ရဲေဘာ္ ဦးတင္ (ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေက်ာ္ေဇာ) – ပန္ေကာ္-ခ်ဴးေရႊ တုိက္ပြဲစဥ္ – အပုိင္း (၄)

ရဲေဘာ္ ဦးတင္ (ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေက်ာ္ေဇာ) – ပန္ေကာ္-ခ်ဴးေရႊ တုိက္ပြဲစဥ္ – အပုိင္း (၄)
ပန္ေကာ္-ခ်ဴးေရႊ တုိက္ပြဲစဥ္ နိဂံုးခ်ဳပ္ သံုးသပ္ခ်က္ (၃၊ ၁၀၊ ၇၇ – ၃၁၊ ၁၀၊ ၇၇)

ေပးပုိ႔သူ – ေအာင္တင္ထြန္း
(မုိးမခ) မတ္ ၃၁၊ ၂၀၁၆

ေျမပထဝီအေျခအေန
၅၇။ မိမိတုိ႔ အေျခခံစခန္းေဒသႏွင့္ ဝန္းက်င္မွာ အထူးသျဖင့္ သံလြင္အေရွ႕ေဒသမွာ ေတာင္ကုန္းျမင့္ထူထပ္ ေသာ ေဒသျဖစ္သည္။ ထုိေဒသစစ္နည္းဗ်ဴဟာမွာ ေတာင္ေပၚစစ္ပြဲဗ်ဴဟာျဖစ္သည္။

ေတာင္ေပၚစစ္ပြဲသေဘာတရားအရ ၾကည့္လွ်င္ အေျခခံအားျဖင့္ ထုိးစစ္ဆင္သူသည္ ခံစစ္ဆင္သူထက္ (က) အနီးသုိ႔ပုန္း ကြယ္ခ်ဥ္းကပ္၍ အလစ္အငုိက္တုိ္က္ႏို္င္ျခင္း (ခ) ေတာင္ပံႏွစ္ဖက္မွပန္း၍ ေကြ႔ပတ္တုိက္ ႏုိင္ျခင္း (ဂ) ေတာင္ၾကားလွ်ိဳေျမာင္မွ ထုိးေဖာက္၍ ေနာက္မွေကြ႔ပတ္တုိက္ႏုိင္ျခင္း (ဃ) ခုခံမည့္သူအဖို႔ ခုခံရန္ အခ်က္အျခာေနရာ ေပါမ်ားလြန္း၍ အင္အား မလံုေလာက္သျဖင့္ သူ၏အရန္တပ္ကုိ မီးသတ္စက္ကဲ့သို႔ ေနာက္ပုိင္းအခ်က္အျခာတြင္ထား၍ ထုိးစစ္ဆင္သူကပင္ ယင္း ရန္သူ႕အရန္တပ္ကုိ အျခားေနရာသို႔ ေသာင္တင္ေအာင္ ျမဴဆြယ္ဟန္ျပၿပီး ရန္သူပါးလွပ္သည့္ ခံစစ္လုိင္းဧရိယာကုိ လ်င္ျမန္စြာ ထုိးေဖာက္ႏုိင္ျခင္း (င) တခါတရံ အခ်က္အျခာက်သည့္ ေတာင္ကုန္းတခုကုိ ရန္သူရသြားျခင္းျဖင့္ စစ္ပြဲတခု လံုးကုိထိခုိက္ေစျခင္း၊ ခံစစ္ဆင္သူ အတြက္ ပစ္ကြင္းရွည္ရွည္က်ယ္က်ယ္ပစ္ရဖို႔ အခြင့္အေရးနည္းပါးျခင္းစသည္တုိ႔ေၾကာင့္ ထုိးစစ္သမားက တပန္းသာသည္။ အထူးသျဖင့္ ေသနဂၤဗ်ဴဟာဘက္တြင္ပုိ၍ တပန္းသာသည္။

၅၈။ သုိ႔ရာတြင္ ေတာင္ကုန္းေဒသတြင္၊ အထူးသျဖင့္ တုိက္နည္းဗ်ဴဟာဘက္တြင္ ခံစစ္ထုိးသူဘက္က တခ်ိဳ႕ေသာအေျခအေန အခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အခြင့္သာခ်က္မ်ားရွိသည္။ (က) သဘာဝေတာင္ကုန္း ကုိ အသင့္အတင့္ျပဳျပင္ေဆာက္လုပ္ရံုျဖင့္ ရန္သူတို႔ ထုိးေဖာက္ကေလာ္ထုတ္ရန္ ခက္ခဲ့သည့္ ခံတပ္ႀကီး သဖြယ္ အင္အားရွိသြားေပသည္။ ယင္းသည္ ေတာင္ကုန္း၏ တန္ဖိုးႀကီးမားေသာ ဂုဏ္သတၱိျဖစ္သည္။

