ကာတြန္းေစာငို - သမိုင္းစာမ်က္ႏွာသစ္ ဖြင့္လွစ္ျပီ (၂၀၀၇)
(မိုးမချပန္လည္ဆန္းသစ္ ကာတြန္း) ဒီဇင္ဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၅