ရဲေဘာ္ ဦးတင္ (ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေက်ာ္ေဇာ) - ပန္ေကာ္-ခ်ဴးေရႊ တုိက္ပြဲစဥ္ - အပုိင္း (၁)

 
ရဲေဘာ္ ဦးတင္ (ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေက်ာ္ေဇာ) - ပန္ေကာ္-ခ်ဴးေရႊ တုိက္ပြဲစဥ္ - အပုိင္း (၁)
ပန္ေကာ္-ခ်ဴးေရႊ တုိက္ပြဲစဥ္ နိဂံုးခ်ဳပ္ သံုးသပ္ခ်က္ (၃၊ ၁၀၊ ၇၇ - ၃၁၊ ၁၀၊ ၇၇)
 
ေပးပုိ႔သူ - ေအာင္တင္ထြန္း
(မုိးမခ) မတ္ ၂၅၊ ၂၀၁၆

၁။ တုိက္ပြဲျဖစ္စဥ္မ်ား အခ်ိန္မေလာက္၍ မေရးေသးဘဲ နိဂံုးခ်ဳပ္သံုးသပ္ခ်က္ကုိသာ ေရးသားပါသည္။ ယင္းတြင္လည္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္ႏွင့္ အၾကမ္းဖ်ဥ္းသာ ျဖစ္သည္။မွတ္တမ္းသေဘာ ေရးသားထားျခင္း ျဖစ္သည္။
ရဲေဘာ္ဦးတင္ (ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာ)

အပုိင္း (၁)
မိမိတုိ႔ဘက္၏ ထူးျခားေကာင္းမြန္ခ်က္မ်ား
၂။ ဤစစ္ဆင္ေရးသည္ ၁၉၇၇ ေအာက္တုိဘာလ ၃ ရက္မွ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ ၂၉ ရက္ၾကာ တုိက္ပြဲႀကီးျဖစ္သည္။ ယင္း တုိက္ပြဲစဥ္တြင္ ရန္သူ ၁၀၀၀ (တေထာင္) မွ်ကုိ မိမိတုိ႔ တပ္မ်ားက ေခ်မႈန္းႏုိင္ခဲ့သျဖင့္တေၾကာင္း၊ ယခုပြဲတြင္ မိမိတုိ႔ ယခင္တုိက္ပြဲမ်ားထက္ ေနရာယူခံစစ္သံုး၍ ေခ်မႈန္းျခင္းကုိ အေလးထားေဆာင္ရြက္သျဖင့္ တေၾကာင္း အမ်ားက စိတ္၀င္ စားစြာေလ့လာၾကသည္။ ယင္းတုိက္ပြဲစဥ္မွ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေနာင္တုိက္ပြဲစဥ္မ်ား အတြက္အက်ိဳးရွိမည့္ နိဂံုးခ်ဳပ္သံုးသပ္ခ်က္ မ်ားကုိ တတ္ႏုိင္သမွ် ဆက္လက္ေလ့လာ ေဖာ္ထုတ္သြားသင့္ေပသည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္
၃။ ယင္းတုိက္ပြဲႀကီးတြင္ မိမိတို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ ...
(က) ရန္သူကုိ တတ္ႏုိင္သမွ် ေခ်မႈန္းေရးႏွင့္

(ခ) မိမိတုိ႔၏ ေသနဂၤဗ်ဴဟာစီမံကိန္းအရ ရွမ္းျပည္အလယ္ပုိင္း ရန္သူ႔ေနာက္ပုိင္း ၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္ေနသည့္ ၆၈၃ တပ္မ ဟာ ၏တာဝန္ ေခ်ာေမာေစေရးအတြက္ အကူအညီသြယ္ဝုိက္ေပးရန္တုိ႔ ျဖစ္ရာ ယင္းစစ္ပြဲ တြင္ အထက္ပါအတုိင္း ရန္သူကုိ ေခ်မႈန္းႏုိင္ၿပီး ၆၈၃ ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ေဒသမွ ရန္သူတပ္မ်ားျဖစ္သည့္ ခလရ (၈၀) ႏွင့္ (၈၁) တို႔ ပါဝင္သည့္ တပ္မ ၆၆ လက္ေအာက္ခံ ၆၆၃ ဗ်ဴဟာႏွင့္ ခမရ (၁၀၇)၏ တပ္ခြဲ ၃ ခြဲပါ စစ္ေၾကာင္း (၁)၊ ရန္သူ ရမခတုိင္းမွ တပ္မ ၇၇ က ေခတၱ ေခ်းထားသည့္ ရွမ္း (၁) တုိ႔ကုိ ယခုအခ်ိန္ထိပင္ ဆြဲငင္ထားႏုိင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိ၏စစ္ဆင္ေရးရည္ရြယ္ခ်က္ ေကာင္းစြာ ေအာင္ျမင္သည္ဟု ယူဆသည္။