 (ခ) ယခုေခတ္ ဖ်က္ဆီးစြမ္းအေတာ္ႀကီးသည့္ အေျမာက္ ေလယာဥ္စေသာ လက္နက္ႀကီးမ်ားကုိ သူ၏ စြမ္းရည္အာနိသင္အရ ထိေရာက္စြာမဖြံ႔ၿဖိဳးႏုိင္၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေခတ္မီရန္သူ႔တပ္ႀကီးမ်ားကိုပင္ တစံုတရာအတုိင္း အတာအရ သာမန္ေျခလ်င္တပ္ ကေလးမ်ားျဖင့္ ခုခံသတ္ျဖတ္ႏုိင္သည္။ တားဆီးပိတ္ဆုိ႔ထားႏုိင္သည္။

 (ဂ) အခ်ိဳ႕ေသာေျမအေနအထားအရ ဝဲယာေတာင္တန္းမ်ား ပိတ္ဆုိ႔မႈေၾကာင့္ ရန္သူဝဲယာ ေတာင္ပံဝုိင္း ပတ္မႈကုိ တန္ျပန္တားဆီးပိတ္ပင္ႏုိင္ျပန္သျဖင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္အရ အေတာ္အတန္အင္အားနည္းေသာ ရန္သူ ပင္လွ်င္ ေတာင္ပံႏွစ္ဖက္ဝုိင္း ပတ္ခံရမႈ အေတာ္စိတ္ခ်ႏုိင္သျဖင့္ မိမိထက္အင္အားႀကီးသူမ်ားကုိပင္လွ်င္ ေရရွည္ခံစစ္ဆြဲ၍ တုိက္ႏုိင္ျခင္း။ ယခု ပန္ေကာ္-ခ်ဴးေရႊတုိ္က္ပြဲစဥ္အတြင္း ဤအခြင့္ထူးမ်ား ခံစစ္ထုိးသူ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဘက္မွ ရရွိခဲ့သည္။

(ဃ) တခါတရံထူးျခားသည့္ ေျမအေျခအေနတြင္ ထုိးစစ္ဆင္သူက က်ဥ္းေျမာင္းေသာ ေတာင္ေၾကာ ဝင္႐ုိး တခု သုိ႔မဟုတ္ ၂ ခုကုိသာ ခ်ီတက္အသံုးျပဳၿပီး ထုိးႏွက္ရသျဖင့္ ယင္း၏အင္အားႀကီးမႈမွာ အက်ိဳးထူးထူး ျခားျခားႀကီး မရွိေအာင္ ျဖစ္ေန တတ္ေပသည္။ ယခု ပန္ေကာ္-ခ်ဴးေရႊတုိက္ပြဲတြင္ ယင္းအက်ိဳးေက်းဇူးကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အေတာ္အတန္ရခဲ့သည္။

(င) ထုိးစစ္္ဆင္လာသူကုိ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ေအာင္ လုပ္ႏုိင္ေပသည္။

(စ) ဤသုိ႔ ေတာင္ကုန္းေနရာယူစစ္ခံစစ္မွ ေတာင္ကုန္းကတုတ္ကုိ မွီခုိအားျပဳၿပီး ယင္းမွထြက္၍ လႈပ္ရွား စစ္ ေျပာက္က်ားစစ္ မ်ားျဖင့္လည္း ရန္သူကိုေခ်မႈန္းႏိုင္သည္။ အလားတူ ကတုတ္ေကာင္းစြာ မတူးရေသး ေသာ တပ္ခ်ထားသည့္ရန္သူမ်ား ကုိလည္း ထြက္၍တုိက္ႏုိင္သည္။ (ဤနည္းလမ္းမ်ားကုိ ၁၉၅၂-၅၃ တ႐ုတ္ ျပည္သူ႔ေဗာ္လံတီယာတပ္မ်ားက ကုိရီးယား ျပည္တုိက္ပြဲမ်ားအတြင္း အေမရိကန္တုိ႔အေပၚ ထိေရာက္စြာ က်င့္သံုးခဲ့သည္။)

