ေ ဆာ င္ း ျဖ ဴ - ငါ း လူ

 
 ေ ဆာ င္ း ျဖ ဴ - ငါ း လူ
(မိုးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၇၊ ၂၀၁၅

( ၁ )
လူ တ စု
ငါ း မွ် ာ း ၾက တ ယ္။

( ၂ )
ငါ း ေ တြ ရ ေ တ ာ့
မီ း က င္ ဖို႕
ျပ င္ ၾက တ ယ္။

( ၃ )
တ ေ ယ ာ က္ က
မီ း မ က င္ ခ င္
ေ ရ ေ ဆ း မ ယ္ ျပ င္ ေ တ ာ့
ေ န ာ က္ တ ေ ယ ာ က္ က ....

( ၄ )
ေ ရ ထဲ က ငါ း ကို
ေ ရ ေ ဆ း စ ရ ာ လို လို႔ လ ာ း တဲ့။

( ၅ )
ေ ရ ထဲ မွ ာ ေ န တ ာ မွ န္ ေ ပ မ ယ့္
အ ညႇွီ နံ႔ ရွိ ေ တ ာ့ ေ ဆ း ရ မွ ာ ပဲ တဲ့
ပ ထ မ လူ က ျပ န္ ေ ျပ ာ တ ယ္။

( ၆ )
ေ လ ာ က ရဲ႕
သ န္႔ စ င္ တဲ့ ေ န ရ ာ ၊
ေ အ း ျမ ၾက ည္ လ င္ တဲ့ ေ န ရ ာ ေ တြ မွ ာ လ ည္ း
အ ညႇီ ဓ ာ တ္ ရွိ တဲ့ ၊
ေ ရ ျပ န္ ေ ဆ း ရ မ ယ့္ " ငါ း လူ " ေ တြ
ဘ ယ္ ေ လ ာ က္ ေ န ရ ာ ယူ ေ န ၾက ၿပီ လဲ ။

ေ ဆ ာ င္ း ျဖ ဴ

P h o t o C r e d i t : F I s h A b s t r a c t b y K a r I n C h a r l o t t e © 2 0 1 2 -2 0 1 5
http://karincharlotte.deviantart.com/