၄။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တပ္မ်ားသည္ တုိက္ပြဲစဥ္တြင္ ...
(က) ကတုတ္တုိက္ျခင္း
(ခ) ေနရာယူခံစစ္ထုိးျခင္း
(ဂ) လႈပ္ရွားစစ္ ... ျဖစ္သည့္ စစ္သံုးမ်ဳိး အေတြ႔အၾကံဳသင္ခန္းစာမ်ား ရရွိခဲ့သည္။ ယင္းတြင္ ေအာက္တုိ ဘာ ၄ ရက္မွ ၂၆ ရက္ေန႔ အထိ ၂၃ ရက္ၾကာသည့္ ေရရွည္ခံစစ္ထုိးသည့္ အေတြ႔အၾကံဳမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျပည္သူ႔ တပ္မေတာ္အတြက္ သစ္ ဆန္းၿပီး တန္ဖုိးအသစ္တခ်ိဳ႕ ရရွိခဲ့သည္။ အရင္က ေရရွည္ခံစစ္အေတြ႔အၾကံဳနည္းခဲ့ေသာ္လည္း ယခုစစ္ဆင္ေရးတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။ ယခုခံစစ္ကာလအတြင္း၌ မိမိတို႔အင္အားကုိ တတ္ႏုိင္သမွ်ေခၽြတာၿပီး တဘက္တြင္ အစြမ္းကုန္ခံစစ္ထုိး၍ တဘက္တြင္လည္း ေရရွည္တုိက္ႏုိင္ေအာင္ အင္အားေခြၽတာျခင္း၊ အနားယူျခင္း၊ က်န္းမာေရး မထိ ေအာင္ ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ျခင္း။ အနိမ့္ ဆံုးရိကၡာ မျပတ္ေအာင္ ေထာက္ပံ့ျခင္းစသည္တုိ႔ျဖင့္ ေရရွည္စစ္ပြဲတြင္ မိမိတုိ႔တုိက္ စြမ္းရည္မက်ေအာင္ ထိန္းသိမ္းတုိက္ခုိက္သြားႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။

၅။ ခံစစ္၏အသက္ျဖစ္သည့္ ခံစစ္အတြင္း တန္ျပန္ထုိးစစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တပ္မေတာ္က ဤဘက္တြင္ အေတြ႔ အႀကံဳနည္းေသး၍ ခ်ိဳ႕တဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပုိင္းတြင္ မိမိကတုတ္မွထြက္၍ တာတုိပစ္တုိက္ခုိက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လာၾက၍ ရန္သူ ေနာက္ပုိင္း ျမန္ျမန္အက်အဆံုးမ်ားၿပီး ဦးက်ိဳးသြားသည္။

၆။ ဤခံစစ္တုိက္ပြဲတြင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔တပ္မေတာ္အတြက္ မွတ္သားေလာက္သည့္ ထူးျခားေသာ အေတြ႔အႀကံဳတရပ္မွာ ရန္ သူ႔လက္နက္ႀကီး အေျမာက္ႀကီးႏွင့္ ေလယာဥ္ပ်ံတုိ႔က ၎တုိ႔အစြမ္းကုန္ပစ္ခတ္ဖိႏွိပ္မႈေအာက္တြင္ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ ရဲရဲ ရင့္ရင့္ ႀကံ့ႀကံ့ခံႏုိ္င္ေသာအေတြ႔အႀကံဳျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ရန္သူ႔အေျမာက္ဒဏ္မွာ ယခင္က မေတြ႔ႀကံဳဖူးေလာက္ ေအာင္ ျပင္းထန္ေပသည္။ ဤအတြက္လည္း ရန္သူက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တပ္မေတာ္အား အံ့ၾသၾကသည္။ ၎တုိ႔ထုိးစစ္ မ်ားအတြက္ မီးကုန္ယမ္းကုန္ လက္နက္ကုန္ အခ်ိန္အၾကာဆံုး ထုိးစစ္တရပ္မွာ ၁၈ ရက္ေန႔ ခ်ဴးေဆြစခန္းႏွင့္ ရင္ကြဲေတာင္ တစိတ္တေဒသကုိ ထုိးသည့္ပြဲျဖစ္သည္။ ရန္သူ႔ ဗံုးႀကဲတုိက္ေလယာဥ္က ၅ နာရီမွ် ဗံုးႀကဲပစ္ခတ္မႈျဖင့္ မိုးထားၿပီး အေျမာက္ မ်ားက ၂ နာရီေက်ာ္ ပစ္ခတ္ၿပီးေနာက္ သူ႔ေျခလ်င္တပ္မ်ားက မိမိတုိ႔အနီးကပ္၍ ဘန္ကာမ်ားကုိတုိက္ခုိက္ဖို႔ ဓာတ္ဆီပုလင္း မ်ားကုိ ကုိင္စြဲလ်က္ ည ၆ နာရီမွ ၁၀ နာရီအထိ ၄ နာရီတုိင္တိုင္ အႀကိမ္ႀကိမ္ အနီးကပ္တက္ထုိးမႈကုိ မိမိတို႔ေအာင္ျမင္စြာ တြန္းလွန္ထုိးႏွက္လုိက္ႏိုင္သည္။ ၎ပြဲသည္ ၆ နာရီၾကာ တုိက္ပြဲျဖစ္သည္။