(ဆ) အထက္ပါအေၾကာင္းတရားတုိ႔ေၾကာင့္ အေတာ္အတန္အင္အားႀကီးေသာ ရန္သူကုိပင္လွ်င္ တစံု တရာအတုိင္း အတာအထိ ခံစစ္ထုိး သတ္ျဖတ္ႏုိင္သည္။ အားႀကီးၿပီး စုၿပံဳေအာတုိက္၍ သံုးလာတုိင္း ခံသူက မေၾကာက္ရေပ။ တခါတရံ အခ်ိဳ႕အခ်ိန္ႏွင့္ေနရာေကာင္းမ်ားတြင္ အားႀကီးႀကီးႏွင့္ ရက္ရက္စက္စက္တုိက္ ေလေလ ခံသူ႔ဘက္ကအက်ိဳးရွိေလေလ ျဖစ္ႏုိင္ေပသည္။ ယခုပန္ေကာ္-ခ်ဴးေရႊခံစစ္ဆင္ရာတြင္ ပထမရက္ ပုိင္းမ်ားတြင္ ဤသေဘာတရားကုိ ေတြ႔ႏုိင္ေပသည္။

ေနရာယူခံစစ္ထုိး တုိက္နည္းဗ်ဴဟာ
၅၉။ ၎ႏွင့္ပတ္သက္၍ ယင္းသည္ သမရုိးက်ခံစစ္ေသမဟုတ္။ မိမိတုိ႔သည္ သာလြန္ေသာေျမအေန အထားႏွင့္ ခုိင္မာေသာ ကတုတ္စခန္းကုိ ေပါင္းစပ္မွီခုိကုိင္တြယ္ၿပီး (က) သမရုိးက်ခံစစ္ျဖင့္ပင္ မိမိ မီးအားကုိ အစြမ္းကုန္စည္းရံုးေဖာ္ထုတ္ၿပီး အနီးကပ္ႏုိင္သမွ် ဆြဲယူေစာင့္လင့္ၿပီး အစြမ္းကုန္ပစ္ခတ္ေခ်မႈန္းျခင္း (ခ) ထုိးလာသည့္ ရန္သူ႔အေျခအေနအလုိက္ ပြဲတုိင္း လုိလုိ မိမိတုိ႔ဘက္မွ ကတုတ္မွထြက္၍ တာတုိတာရွည္ တန္ျပန္ ထုိးႏွက္ျခင္း။ အထက္ပါ (က) ႏွင့္ (ခ) ၂ ခ်က္သည္ သာမန္ခံစစ္သက္သက္သေဘာပင္ ျဖစ္သည္။ (ဂ) ထုိ႔ထက္ ေနာက္တဆင့္အားျဖင့္ ခံစစ္မ်က္ႏွာခ်င္း ထုိးႏွက္တုိက္ခုိက္ ေနစဥ္တြင္ ေပၚလြင္ေနေသာ မိမိတုိ႔ဘက္မွ အေရး သာႏုိင္သည့္ ရန္သူ႔ေတာင္ပံတခုစီအား သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ခုစလံုးအား ရန္သူအားအနည္းဆံုးအခ်ိန္အခါတြင္ ဝင္ ေရာက္ဝုိင္းပတ္၍ ေခ်မႈန္းျခင္း၊ ယင္းတုိ႔သည္ အေျခခံအားျဖင့္ သမရုိးက်ခံစစ္၏ အဆက္ပင္ျဖစ္သည္။

ခံစစ္အတြင္း လႈပ္ရွားစစ္
၆၀။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔႔၌ ဥကၠ႒ေမာ္၏ ေတာ္လွန္ေသာလႈပ္ရွားစစ္နည္းဗ်ဴဟာကုိ အျမဲလက္ကုိင္ ဦးတည္ခ်က္ ရွိထားၾကသည့္ အတုိင္း ယင္းေနရာယူခံစစ္မွ လႈပ္ရွားစစ္ႏွင့္ ထြက္၍ေခ်မႈန္းႏိုင္ေသာ အခြင့္ေကာင္းမ်ားသည္ ခံစစ္ျဖစ္စဥ္အတြင္း အမ်ိဳးမ်ိဳး အႀကိမ္ႀကိမ္ အေတာ္မ်ားမ်ား ေပၚေပါက္လာတတ္ၾကသည္ျဖစ္ရာ ယင္းအခြင့္ အေရးမ်ားကုိ မိမိတပ္အင္အားရွိသေလာက္ အစြမ္းကုန္အသံုးခ်ျခင္းျဖင့္ ရန္သူေခ်မႈန္းေရး တဆင့္တုိး၍ ျပဳ လုပ္ႏုိင္မည္။

