ကာတြန္း ဘီရုမာ - လႊတ္ေတာ္ယိမ္း


ကာတြန္း ဘီရုမာ - လႊတ္ေတာ္ယိမ္း 
(မိုးမခ) ဧျပီ ၇၊ ၂၀၁၆