၇။ ဤတုိက္ပြဲစဥ္တြင္ ရန္သူက အေတာ္ေခတ္မီ စနစ္က်စြာျပင္ဆင္ထားသည့္ ခ်ဴးေရႊနဲ႔ ပန္ေကာ္ ကတုတ္ စခန္းမ်ားသည္ ေျမအေျခအေနအရလည္း ၎တုိ႔အတြက္ အေတာ္ေကာင္းမြန္သည့္ျပင္ မိုင္းမ်ား၊ သံဆူးႀကိဳး၊ ဝါးေညႇာင့္မ်ားျဖင့္ တားဆီး ထားသည့္ခံကတုတ္မ်ား ျဖစ္သည္။ ယင္းကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တက္ထုိးၿပီး သိမ္းပုိက္ ႏုိင္ခဲ့သည္။ ဒါနဲ႔ေျပာင္းျပန္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တပ္ရင္းကေလး တရင္းက တနာရီမွ်ႏွင့္ တုိက္ခုိက္သိမ္းႏိုင္သည့္ ခ်ဴးေရႊခံကတုတ္ကုိ ရန္သူတုိ႔က ကြၽန္ေတာ္ထက္ မ်ားစြာ(အေရအတြက္ေရာ အရည္အခ်င္းပါ) သာလြန္သည့္ အေျမာက္လက္နက္ႀကီးမ်ား (သူတုိ႔တပ္ရင္း ေနာက္ပြင့္အ ေျမာက္မ်ားအျပင္၊ ေတာင္ေပၚပစ္ ၇၆ မမ၊ ၁၂၀ မမ စိန္ေျပာင္းႀကီးမ်ား၊ ၁၀၅ မမ ေဟာ္၀စ္ဇာ)၊ ေလယာဥ္မ်ား၊ ေထာင္ ေပါင္းအေတာ္မ်ားမ်ားရွိသည့္ အေျမာက္က်ည္ဆန္မ်ားအသံုးျပဳၿပီး ၂၄ ရက္လံုးလံုး တပ္ရင္း ၆ ရင္းသည္ တလွည့္စီ ၂၄ ရက္အတြင္း အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရာအခ်ိဳ႕ထိခုိက္က်ဆံုးခံၿပီး ထုိးေသာ္လည္း ေျမတလက္မမွ် ၎တုိ႔ မရယူႏုိင္ခဲ့။

၈။ ဤအခ်က္မ်ားက ျပသည္မွာ ....
(က) ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ ၎တုိ႔၏ မည္မွ်ေတာင့္တင္းသည့္ မည္သည့္ခံကတုတ္ကိုမဆုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔၏ ေသးငယ္ေသာ အေျမာက္တပ္ကေလး၏ အကူအညီကုိ စနစ္တက်အသံုးျပဳၿပီး အရထုိးႏုိင္ေၾကာင္း
(ခ) ခံစစ္တြင္လည္း ရန္သူအား မိမိက မေပးလိုသည့္ မည္သည့္ေျမကတုတ္မဆုိ ၾကံ့ၾကံ့ခံႏုိင္ေၾကာင္း
(ဂ) ရန္သူ႔အတြက္ ၾကည့္မူ -
ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ထုိးလည္း မခံႏုိင္၊ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ခံလည္း သူမထုိးႏုိင္သည္ကုိ ေတြ႔ရေပမည္။

ဤတြင္ စစ္သေဘာတရားအရ အေျခခံအားျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ရန္သူ႔ထက္ တုိက္စြမ္းရည္သာေနေၾကာင္း ထင္ရွားစြာ ေတြ႔ျမင္ရသည္။

၉။ ဤကဲ့သုိ႔ ႏွစ္ဖက္ ရင္ဆုိင္ၾကရာ၌ မိမိတို႔က နည္းပရိယာယ္အရ ရန္သူထက္ တုိက္စြမ္းရည္ အသာရေနမႈကုိ အၿမဲပင္ တ ေလွ်ာက္လံုးထိန္းသိမ္းသြားရန္ လုိေပသည္။ ယင္းအသာရမႈအတြက္ မိမိတို႔ကေပးရသည့္ တန္ဖိုးကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ ယင္း သာလြန္မႈကုိ တဆင့္တုိးဖြံ႔ ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ႀကိဳးစားရမည္။