၆၁။ ၎အခြင့္အေရးမ်ားမွာ- (က) ပထမအားျဖင့္ ရန္သူကုိဝုိင္းၿပီး စစ္ကူတုိက္သလုိ မိမိတို႔ခံစစ္ထုိးရာ ရန္သူ ကတုိက္ဖုိ႔ ခ်ီတက္လာၾကမည့္ ရန္သူတပ္မ်ားကုိ လႈပ္ရွားစစ္ျဖင့္ တုိက္ခုိက္ႏုိင္ျခင္း (ခ) မိမိတုိ႔ခံစစ္ကတုတ္ေရွ႕ အဖက္ဖက္မွ သြားလာလႈပ္ရွားေနေသာ ရန္သူ႔တပ္မ်ားအနက္မွ သင့္ေတာ္မည့္ရန္သူ႔တပ္ကုိ ဝင္ေရာက္ ထုိးသုတ္ႏုိင္ျခင္း (ဂ) ေယဘုယ်အားျဖင့္ မိမိတုိ႔အား ဘယ္ညာေတာင္ပံမွ ဝုိက္ပတ္တုိက္ခုိက္မည့္ ရန္သူမ်ား ကုိလည္း လႈပ္ရွားစစ္ျဖင့္ေခ်မႈန္းႏုိင္ျခင္း။ အထက္ပါ (ဂ) အခ်က္တြင္ အားႀကီးေသာရန္သူမ်ား လုပ္တတ္သည့္ အတုိင္း အားနည္းသူခံစစ္ ပါးလႊာသြားေအာင္ သူ၏ေတာင္ပံကုိခ်ဲ႔ျခင္း၊ ေတာင္ပံမွဝုိက္၍ ခံစစ္ေနာက္ပုိင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလိုင္းတုိ႔ကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ တုိက္ခုိက္ျခင္း တုိ႔ျဖင့္ လႈပ္ရွားတတ္စၿမဲျဖစ္ရာ ယင္းတုိ႔ကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က လႈပ္ရွားစစ္ျဖင့္ ေစာင့္ႀကိဳ ထုိးသုတ္တုိက္ ခုိက္ႏုိင္ျခင္း၊ အထက္ပါ (ဂ) အခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထား ခ်က္မ်ားကုိ ပန္ေကာ္ခ်ဴးေရႊတုိက္ပြဲစဥ္အတြင္း ဟူစြမ္တုိက္ပြဲတြင္ အသြင္တစိတ္ တေဒသအားျဖင့္ ယင္း သေဘာထားကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေတြ႔ျမင္ႏုိင္ပါသည္။

ခံစစ္အတြင္း ေျပာက္က်ားစစ္
၆၂။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အထက္အပုိဒ္ ၆၀ ကစ၍ ေနရာစြဲခံစစ္ႏွင့္ ေခ်မႈန္းေရးလႈပ္ရွားစစ္တုိ႔ ေပါင္းစပ္ လုပ္ႏိုင္သလုိ ေျပာက္က်ားစစ္မ်ားႏွင့္လည္း ေပါင္းစပ္လုပ္ကုိင္ႏိုင္သည္။

ေလာေလာဆယ္အားျဖင့္ ပန္ေကာ္ခ်ဴးေရႊတုိ္က္ပြဲစဥ္မွာပင္လွ်င္ တပ္မဟာ ၁၂ ၏ တပ္ရင္း ၉ က ဂါမုန္း ေဒသတြင္ လည္းေကာင္း၊ ဝေျမာက္ႏွင့္ ကုိးကန္႔ခရုိင္တပ္မ်ားက သူ႔ေဒသတြင္လည္းေကာင္း၊ ရန္သူအခ်ိဳ႕၏ အားနည္းသြားမႈႏွင့္ သြားလာလႈပ္ရွားေနသည့္အတြင္းမွာလည္းေကာင္း အခြင့္ေကာင္းယူ၍ ေျပာက္က်ားအႏု အရင့္ ေပါင္းစပ္၍ တုိက္ခုိက္ႏုိင္သည္။

ထုိ႔အျပင္ ခံစစ္စြဲေနရာမွအဓိကတပ္က ေရွ႕တန္းမွလည္းေကာင္း၊ ေနာက္တန္းအရန္သင့္တပ္မ်ားမွ လည္းေကာင္း၊ ရန္သူ႔အတြင္း စိမ့္ေဖာက္ဝင္၍လည္းေကာင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ေတာင္ပံမွ ေကြ႔ပတ္ဝင္၍လည္းေကာင္း အခ်က္အခ်ာက် သည့္ ေနရာမ်ားသုိ႔ တပ္ဖြဲ႔ကေလးမ်ားျဖင့္ ေျပာက္က်ား သြားေရာက္တုိက္ခုိက္ႏုိင္ သည္။

