ရဲေဘာ္ ဦးတင္ (ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေက်ာ္ေဇာ) – ပန္ေကာ္-ခ်ဴးေရႊ တုိက္ပြဲစဥ္ – အပုိင္း (၅)

ရဲေဘာ္ ဦးတင္ (ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေက်ာ္ေဇာ) – ပန္ေကာ္-ခ်ဴးေရႊ တုိက္ပြဲစဥ္ – အပုိင္း (၅)
ပန္ေကာ္-ခ်ဴးေရႊ တုိက္ပြဲစဥ္ နိဂံုးခ်ဳပ္ သံုးသပ္ခ်က္ (၃၊ ၁၀၊ ၇၇ – ၃၁၊ ၁၀၊ ၇၇)

ေပးပုိ႔သူ – ေအာင္တင္ထြန္း
(မုိးမခ) ဧၿပီ ၂၊ ၂၀၁၆

ပန္ေကာ္ခ်ဴးေရႊခံစစ္တြင္ ခ်ိဳ႕ယြင္းအားနည္းခ်က္တခ်ိဳ႕
၇၃။ ယင္းေနရာယူခံစစ္ပြဲတြင္ စစ္ဦးစီးညႊန္ၾကားေရးဌာနမွ မိမိတပ္ဖြဲ႔မ်ားအား ေတာင္းဆိုညႊန္ၾကားခ်က္ အဓိက (၃) ခ်က္ တင္ျပေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ ၎တုိ႔မွာ-

(က) အားေသးက အားႀကီးရင္ဆုိင္ၿပီး ရက္ရွည္ခံစစ္ဆင္ ဆြဲမည္ျဖစ္၍ စစ္ပန္းမည္ျဖစ္ရာ မိမိတို႔တပ္မ်ား ကို တတ္ႏုိင္သမွ်အနားေပးၿပီး အလဲအလွယ္လုပ္ႏုိင္ေအာင္ တပ္အင္အား သံုးစြဲရာတြင္ လုိသည္ထက္မပုိရန္ တတ္ႏုိ္င္သမွ် စနစ္တက် ေခၽြတာတြက္ခ်က္၍ သံုးစြဲရန္၊ မလိုလားအပ္ေသာ တပ္အင္အားျဖဳန္းတီးမႈ မျဖစ္ရန္ အထူးဂ႐ုစုိက္ရန္၊ အထူးသျဖင့္ ရင္းႏွင့္ခြဲေကဒါမ်ား သတိျပဳရန္ ေတာင္းဆိုသည္။

ထုိ႔အျပင္ လူတုိင္း မိမိတကုိယ္စီ၏ အင္အားႏွင့္က်န္းမာေရးကုိ ဂ႐ုစုိက္ၾကၿပီး က်န္းမာေအာင္ႏွင့္ ထံုထုိင္း ၿငီးေငြ႔ ႏြမ္းနယ္မႈႏွင့္ မက်န္းမာမႈမ်ား မျဖစ္ရန္ လူတုိင္း မိမိကုိယ္မိမိဂရုစုိက္ၾကရန္(စစ္ဦးစီးဌာနႏွင့္ ေထာက္ပံ့ ေရးဌာနတုိ႔ကလည္း ရိကၡာေထာက္ပံ့မႈေကာင္းမြန္ေအာင္ ဂ႐ုျပဳအားထုတ္သင့္သည္။)

(ခ) စစ္သံုးေဂၚျပားကုိ စစ္ေျမျပင္တြင္ လူတုိင္း ဒုိင္းအျဖစ္နားလည္သက္ဝင္ၿပီး ထိေရာက္စြာ အသံုးခ်ၾက ရန္။ ၎မွာ ရန္သူ႔အေျမာက္စိန္ေျပာင္း ထူေျပာသျဖင့္တေၾကာင္း၊ ေလယာဥ္၏ အေႏွာင့္အယွက္ ပစ္ခတ္မႈ မ်ားသျဖင့္တေၾကာင္း၊ ေျမကတုတ္တူးေျမာင္း၊ လႈိဏ္ေခါင္းမ်ား ေပါ့ဆခ်က္မရွိဘဲ အျမဲလုပ္ငန္းသဖြယ္ လိုအပ္ သမွ် တူးေဖာ္ေဆာက္လုပ္ျပင္ဆင္ၾကရန္။