၁၀။ ဤတိုက္ပြဲစဥ္အတြင္း ပန္ေကာ္ႏွင့္ ခ်ဴးေရႊကတုတ္မ်ားကုိ တက္ထုိးသည့္ မိမိတပ္မ်ား အလြန္ရဲရင့္ ႀကံ့ခုိင္ၿပီး စိတ္ဓာတ္ ေကာင္းမြန္ၾကသည္။ အခ်ိန္တုိအတြင္း ခက္ခဲတဲ့အထစ္အေငါ့မရွိဘဲ တဟုန္ထုိး ထုိးႏွက္ တုိက္ခုိက္ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ပန္ေကာ္ကတုတ္မွာ ခ်ဴးေရႊကဲ့သုိ႔ ကတုတ္မ်ား ခုိင္ခံ့ေကာင္းမြန္သည့္အျပင္ ေျမအေနအထားအရ အေတာ္ေစာက္မတ္ ခက္ခဲသည့္ အေနအထားတြင္ မုိင္း၊ ဆူးႀကိဳး၊ ေညႇာင့္စသည္တုိ႔ကုိ ေက်ာ္လႊား၍ တက္ထုိးရသည္။ ေသမွာမေၾကာက္ မရ မေန ပုိင္းပုိင္းျဖတ္ျဖတ္စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ရဲရဲရင့္ရင့္ တုိက္ပြဲဝင္သည့္စိတ္ဓာတ္ကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အၿမဲထိန္းသိမ္းထားဖုိ႔ လုိအပ္ သည္။

၁၁။ ၅၀၁ တပ္ရင္းသည္ ပန္ေကာ္ကတုတ္ကုိ ခက္ခဲစြန္႔စားစြာ အထိအခုိက္ အက်အဆံုးမ်ားစြာခံၿပီး (၇ ေယာက္က်၊ ၇၅ ေယာက္ ဒဏ္ရာရ) ေနာက္ ယင္းေအာင္ေျမေပၚတြင္ တပ္မနားဘဲ အရံတပ္ရင္း ၁၈ ကုိ လႊဲအပ္ၿပီး ေအာင္ပြဲကုိအျမတ္ထုတ္ရန္ ‘ဖာလန္’ ကုိ ဆက္တုိက္ ခ်ီတက္သိမ္းပုိက္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ မၿပီးေသးသည့္ တုိက္ပြဲဆက္ရန္ ဖာလန္မွ ခ်ဴေရႊသုိ႔  ခ်က္ခ်င္း ဆက္လက္ခ်ီတက္ျပန္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ထိုေန႔ညေန တာဝန္မၿပီးဆံုးေသးသည့္ တပ္မဟာ ၁၂ ရွိရာ လြယ္မလြန္မန္ သုိ႔ ဆက္လက္ခ်ီတက္ျပန္သည္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔မွာ ယင္းတပ္ရင္း၏ ထူးကဲသည့္တုိက္ခုိက္ေရးစိတ္ဓာတ္ကုိ မ်ားစြာႏွစ္ေထာင္း အားရ ေက်နပ္ျဖစ္ၾကသည္။ ထုိတပ္ရင္းသည္ ေနာက္ရက္ေပါင္း ၂၃ ရက္ၾကာသည့္ ခံစစ္တုိက္ပြဲႏွင့္ ဟူစြမ္တုိက္ပြဲတုိ႔တြင္လည္း တေလွ်ာက္ လံုး မ်ားစြာအားကုိးရၿပီး အလြန္ေက်နပ္ဖြယ္ တုိက္စြမ္းရည္ကုိ ျပသခဲ့သည္။
  
ကြၽန္ေတာ္တုိ႔သည္ က်န္တပ္ရင္းမ်ားကုိလည္း ဤတပ္ရင္းကဲ့သုိ႔ အလားတူအစြမ္းထက္ျမက္လာေအာင္ လုပ္ၾကရမည္။

၁၂။ စစ္ေဒသ၏ ဒုတိယအားထားရေသာ ၀၄၂ တပ္ရင္းမွာလည္း ခ်ဴေရႊ၌ အထိနာၿပီး တပ္ရင္းမွဴးဒဏ္ရာရ၍ ေဆးရံု ေခတၱတက္ေနရေသာ္လည္း ၎တုိ႔၏တုိက္ခုိက္ေရးဂုဏ္သိကၡာကုိ တေလွ်ာက္လံုး ထိန္းသိမ္းႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။

၁၃။ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္အရ တုိက္စြမ္းရည္ေခါင္းေဆာင္မႈတုိ႔တြင္ ေနာက္တန္းေရာက္ေနသည္ ထင္ရေသာ တပ္ရင္း ၁၈ ႏွင့္ ၄၀၄၆ တပ္ရင္းတုိ႔မွာ ဤတုိက္ပြဲစဥ္အတြင္း အထက္ပါတပ္ရင္း ၀၄၂ ႏွင့္ ၅၀၁ တုိ႔ၾကားတြင္ တြဲဘက္ရင္ေဘာင္တန္းတာ ဝန္ယူရင္းႏွင့္ တုိက္စြမ္းရည္မ်ား စိတ္ခ်ရေလာက္ေအာင္ ျမင့္တက္လာသျဖင့္ တပ္ရင္းေကာင္းမ်ားအျဖစ္ ေနာင္ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ ဆက္လက္အသံုးျပဳသြားႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