ပန္ေကာ္-ခ်ဴးေရႊစစ္ဆင္ေရးတြင္ ေနာက္ပုိင္းကာလ ေအာက္တုိဘာ ၂၀ ရက္ေက်ာ္ၿပီး ရန္သူဦးက်ိဳးသြား ၿပီးသည့္ေနာက္ မိမိတို႔ေရွ႕တန္းတပ္မ်ား အေတြ႔အႀကံဳရင့္က်က္လာသည့္အေလ်ာက္ ရန္သူ႔ေရွ႕တန္းသို႔ တာတိုစိမ့္ဝင္ၿပီး အလစ္ထုိးႏွက္ တုိက္ဖ်က္ခဲ့သည္။

သုိ႔ရာတြင္ ဟုိပန္ၿမိဳ႕ႏႈတ္ခမ္း ရန္သူ႔အခ်က္အခ်ာႏွင့္ ေပ်ာ့ကြက္မ်ားကုိ ၆၀ မမ၊ ဘဇူကာတုိ႔ျဖင့္ ေျပာက္ က်ားတပ္ဖြဲ႔ကေလးမ်ား ေစလႊတ္ၿပီး ရန္သူ႔တပ္ေျပာင္းတပ္လႊဲ ႐ႈပ္ေထြးက်ပ္သပ္ေနသည့္ အခုိက္အခါမ်ိဳးတြင္ သြားေရာက္ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ရန္ ရည္မွန္းေသာ္လည္း မလႊတ္ျဖစ္ခဲ့ၾကေပ။

၆၃။ ဂါမုန္းဘက္ လႈပ္ရွားသည့္တပ္ရင္း ၉ မွာလည္း ႏုိဝင္ဘာ ၇ ရက္ေန႔ေလာက္တြင္ ရန္သူ ရွမ္း ၁ တပ္ရင္း ပန္လံု ဆက္သြယ္ေရးလုိင္း၊ ကြန္လံုမွဆင္းလာစဥ္ ၿခံဳခုိတုိက္ခုိ္က္ရာ ရန္သူ ၁၇ ေယာက္က်ဆံုးေစ၍ အေတာ္ မ်ားမ်ားဒဏ္ရာ ရေစခဲ့သည္။ အကယ္၍ အခုထက္ေစာေစာ သိႏၷီ၊ ကြန္လံုၾကား ေန႔ညရန္သူမ်ား မိမိေရွ႕တန္းခံ စစ္ထုိးႏွက္ေရးအတြက္ လူနာ၊ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္၊ ရိကၡာ၊ စစ္ကူ၊ ဒလေဟာသြားေနသည္ကုိ လမ္းျဖတ္တုိက္ပြဲ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မုိင္းေထာင္တုိက္ပြဲေသာ္လည္းေကာင္း ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါက မိမိတို႔ေျပာက္က်ားတပ္အနည္း ငယ္ကေလးႏွင့္ အေတာ္ကေလးအားထုတ္မႈ ကေလးႏွင့္ပင္ အေတာ္မ်ားမ်ားရန္သူမ်ားကုိ ေခ်မႈန္းသတ္ျဖတ္ ႏုိင္ၿပီး ေနာက္ထပ္ရန္သူအေတာ္မ်ားမ်ားကုိ စစ္ေျမျပင္ မေရာက္ဘဲ လမ္းေစာင့္ျဖစ္ေနေအာင္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေပ သည္။

၆၄။ ဤသို႔ လႈပ္ရွားႏွင့္ေျပာက္က်ားစစ္မ်ား ေပါင္းစပ္၍ မိမိတို႔အဓိကတပ္ႀကီးလႈပ္ရွားမႈကုိ အေကာင္းဆံုး ထိေရာက္စြာေပါင္း စပ္ေပးသည့္ သင္ခန္းစာအေနျဖင့္ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ကြန္လံုတုိက္ပြဲႀကီးအတြင္း က တပ္မဟာ ၂ က သံလြင္ အေနာက္ဘက္ ကြန္လံု-သိႏၷီလမ္း ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ခ်န္ခ်င္စန္းတုိက္ပြဲစဥ္ႀကီးကို ေလ့လာႏုိင္သည္။ ယင္းတုိက္ပြဲစဥ္တြင္ တပ္မဟာ ၂ သည္ ယင္းလမ္းကုိ ေအာင္ျမင္စြာထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္႐ံုမက ရန္သူအေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ေခ်မႈန္းသတ္ျဖတ္ၿပီး ရန္သူ႔တပ္ရင္းအေတာ္မ်ားမ်ားကိုလည္း စစ္ေျမျပင္မေရာက္ ေအာင္ ရက္ေပါင္း ၄၀ နီးပါး ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏုိင္သည္။

