ဆန္းေဒး ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ေသြးလွဴဒါန္း
ဆန္းေဒး ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ေသြးလွဴဒါန္း
ရန္ေနာင္(ဗိုလ္တေထာင္)၊  မိုးမခ။ ဒီဇင္ဘာလ ၂၂၊ ၂၀၁၅


     ဆန္းေဒးေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ေသြးလွဴဒါန္းပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕  ေရႊတိဂံုဘုရားလမ္းရိွ အမ်ိဳးသားေသြးလွဴဘဏ္တြင္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀ ရက္ (တနဂၤေႏြေန႔) ၊ မနက္ (၉) နာရီတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
    အဆိုပါေသြးလွဴဒါန္းပြဲတြင္ ေရွးဦးစြာ ဆန္းေဒးေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ဦးထြန္းထြန္းမွ  ဆန္းေဒးေဖာင္ေဒးရွင္း ဖြဲ႕စည္းျဖစ္ပံုႏွင့္ ေသြးလွဴဒါန္းျဖစ္ရျခင္းအေၾကာင္းမ်ား ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္  စာနယ္ဇင္းမီဒီယာမ်ားကိုယ္စား ဦးေအာင္သွ်ံဝိုင္း မွ မုဒိတာစကားေျပာၾကားခဲ့သည္။
    ဆက္လက္၍ ေသြးလွဴဘဏ္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္ာတာသီတာေအာင္မွ ေသြးလွဴဒါန္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း၊ေသြးလွဴဒါန္းသူမ်ားအားေက်းဇူးတင္စကားမ်ားေျပာၾကားခဲ့သည္။    ဆန္းေဒးေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ ေစတနာသဒၵါတရားထက္သန္ အရင္းခံျဖင့္ အလွဴအတန္း ျပဳလုပ္လိုသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳေသာအားျဖင့္ လိုအပ္သလို ကူညီႏိုင္ရန္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။
          ေဖာင္ေဒးရွင္းအေနျဖင့္ ကုမၸဏီဝန္ထမ္းမ်ား ၊အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ရံုးဌာနမ်ား ၊ အျခားမည္သည့္ဌာနမ်ားတြင္ အလွဴေငြမ်ား ပံုမွန္ (သို႕) အခါအားေလ်ာ္စြာ ေကာက္ခံမည္ မဟုတ္ပဲ  ကုသိုလ္ယူ၍ အလွဴေငြ ထည့္ဝင္လိုပါက စာရင္းဇယားျဖင့္ လက္ခံေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ လက္ခံရရိွေသာ အလွဴေငြမ်ားကို စာရင္းဇယားျဖင့္ လက္ခံေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ခံရရိွေသာအလွဴေငြမ်ားကို ဆန္းေဒးေဖာင္ေဒးရွင္း ဘဏ္နံပါတ္ (လိႈင္သာယာ- ဧရာဝတီ ဘဏ္တြင္ အပ္ႏွံထားမည္ ျဖစ္သည္ )။ ဘဏ္အေကာင့္နံပါတ္မွာ - 0067 2050 1009 4542 ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဦးထြန္းထြန္း မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။