၁၄။ တပ္မဟာ ၁၂ ႏွင့္ ယင္း၏တပ္ရင္း ၆ နဲ႔ ၂၂ တုိ႔သည္လည္း လြယ္မလြန္မန္တုိက္ပြဲ အေရးနိမ့္ရ၍ ပထမပုိင္းတြင္ စိတ္ညိႇဳးညႇိဳးငယ္ငယ္ျဖစ္ေနေသာ္လည္း ေနာက္ပုိင္းတျဖည္းျဖည္း ဤထူးျခားသည့္စစ္ပြဲက အေတြ႔အႀကံဳသစ္ေျမာက္ျမားစြာ ေပးသျဖင့္ အျခားညီေနာင္တပ္မ်ားကဲ့သုိ႔ တုိက္ခုိက္ေရးစြမ္းရည္ ျမင့္တက္လာသည့္ တပ္ေကာင္းမ်ားအျဖစ္ ျမင့္တက္လာ ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ၂၀ ရက္ေန႔  ဖာကြၽတ္ တန္ျပန္ထုိးစစ္ကို ေအာင္ ျမင္စြာဆင္ႏႊဲၿပီးေနာက္ တုိက္စြမ္းရည္ေရာ စိတ္ ဓာတ္ပါတက္လာသည္။

၁၅။ စစ္ေဒသအေျမာက္တပ္ရင္းမွာလည္း ၎၏ ရဲရင့္မႈ၊ လ်င္ျမန္ျဖတ္လတ္မႈႏွင့္ အေျမာက္ေနရာကုိ ရန္သူႏွင့္ နီးကပ္ လ်င္ျမန္စြာ ေနရာယူႏုိင္စြမ္းရွိမႈ၊ ေျခလ်င္တပ္မ်ားႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္းတုိက္ခုိက္ႏုိင္မႈတို႔ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔တပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ ခ်စ္ခင္ေလးစားမႈခံရၿပီး ရန္သူ၏ ေၾကာက္ရြံ႕ ရြံရွာမႈကို ခံရသည္။

၁၆။ ဤတုိက္ပြဲစဥ္အတြင္း ဝေျမာက္ခရိုင္ႏွင့္ ကုိးကန္႔ခရုိင္မွ လက္နက္ကုိင္ ျပည္သူ႔စစ္ ၅၀၀၀ ေက်ာ္ ပါ၀င္ၿပီး တပ္အသီးသီး ျဖန္႔၍ ေရွ႕တန္းစစ္ေျမျပင္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ မိမိတုိ႔လူနာမ်ား သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးကုိ မုိးရြာဆုိးရြားေနသည့္ အ ေျခအေနေအာက္တြင္ ခက္ခဲပင္ပန္းစြာ ေရရွည္တုိက္ပြဲႀကီးတေလွ်ာက္လံုး ပါဝင္ဆင္ ႏႊဲခဲ့ၾကသည္။

၁၇။ ဝ ေျမာက္ခရုိင္တပ္ႏွင့္ ကုိးကန္႔ခရုိင္တပ္တုိ႔ကလည္း ၎တုိ႔ က်ရာတာဝန္ကုိ ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ ဝ ေျမာက္ခရိုင္ တပ္မွာ ေအာက္တိုဘာ ၃ ရက္ေန႔ ဟိုပန္ကူးတုိ႔ဆိပ္ တုိက္ခုိက္သိမ္းပုိက္ေရးတြင္ ထိခုိက္က်ဆံုးမႈ ျဖင့္ ဆံုးရႈံးခဲ့ရေသာ္လည္း ေနာက္ပုိင္းတာဝန္မ်ားကုိ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။

၁၈။ ကုိးကန္႔ခရုိင္တပ္ဖြဲ႔မွာ အလြန္တက္ႂကြဖ်တ္လတ္ေသာ တပ္ရင္းျဖစ္သည္။ တိုက္ပြဲစဥ္တေလွ်ာက္လံုး ၎တုိ႔၏ ရန္သူ အား ပစ္ခတ္ထုိးႏွက္သည့္အသံမ်ား၊ ရန္သူ႔ေလယာဥ္ႏွင့္ အေျမာက္တို႔က တန္ျပန္ပစ္ခတ္ သည့္အသံမ်ား ေန႔တုိင္းေလာက္ ၾကားေနရသည္။ ကြန္လံုကုိ ဟုိပန္ၿပီး တုိက္မည့္သတင္းလႊင့္ၿပီး ဖိကပ္ထားျခင္းႏွင့္ ကြန္လံု-ဟုိပန္လမ္းတေလွ်ာက္လည္း အေတာ္အတန္ထိန္းခ်ဳပ္ေႏွာင့္ယွက္ႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။ ေအာက္တုိဘာ ၁၇ ရက္ေန႔ ညေန ပန္ေကာ္ေတာင္မႀကီးေပၚမွ ကြၽန္ ေတာ္သည္ စစ္ေျမျပင္အေျခအေန ၾကည့္ရႈသံုးသပ္စဥ္ ၎တပ္ဖြဲ႔ေလးတဖြဲ႔က ကြန္လံုတံတားကုိ ေမာ္တာျဖင့္တုိက္ခုိက္ သည္ကုိ ျမင္ေတြ႔ရသည္။ ၎၏လႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ ကြန္လံုတြင္ ရန္သူစစ္ေၾကာင္းတခုကုိ အျမဲလုိလုိထိန္းခ်ဳပ္ထားႏုိင္ၿပီး ကြန္လံုမွ ၁၀၅ မမ အေျမာက္ႀကီးမ်ားကုိ ဟုိပန္ဘက္သုိ႔ ၁၈ ရက္ေန႔ညေန တခါသာ ေခတၱဆြဲယူပစ္ခတ္ႏုိင္ခဲ့သည္။