၆၅။ ေျပာက္က်ားလႈပ္ရွားမႈကေလးမ်ားသည္ မိမိဘက္က တခါတရံ ထင္ရွားေသာရန္သူ႔အထိအခိုက္ အေကာင္အထည္ကုိ မေတြ႔ျမင္ႏုိင္ေသာ္လည္း ရန္သူ႔ဘက္တြင္ အေတာ္ထိခုိက္ၾကသည္။ ရန္သူ႔ဘက္မွ အခ်ိဳ႕ကူးေျပာင္းလာသူမ်ားေျပာခ်က္အရ တခါတရံ အရင္လုိ အေလာတႀကီးစစ္ကူခ်ီတက္ရသည့္ ရန္သူ႔ ၂ ခြဲ ပါ စစ္ေၾကာင္းတခုကုိပင္ ေျပာက္က်ား တပ္ဖြဲ႔ကေလးတခုျဖင့္ အေတာ္ထိခုိ္က္ေအာင္ ေနွာင့္ယွက္ႏိုင္ေပသည္။ လမ္းခရီး မုိင္းနင္းမိ၍ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ေခ်ာင္းေျမာင္းအတုိက္ခံရ၍လည္းေကာင္း ရန္သူတို႔မွာ ဝန္ထုပ္ဝန္ ပုိးႀကီးျဖစ္ၿပီး အနီးအနား ေနာက္ထပ္အထမ္းသမားဆြဲရန္ ရြာအနီးမရွိပါက ဒဏ္ရာရသယ္ပုိ႔ရန္ မ်ားစြာေႏွာင့္ ေႏွး အခက္အခဲေတြ႔ရသည္။ တခါတရံ ခ်ီတက္လာ သည့္ရန္သူ႔ေနာက္ပုိင္း ရန္သူ႔က်ည္ဆန္ထမ္းပုိးလာသည့္ ေပၚတာမ်ားမွာ အနီးအနား အေျမာက္ဆန္က်လွ်င္ ၎တုိ႔ထမ္းပုိးလာသည့္ ပစၥည္းမ်ားကုိ စြန္႔ပစ္ကာ ထြက္ေျပးသြားၾကလွ်င္ ရန္သူအဖို႔ အလြန္ႀကီးမားေသာအေႏွာင့္အယွက္အခက္အခဲ ေတြ႔ရတတ္သည္။

ယခု ပန္ေကာ္-ခ်ဴးေရႊတုိက္ပြဲစဥ္တြင္ ကုိးကန္႔ခရုိင္တပ္၏ ေျပာက္က်ားလႈပ္ရွားမႈသည္လည္း အေတာ္ အသင့္ထိေရာက္သည္။

၆၆။ ဤေနရာတြင္ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ မိမိတုိ႔က ခ်က္ေကာင္းခံစစ္ထုိးစစ္ဆင္တုိက္လုိ္က္သျဖင့္ ရန္သူမ်ား အႀကီး အေသး အ မ်ိဳးမ်ိဳးအဖံုဖံုလႈပ္ရွားလာသျဖင့္ ေျပာက္က်ားအရြယ္အစားႏွင့္ တုိက္လုိ႔ေကာင္းမည့္ တုိက္ကြင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေပၚႏုိင္သျဖင့္ (က) ခံစစ္ထုိးအဓိကတပ္ထဲမွလည္းေကာင္း (ခ) အျခားေပါင္းစပ္တပ္မ်ားမွလည္းေကာင္း အထက္အပုိဒ္ ၆၁ တြင္ေဖာ္ျပပါ လႈပ္ရွားစစ္မ်ားသာမက ေျပာက္က်ားစစ္မ်ားလည္း ျပဳလုပ္ႏုိ္င္ေပ သည္။

၆၇။ ယခု ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ ေဖာ္ျပပါ ေနရာယူခံစစ္တုိက္နည္းဗ်ဴဟာသည္ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ေျပာရလွ်င္ ရုိးရုိးသာမန္ခံစစ္ေသ မဟုတ္ေပ။

