ေမာင္ၾကဴးရင့္ - မုိးတေပါက္


ေမာင္ၾကဴးရင့္ - မုိးတေပါက္
(မုိးမခ) ဧၿပီ ၂၆၊ ၂၀၁၆

ေနေရာင္ရဲ႕ဓားခ်က္နဲ႔
ဟက္တက္ကြဲ
ပတ္ၾကားအက္ေျမေပၚက
ေရငတ္ပင္ေတြ
ေရငတ္ပင္ေတြရဲ႕ အေရျပားကုိ
ပန္းပဲဖုိထဲဲက မီးဖုတ္ဓားန႔ဲ ရုိက္ထားသလုိ

တခ်ဳိ႕ ႕႕႕႕
အျမစ္ေသ က်ဆုံး

တခ်ဳိ႕  ႕႕႕႕
အရြက္တုံးတိ ျမင္မေကာင္း

တခ်ဳိ႕ ႕႕႕႕
မေသမရွင္ တုိက္ပြဲဝင္
ေရငတ္ပင္ေတြရဲ႕
လည္ပင္းရွည္ကုိင္းေျခာက္ေတြက
ငံ့ေမွ်ာ္မုိးတေပါက္

ေမာင္ၾကဴးရင့္
၁၆၊ ၄ ၊ ၂၀၁၆