ရန္သူ႔ခံကတုတ္ေပၚရွိ ကတုတ္တူးေျမာင္းတုိ႔သည္ အေတာ္ေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း မိမိတို႔၏အေျမာက္ ဒဏ္ ကာကြယ္ရံုေလာက္သာ လုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ သူတုိ႔ အေျမာက္စိန္ေျပာင္းက အရည္အခ်င္းေရာ အရည္အတြက္ပါ ႀကီးမားသျဖင့္ ၎တုိ႔ကတုတ္ေအာက္ ေယဘူယ် ၆ ေပထူေျမႀကီးေအာက္တြင္ လႈိဏ္ေခါင္း အေသးအႀကီး တူးဆြခုိလႈံရန္ ညႊန္ၾကားေတာင္းဆုိသည္။

၇၄။ တတိယေတာင္းဆုိခ်က္မွာ ယင္းစစ္မ်က္ႏွာအေျခအေနအရ တန္ျပန္ထုိးစစ္သံုးမ်ိဳးလုပ္ရန္ ေတာင္းဆုိ ညႊန္ၾကားသည္။ (က) ရန္သူ႔ထုိးစစ္တုိင္းလုိလုိတြင္ ရန္သူ႔အား တတ္ႏုိင္သမွ် အေျခအေနအရ သင့္ေတာ္ သေလာက္ အနီးကပ္ခ်ဥ္းကပ္ခံၿပီးမွ ထိေရာက္စြာပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ၿပီးေနာက္ ရန္သူ႔ထုိးစစ္အရွိန္တန္႔၍ ေနာက္ယုိင္သည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ စစ္မ်က္ႏွာမွ တပ္သားအနီးငယ္မွ် တစိပ္မွတစုအၾကားအတြင္းမွ် အင္အားကုိ နဂိုက ကတုတ္တြင္းအနားေပးထားၿပီး ထြက္၍ မီတာ ၄-၅၀ အထိ တာတုိပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ရန္ (ခ) ခြင့္သာ သည့္အေျခအေနတြင္ ရန္သူ႔အေျမာက္ကုိ ဖိထားႏုိင္၍ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ အေတာ္လွမ္းလွမ္းက မျမင္ႏုိင္ သည့္ ႏွင္းက်ေနသည့္ နံနက္ပုိင္းကာလ သုိ႔မဟုတ္ ေနဝင္ဆည္းဆာ သုိ႔မဟုတ္ လသာသည့္ လေရာင္အသင့္ အတင့္ရွိသည့္ကာလတုိ႔တြင္လည္းေကာင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ မိမိအားထုိးၿပီးေနာက္ ဦးက်ိဳးေလာက္ေအာင္ ထိခုိက္ က်ဆံုးၿပီး ဟန္ခ်က္မညီ ကြပ္ကဲမႈအားနည္း ယိမ္းယုိင္ေလာက္သည့္အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ မီတာ ၅၀၀ -၁၀၀၀ ေက်ာ္အထိ မိမိမီးအားကုိ စုစည္းျပင္ဆင္လ်က္ မိမိေျခလ်င္တပ္ သိပ္မမ်ားေစဘဲ အတင္းလုိက္လံ ထုိးႏွက္ သတ္ျဖတ္လုိက္ရန္ (ဂ) ရန္သူအစြန္းထြက္၍ တုိက္ခုိက္ပစ္ခတ္ရန္ ေပၚလြင္ေကာင္းမြန္ေနေသာ ရန္သူ၏ ေတာင္ပံမ်ားကုိ ရန္သူထုိးၿပီးစ လန္သြားခ်ိန္တြင္လည္းေကာင္း၊ မွန္မွန္ မိမိတုိ႔ကတုတ္မ်ားေရွ႕ရွိ ကတုတ္မ်ား တြင္ က်င္းတူး၍ ခုိကပ္ ခံစစ္သေဘာယူထားသည့္ အခိ်န္အခါ၌လည္းေကာင္း၊ တစိတ္တပို္င္းလႈပ္ရွားစစ္ျဖင့္ တပ္တခ်ိဳ႕က ေတာင္ပံမွပတ္ဝုိင္းၿပီး မိမိတုိ႔ ကတုတ္နံရံႏွင့္ေဘးနံရံတုိ႔မွ ဖိခ်ၿပီး ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ျခင္းျဖင့္ ရန္သူအား ေခ်မႈန္းရန္ တုိ႔ျဖစ္သည္။
၇၅။ အထက္ ၇၃ (က) ႏွင့္ (ခ) ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကုိ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း လုိက္နာလုပ္ကို္င္လာၾကေသာ္လည္း ေက်နပ္ဖြယ္အေျခအေနသုိ႔ မေရာက္ပါ။ အထူးသျဖင့္ (ခ) ပါစစ္သံုးေဂၚျပားကုိ ေကာင္းစြာ အသံုးမျပဳလုိၾက ေခ်၊ ဤဘက္တြင္ ရန္သူ၏သာလြန္ဖ်တ္လတ္မႈကုိ အတုခုိးရေပမည္။