၁၉။ ဤရက္ရွည္စစ္ပြဲႀကီးတြင္ မိမိတုိ႔၏ လူအင္အား ၄၀၀၀ နီးပါးခန္႔ကုိ တရက္မျပတ္ ေကြၽးေမြးႏုိင္ရန္ႏွင့္ လက္နက္ကုိင္ စစ္သည္ေတာ္ ၂၅၀၀ ေက်ာ္အား လုိအပ္သည့္ တရစပ္ပစ္ခတ္ေနသည့္ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္မ်ား အဆက္မျပတ္ ရွည္လ်ား ခက္ခဲသည့္ခရီးလမ္းေၾကာင္းအတြင္း သယ္ပူပုိ႔ေဆာင္ေရးကုိ စစ္ဦးစီးဌာန၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားအတုိင္း စည္းရံုးပုိ႔ေဆာင္ ေပးၾကသည့္ ကုိးကန္႔ခရုိင္၊ ဝေျမာက္ခရုိင္ေကဒါမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈကုိလည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ခ်ီးက်ဴးအသိအမွတ္ျပဳရေပမည္။ အထူးသျဖင့္ ဝေျမာက္ ခရုိင္မွာ တာဝန္အၾကီးေလးဆံုး ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရသည္။ ယင္းခရုိင္မွ ရာေပါင္းအေတာ္မ်ားသည့္ ႏြားဝန္တင္မ်ားကုိ အသံုးျပဳခဲ့ရသည္။ ေထာက္ပံ့ေရးကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ျဖန္႔ခ်ိသည့္ အုပ္စုကေလးမွာ လူနည္းစုကေလးသာ ျဖစ္ေသာ္လည္း ရန္သူ႔ေဒသတြင္း ရုတ္တရက္ရရွိသည့္ ရုပ္ပစၥည္း၊ လူ၊ ႏြားတုိ႔ကုိပါ ဆြဲယူၿပီး လ်င္ျမန္ ဖ်တ္လတ္စြာ အလုပ္လုပ္ပံုကုိ ေတြ႔ရသည္။ မည္သူမွ် ထမင္းငတ္ျခင္း မရွိခဲ့ေခ်။ သံုးမ်ိဳးသံုးက်ည္ ေခတၱအက်ပ္အတည္း ေတြ႔ခဲ့ရေသာ္လည္း အႏၱရာယ္က်ေလာက္ေအာင္ မျပတ္ခဲ့ေပ။ အျခားခဲယမ္းမီးေက်ာက္မ်ားကိုလည္း မျပတ္ရေအာင္ ခက္ခက္ခဲခဲ ႀကိဳးႀကိဳးကုတ္ကုတ္လံုးပန္းအားထုတ္ခဲ့သည္။

၂၀။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔စစ္သည္ေတာ္မ်ား၏ ေတာ္လွန္ေရးစိတ္ဓာတ္ျမင့္မားမႈကုိ ေနာက္ထပ္ေတြ႔ရသည္မွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ရက္ေပါင္း ၂၄ ရက္ ဆင္ႏႊဲၿပီး ေအာက္တုိဘာ ၂၆ ရက္မွ ၂၇ ေန႔ တေနကုန္ ၾကင္းခ်န္ဘက္သုိ႔ ခြာစစ္ခ်ီတက္လာခဲ့ရာ အေတာ္ျမင့္မားသည့္ေတာင္တန္းမ်ားကုိ ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့ရသည္။ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ တပ္အသီးသီး မိမိအနားယူမည့္ေနရာတြင္ ရက္အေတာ္ၾကာၾကာေနရန္အတြက္ တဲမ်ားထုိးျခင္း၊ အဝတ္ေလွ်ာ္ ဖြတ္ျခင္းလုပ္ၾကသည္။ ထိုည ၁၁ နာရီေက်ာ္ ရန္သူတုိ႔ အလံုးအရင္းႏွင့္ ဟူစြမ္ကုိထုိးစစ္ဆင္မည့္ သတင္းၾကား ရ၍ ၂၉ ရက္ေန႔နံနက္မုိးလင္းကတည္းက တေနကုန္ ဟူစြမ္သို႔ ေတာင္တန္းမ်ားကုိ ထပ္မံျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ညေန ေနမဝင္ခင္အေရာက္ တပ္မဟာ ၁၂ မွ တပါး က်န္တပ္အားလံုး ခ်ီတက္ၾက ရျပန္သည္။ ဤသုိ႔ အနားမယူရဘဲ ဆက္တုိက္ခ်ီတက္ခုိင္းရသျဖင့္ စိတ္အနည္းငယ္ထင့္ေသာ္လည္း ရန္သူကို ေခ်မႈန္းလုိ စိတ္ႏွင့္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းအတြက္ အားမာန္တင္း၍ ဆက္လက္ခ်ီတက္ၿပီး ဟူစြမ္တုိက္ပြဲကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔စစ္သည္ ေတာ္မ်ား ရဲရင့္စြာ ၃ ရက္တုိက္ပြဲဝင္ၾကသည္။

