ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ - Play ball


ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ - Play ball
(အကယ္ဒမစ္၀ိကလိ ဂ်ာနယ္၊ ရန္ကုန္) မိုးမခ၊ ဒီဇင္ဘာ ၃၊ ၂၀၁၅