(က) သူ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေနရာကုိ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးမဟုတ္၊ ရန္သူကုိ တတ္ႏုိင္သမွ် သတ္ျဖတ္ ေခ်မႈန္းရန္ ယာယီခံစစ္ထုိးျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

(ခ) ယင္းသည္ ေနရာတခုခုကုိ အျမဲကုိင္ထားဖုိ႔ မရည္ရြယ္၊ ရန္သူသတ္ဖို႔ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ မိမိတို႔အတြက္ အထက္ေဖာ္ျပပါ သာလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ အခ်က္အခ်ာေနရာမ်ိဳးတြင္ လွည့္လည္လႈပ္ရွား၍ ယာယီခံစစ္ထုိး သြားျခင္းျဖစ္သည္။

(ဂ) ခံစစ္သက္သက္သာ မက်င့္သံုးဘဲ အထက္အပုိဒ္ ၆၀ မွ ၆၆ အထိ ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း သာလြန္ ေသာ ခ်က္ေကာင္းေျမအေနအထားကုိ မွီခုိကုိင္တြယ္ၿပီး လႈပ္ရွားစစ္ ေျပာက္က်ားစစ္တုိ႔ျဖင့္ ေပါင္းစပ္ေခ်မႈန္း ႏုိင္ေပသည္။

အခုိင္အမာမဟုတ္သည့္ ရန္သူ႔စခန္းကုိ တုိက္ျခင္း
၆၈။ ဤေနရာတြင္ လႈပ္ရွားစစ္ျဖင့္ေခ်မႈန္းရာ၌ မိမိခံစစ္ စစ္မ်က္ႏွာေရွ႕ဝဲယာႏွင့္ ေနာက္ပုိင္းတုိ႔တြင္ ကတုတ္ က်က်နနတူး မထားဘဲ ကပ်ာကယာ၊ ယာယီတပ္ခ်ထားသည့္ ရန္သူ႔တပ္မ်ားကုိလည္း အလားတူထြက္၍ ေနရာစြဲထုိးစစ္သေဘာမ်ိဳးျဖင့္ ေခ်မႈန္းႏုိင္ေပသည္။

၆၉။ အထက္ပါတုိ႔ကုိၿခံဳၾကည့္လွ်င္ ယင္းေနရာယူခံစစ္ထုိးနည္းဗ်ဴဟာသည္ ခံစစ္ရွင္ျဖစ္ၿပီး ရန္သူနဲ႔ ထိပ္ခ်င္း ဆုိင္ထားၿပီး (က) တက္ႂကြေသာခံစစ္ရွင္ (ခ) လႈပ္ရွားစစ္ (ဂ) ေျပာက္က်ားစစ္ (ဃ) အခုိင္အမာမဟုတ္သည့္ ရန္သူ႔စခန္း တက္တုိက္ျခင္း ... တုိ႔ျဖင့္ စစ္ေဒသလက္သီးအျဖစ္ မိမိ၏အေျခခံေဒသ ႏႈတ္ခမ္းပတ္လည္တြင္ သာလြန္ေသာ အေျခခံေဒသ၏ ေဒသလက္နက္ကုိင္တပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ျပည္သူလူထုကုိမွီခုိလ်က္ တစံုတရာ အတုိင္းအတာအရ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္ျဖည့္တင္းႏုိင္မႈအေပၚ အားျပဳ၍ ရန္သူ႔တုိက္စြမ္းရည္ကုိ ျမန္ျမန္က်ဆင္း ရန္ ေခ်မႈန္းေရးစစ္တခ်ိဳ႕ဆင္ျခင္းျဖစ္သည္။

၇၀။ ယင္းသည္ (က) မိမိထိခုိက္က်ဆံုးမႈနည္းပါးၿပီး ရန္သူအား အလြန္မ်ားျပားစြာ ထိခုိက္က်ဆံုးေစႏုိင္သည္ (ခ) ရန္သူကုိ ေျပာင္အံတု ျခိမ္းေျခာက္ရာလည္းက်၍ ေအာက္ေျခမွ အထက္ပုိင္းအထိ စိတ္ဓာတ္ထိခုိက္ေစၿပီး ၎တို႔အတြင္း ဂုိဏ္း ၃ ဂုိဏ္း၏ပဋိပကၡကုိလည္း ပိုမုိျပင္းထန္ေစလိမ့္မည္။ တပ္တြင္းအျခားပဋိပကၡမ်ားကုိ လည္း ျပင္းထန္ေစလိမ့္မည္။ ယင္းနည္းဗ်ဴဟာကုိ ယခုႏွစ္ဇြန္လ မုိင္း႐ွဴးအေရွ႕ လြယ္ခ်ိဳတုိက္ပြဲတြင္ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ စတင္စမ္းသပ္ခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္။ တဖန္လြယ္ခ်ိဳရွိ မိမိတပ္မ်ားကုိ ေနာက္ပုိင္းဆြဲငင္ေစရန္အတြက္ ပန္မာ ေကာက္ႏွင့္ လြယ္စီးကုိ ရန္သူက ဇြန္လေနာက္ပုိင္း စစ္ဆင္ရာ ပန္မာေကာက္ခံစစ္ကုိ အားျဖည့္ၿပီး ခံစစ္ထုိးေစ ရာ ရန္သူအေတာ္နာသြားသည္။