၂၁။ ဤတိုက္ပြဲစဥ္ ေနရာစြဲခံစစ္ထုိးကာလအတြင္း ရန္သူ၏ ဖာကြၽတ္ေဒသရွိညာေတာင္ပန္ကုိ တန္ျပန္ထုိးစစ္ ဆင္၍ ရုိက္ခ်ိဳးႏုိင္ခဲ့သည္။ ယင္းတုိက္ပြဲတြင္ ရန္သူ ၁၀၀ ေက်ာ္ ထိခုိက္က်ဆံုးၿပီး က်ည္ဆန္ ၂၀၀၀၀ (ႏွစ္ေသာင္း) ေက်ာ္၊ ေက်ာပုိးအိတ္ ၇၀ ႏွင့္ ရန္သူအေလာင္းမ်ား၊ အျခားစစ္ပစၥည္းမ်ား သိမ္းပုိက္ရရွိခဲ့သည္။ ဤတန္ျပန္ထုိးစစ္မွာ ေအာက္တုိဘာ ၁၈ ရက္ ရန္သူတုိ႔၏ မီးကုန္ယမ္းကုန္ အစြမ္းကုန္ႀကဲသည့္ထုိးစစ္ႏွင့္ ၂၀ ရက္ေန႔ ရန္သူ႔ ၁၀၉ တပ္ရင္းသစ္က အေျမာက္ အကူအညီ မသံုးဘဲ ခတ္ရမ္းရမ္းတက္ထုိးသည့္ ထုိးစစ္ႀကီးမ်ားတြင္ ရန္သူတို႔အလြန္ထိခုိက္က်ဆံုးခံရၿပီး လံုးဝဦးက်ိဳးသြား မႈကုိ စိတ္ဓာတ္ေရးရာပါ အဖတ္ဆယ္မရ ေအာင္ ထပ္ေပါင္းထည့္လုိက္သည့္ တုိက္ပြဲႀကီးျဖစ္ခဲ့သည္။ ယင္းတုိက္ပြဲႏွင့္ ၂၀ ရက္ေန႔ တုိက္ပြဲတြင္ ေနာက္ ဆံုး ရန္သူ ခ်ဴေရႊမွလန္က်သြားသည္၊ ၅၀၁ တပ္ရင္းမွ တပ္သားအခ်ိဳ႕က မိမိကတုတ္မ်ားထဲမွ ခုန္ထြက္ၿပီး အတင္းလုိက္လံပစ္ခတ္ရာ ယခင္ထုိးစစ္မ်ားထက္ မ်ားစြာအထိနာသြားသည္။ ၎တုိ႔၏အေလာင္းႏွင့္ ဒဏ္ရာ ရသူအခ်ိဳ႕ကုိ ဆြဲယူမသြားႏုိင္၍လည္း ပုိ၍ထိခုိက္က်ဆံုးေစသည္။ ဖာကြၽတ္ထုိးစစ္ႏွင့္ ယင္းတာတုိတန္ျပန္ထုိး စစ္ကေလး မ်ားသည္ ရန္သူသက္ရွိ ရုပ္ပစၥည္းမ်ားကုိ ဖ်က္ဆီးေခ်မႈန္းလုိက္ႏုိင္ရံုမက ယင္းထက္ပင္ ၎တုိ႔၏ စိတ္ဓာတ္မ်ားကုိ မ်ားစြာထိခုိ္က္ေစသည္။ အေၾကာင္းမွာ ၎တုိ႔တပ္အေနႏွင့္ အင္အားရွိသမွ် လက္စြမ္းကုန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ဖိေထာင္းရုိက္ပုတ္ထားသည့္အထဲက ယခုကဲ့သုိ႔ စနစ္တက်တည္ျငိမ္စြာ ေခါင္းေထာင္ျပီး ျပန္လွန္ ထုိးစစ္လုပ္ႏုိင္သျဖင့္ ၎တုိ႔အဖို႔ ဤတုိက္ပြဲ၏အနာဂတ္ကုိ ဘယ္လုိဆက္လုပ္ရမည္ မသိေလာက္ေအာင္ သူတုိ႔အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကုန္ခန္းျပီး လူေရာ စိတ္ပါ လံုးဝဦးက်ိဳးသြားသည့္အျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ေစခဲ့သည္။