တပ္ခ်ီရာတြင္ အေျခအေနအရ တပ္စုတစုလွ်င္ ေဂၚျပား အနည္းဆံုး ၄ လက္မွ ၆ လက္အထိလည္း ေကာင္း၊ ေပါက္ခၽြန္း ၂ လက္မွ ၃ လက္အထိလည္းေကာင္း၊ ဓား ၂ လက္မွ်လည္းေကာင္း ပါသင့္ေပသည္။

၇၆။ တတိယ တန္ျပန္ထိုးစစ္ ၃ မ်ိဳးတြင္ (က) တာတုိထြက္တုိက္နည္းမ်ားကုိ စစ္ေနာက္ပုိင္းက်မွ တျဖည္းျဖည္း လုပ္လာၾကသည္။ လုပ္သေလာက္လည္း ရန္သူကုိ ပိုမုိ၍သတ္ျဖတ္ႏုိင္ၿပီး အက်ိဳးရွိသည္။ (ခ) ဒုတိယ တာလတ္ မီတာ ၅၀၀-၁၀၀၀ ထြက္တုိက္မႈကုိ လံုးဝ မလုပ္ႏုိင္ခဲ့ေပ။ ယင္းကုိ ေစာေစာပုိင္းကာလတြင္ ရန္သူ အားနည္းစဥ္ႏွင့္ မိမိတို႔ ကုိယ္စိတ္မႏြမ္းနယ္ေသးမီ ဖ်တ္ဖ်တ္လတ္လတ္ ရွိတုန္း၊ က်ဆံုးထိခုိက္မႈ မမ်ားေသး ခင္ ဤ ဒုတိယႏွင့္တတိယ တန္ျပန္ထုိးစစ္မ်ိဳးကုိ စည္းရံုးလုပ္ကုိင္သင့္ေသာ္လည္း မလုပ္ျဖစ္ေပ။

၇၇။ အေၾကာင္းမူ မိမိတို႔၏ အခ်ိဳ႕ေသာေကဒါႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာတပ္တုိ႔သည္ ယခင္တုိက္ပြဲမ်ားမွ အေတြ႔အႀကံဳ အခိ်ဳ႕ေပၚတြင္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း မျပဳၾကဘဲ အယူသည္းမႈတမ်ိဳးကုိ ေတြ႔ရတတ္ေပသည္။ ယခုကိစၥတြင္-

(က) ထြက္ထုိးလုိက္က ဟုိက္ကမ္းပါးကဲ့သုိ႔ ရန္သ႔ူအေျမာက္စာ ျဖစ္သြားမည္။

(ခ) ရန္သူအင္အား မ်ားျပားစုဖြဲ႔လာသည့္အခါ ျပန္လွန္ထုိးဖုိ႔ လံုးဝမလုပ္သင့္ဟု ယူဆမႈမ်ိဳးကုိလည္း ေတြ႔ရေပသည္။

