နိုင္ပါက
တရုတ္တိ့ုႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လူထု၏ ျပင္းထန့္ေသာဆန့္က်င္ ကန္႔ကြက္မွဳမ်ားကို တရုတ္တိ့ု ျကံဳေတြ့ရေပလိမ့္မည္။

သုိ့ျဖစ္ရာ တရုတ္အေနႏွင့္ ျမန္မာလူထုအေပၚမ်က္ႏွာမူသည့္ ေပၚလစီေျခလွမ္းမ်ားကို လွမ္းနိုင္မွသာလ်င္ တရုတ္တိ့ု၏ ေသနဂၤဗ်ဴဟာရည္မွန္းခ်က္တိ့ု ေပါက္ေျမာက္ ေအာင္ျမင္နိုင္ေပ လိမ့္မည္။ ယခုေတာ့ တရုတ္တိ့ု၏ ျမန္မာျပည္ေပၚထားသည့္ ျကီးမားသည့္ ေသနဂၤဗ်ဴဟာရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ
တရုတ္တိ့ုျသဇာကား ပဋိပကၡျဖစ္လ်က္ရွိသည္ဟု ဆိုရေပမည္။