၂၂။ ယင္း ၂၀ ရက္ေန႔ေနာက္မွ မိမိတုိ႔တပ္ ခြာစစ္ေရႊ႕ေျပာင္းသည့္ ၂၆ ရက္ေန႔အၾကား ၄၀၄၆ ႏွင့္ တပ္ရင္း ၁၈ တုိ႔ကလည္း တပ္ဖြဲ႔ကေလးမ်ားျဖင့္ ကတုတ္ထဲမွ အလစ္ထြက္၍ တာတုိလုိက္ကာ ရန္သူ႔အစုအဖြဲ႔ကေလးမ်ားကုိ ေခ်ာင္းေျမာင္းပစ္ ခတ္ျခင္းႏွင့္ မိမိတို႔အေျမာက္တပ္ကလည္း ေပၚလြင္ေနသည့္ ရန္သူ႔ေတာင္ပံႏွင့္ အစြန္းအစအနမ်ားကုိ အလစ္ထိေရာက္စြာ စည္းရံုးပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ထပ္မံထိခုိက္ က်ဆံုးေစျပန္သည္။ ခလရ ၁၃ ရင္းမွဴးႏွင့္အဖြဲ႔မွာ ဤမိမိတုိ႔ အေျမာက္ပစ္ခတ္စဥ္ က်ဆံုးသြားသျဖင့္ပင္ ကုိယ္လူ ၁၀၀ ေက်ာ္လည္း ဒဏ္ရာ ရရွိၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ခလရ ၁၃ တပ္ရင္းသည္ ထိန္းသိမ္း ရခက္ေလာက္ေအာင္ စိတ္ဓာတ္ၿပိဳကြဲသြားသည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ ေရွ႕တန္းရင္ဆုိင္တုိက္ခုိက္သည့္ တပ္မ်ား ၁၂ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ က်ဆံုးၿပီး လူေရာစိတ္ ပါ လံုး၀နာလန္မထူႏုိင္ေအာင္ ဦးက်ိဳးသြားခဲ့သည္။

၂၃။ ေအာက္တုိဘာ ၃၁ ရက္ ဟူစြမ္တုိက္ပြဲျပီးသည့္ေနာက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တုိက္ပြဲဝင္စစ္သည္အားလံုးတုိ႔မွာ မိမိတို႔ဘက္မွ ထိခုိက္က်ဆံုးမႈ အေတာ္အသင့္ရွိေသာ္လည္း ရာသီဥတုေအးၿပီး မုိးမၾကာခဏ ဆက္တုိက္ေစြ ေနသည့္ေအာက္တြင္ ရက္ ရွည္စစ္ပြဲဝင္ရ၍ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ေနေသာ္လည္း ရန္သူတုိ႔ ထိခုိက္က်ဆံုးမႈသတင္း မ်ားႏွင့္ ေအာင္ပြဲမ်ားကုိ အဆက္မျပတ္ ျမင္ေတြ႔ၾကားသိေနရသျဖင့္ မ်ားစြာေပ်ာ္ရႊင္ၿပီးလည္းေကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ ျပင္းထန္ေသာ ရန္သူ၏ အေျမာက္၊ ေလယာဥ္၊ လက္နက္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေျခလ်င္တပ္၏ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားကုိ ရက္ ရွည္ခုခံတြန္းလွန္ႏုိင္စြမ္းေၾကာင့္ မိမိကုိယ္မိမိ ယံုၾကည္အားတက္လာမႈေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ေနာက္ဆံုး ဟူစြမ္တုိက္ပြဲတုိ႔ေၾကာင့္လည္းေကာင္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔စစ္သည္မ်ား မွာ အျမင္အရပင္ပန္းႏြမ္းနယ္သည့္ ရုပ္သဏၭာန္ေအာက္တြင္ ေပ်ာ္ရႊင္တက္ၾကြေနၾကသည္ကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေတြ႔ျမင္ၾကသည္။

အလားတူပင္ စစ္ေနာက္ပုိင္း လံုးပန္းအားထုတ္ေပးရသည့္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားႏွင့္ ထိုေဒသခံ ျပည္သူလူထု ၾကီးတရပ္လံုးလည္း ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ေနသည့္ၾကားမွ ရႊင္လန္းဝမ္းေျမာက္လ်က္ရွိသည္ကုိ ေတြ႔ရေပသည္။

၂၄။ ဤတုိက္ပြဲစဥ္တြင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္မွ ေတာ္လွန္ေရးသူရဲေကာင္းစိတ္ဓာတ္ကုိ ျပသသြားၾကေသာ သူရဲ ေကာင္းမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕ဂုဏ္ေရာင္ေျပာင္စြာ က်ဆံုးသြားၾကသည္။ ပန္ေကာ္တုိက္ပြဲတြင္ အျခား ရဲေဘာ္မ်ားအတြက္ ရန္သူ႔မုိင္းကုိ မိမိကုိယ္ခႏၶာႏွင့္ကာကြယ္ရင္း အသက္စေတးသြားသူ၊ ၂၀ ရက္ေန႔ ၅၀၁ မွ ရဲေဘာ္တခ်ိဳ႕ ခ်ဴေရႊကတုတ္မွ ရန္သူလန္အသြား တာတိုလုိက္၍ပစ္ခတ္ၾကသူတခ်ိဳ႕တုိ႔မွာ သူရဲေကာင္းမ်ား အျဖစ္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အားျပသခဲ့ၾကသည္။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။