၇၁။ ယင္းနည္းဗ်ဴဟာ၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္သည္ မိမိတုိ႔ေသနဂၤဗ်ဴဟာခံစစ္မွ ထုိးစစ္ႀကီး ကူးေျပာင္းႏုိင္ ေရးအတြက္ ရန္သ႔ူတုိက္စြမ္းရည္ခ်ဖုိ႔အတြက္ ရန္သူ႔အေပၚ ေခ်မႈန္းေရးစစ္ပြဲမ်ားျဖင့္ အေရအတြက္မွ အရည္ အခ်င္းေျပာင္းလဲႏိုင္ရန္ ျပဳလုပ္ေသာ ေလာေလာဆယ္အေျခအေနအရ အလြန္သင့္ေလ်ာ္သည့္ နည္းလမ္း ေကာင္းတရပ္ျဖစ္သည္။

ယင္းနည္းဗ်ဴဟာ၏ အားနည္းခ်က္တခ်ိဳ႕
၇၂။ ယင္း၏ အားနည္းခ်က္တခ်ိဳ႕မွာ (က) ယင္းသည္ မိမိတုိ႔ ေတြ႔ႀကံဳခဲ့သည့္ လြိဳင္ေမာ္ ၿခံဳခုိလႈပ္ရွားစစ္ (ခ) ၁၉၇၇ ခု ဧၿပီလ မုိးမိတ္တုိက္ပြဲကဲ့သုိ႔ လွ်ပ္တျပက္လွ်ိဳ႕ဝွက္ခရီးရွည္ ခ်ီတက္တုိ္က္ခုိက္သည့္ပြဲမ်ားကဲ့သုိ႔ မိမိအင္ အား အသင့္အတင့္အခ်ိဳ႕ျဖင့္ အခ်ိန္တုိျပင္ဆင္ၿပီး တုိက္ပြဲမွာလည္း အခ်ိန္တုိ လ်င္ျမန္စြာၿပီးဆံုးသြားသည့္ တပြဲတုိးတိုက္ပြဲမ်ားမဟုတ္ဘဲ အေျခအေနအရ ေနာင္ထြက္လာမည့္ ရန္သူ႔အင္အားအခ်ိဳးအစားကုိ ၾကည့္၍ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ရန္သူ႔တပ္ရင္း ၄-၅ ရင္းမွ ၁၀ ရင္း ၁၂ ရင္းအထိ အခ်ိန္ရွည္၊ တဖက္ကၾကည့္လွ်င္ သမရုိး က်စစ္ကဲ့သို႔ တုိက္ခုိက္ရသည့္ုျပင္ အထက္ပါတပြဲတုိးတုိက္ပြဲမ်ိဳးပါ ပါဝင္သည့္ တုိက္ပြဲအေတာ္မ်ားမ်ားပါဝင္ မည့္ တုိက္ပြဲစဥ္ျဖစ္သျဖင့္ -

(က) တပ္အင္အားအလံုးအရင္း အေတာ္ႀကီးေအာင္စုရျခင္း
(ခ) ျပင္ဆင္မႈအခ်ိန္ အေတာ္အသင့္ၾကာျခင္း
(ဂ) မိမိတုိ႔ဘက္မွ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္ ပုိမိုကုန္က်ႏုိင္ျခင္း၊ အနည္းဆံုး မ်ားျပားစြာအရင္းျပဳရျခင္း
(ဃ) ေနာက္ဆက္သြယ္လမ္းေၾကာင္း အခိုင္အမာဖြင့္လွစ္ထိန္းသိမ္းရျခင္း
(င) စစ္သည္ေတာ္မ်ား အခ်ိန္ရွည္ပို၍ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္း .... စသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။
ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။