၇၈။ ရန္သူအင္အား မ်ားျပားစုဖြဲ႔မႈအေပၚတြင္ တဖက္သတ္တည္း မၾကည့္သင့္ေပ။

(က) ေျမအေျခအေနအရ (၁) ရန္သူထက္ မိမိတုိ႔က အလြန္ထူးျခားေကာင္းမြန္ေသာ အေျခအေနမ်ိဳး (၂) ရန္သူအားမ်ားေသာ္လည္း ဦးက်ိဳး၍ အလြန္မတက္မၾကြျဖစ္သြားသည့္ ရန္သူ႔တပ္မ်ိဳး (၃) တခါတရံ မိမိဘက္ က လွည့္ျဖားမႈျဖင့္ မိမိထုိးမည့္ေနရာမွ ရန္သူတစိတ္တပုိင္းကုိ ဆြဲငင္ခ်ဳပ္ကုိင္ထားႏုိင္ျခင္း .... စသည္တုိ႔ျဖင့္ အင္အားနည္းေသာ္လည္း ထုိးစစ္လုပ္ႏုိင္သည့္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရႏုိင္ေပသည္။

(ခ) ယခုစစ္ပြဲတြင္ ေအာက္တုိဘာ ၂၀ ရက္ေန႔ေနာက္ပုိင္းတြင္ ေရွ႕တန္းမ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ရန္သူ အထိ အခို္က္အက်အဆံုးမ်ား၍တေၾကာင္း၊ ဦးက်ိဳးၿပီး အလြန္မတက္မႂကြႏွင့္ ၎တိုိ႔တပ္စည္းကမ္းပံုသဏၭာန္ပင္ ေလ်ာ့ရဲအားေပ်ာ့လာသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လည္း ပင္ပန္းေနေသာ္လည္း ထိုအခြင့္အေရးမွာ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ မိမိတုိ႔အသက္ႏွင့္ ရုပ္ပစၥည္း ခဲယမ္းတို႔ေပးၿပီးမွ ရရွိသည္ျဖစ္ရာ သင့္ေလ်ာ္ေသာတပ္ဖြဲ႔မ်ား ကုိ အားမာန္တင္း၍ ယင္းတာလတ္ထုိးစစ္ကုိ ဆင္ႏႊဲႏုိ္င္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကသင့္သည္ဟု ယူဆေပသည္။ ဤသုိ႔ ယူဆရျခင္းမွာ ဟူစြမ္တုိက္ပြဲအတြက္ ခရီးေဝးဆုတ္ခြာလာရၿပီး တရက္သာအနားယူရေသးေသာ္လည္း ခဲခဲ ယဥ္းယဥ္း လက္နက္ႀကီးမ်ား ထမ္းေဆာင္သယ္ပုိးလ်က္ လႈပ္ရွားစစ္ဆင္ႏႊဲႏုိင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ ယခုကဲ့သုိ႔ ထုိင္ရာမွ စထုိးရမည့္၊ ကတုတ္မ်ားလည္းမေကာင္းသည့္ အထက္ပါရန္သူမ်ိဳးကုိ တာလတ္ထုိးႏုိင္မည္ဟု ယူဆသည္။

၇၉။ တတိယတန္ျပန္ထုိးသည့္နည္းလမ္းျဖစ္သည့္ ေတာင္ပံအစြန္းထြက္မ်ားကုိေကြ႔ပတ္ၿပီး ဖိတြန္းေခ်မႈန္းရန္ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ (က) မိမိတုိ႔သည္ ဖာကၽြတ္ေတာင္ပံရုိက္ခ်ိဳးေရး စည္းရံုးလုပ္ေဆာင္ၾကရင္း မိမိတုိ႔အတြင္း ဘက္အနည္းငယ္က်သည့္ ေတာင္ပံတေနရာတြင္ ပိတ္ဆို႔ပတ္ဝုိင္းမႈမလုပ္ႏုိ္င္ေသာ္လည္း ေျမအေျခအေန အခြင့္အေရးသာမႈ ရန္သူ႔ေခါင္းေဆာင္ညံ့ဖ်င္းမႈတုိ႔ကုိ အခြင့္ေကာင္းယူ၍ အေျမာက္ႀကီးမ်ား အတင္းပစ္၍ အတင္းတက္ထိုးကာ ရုိက္ခ်ိဳးလုိက္ရာ ရန္သူ ၁၁ဝ က်ဆံုး၍ အေတာ္ေအာင္ျမင္ ထေျမာက္ခဲ့ေပသည္။ (ခ) သုိ႔ရာတြင္ ရန္သူ၏အလယ္ေတာင္ပံ ခ်ဴးေရႊအေရွ႕ေျမာက္ လြယ္ခန္း၊ ထူးထူးေအာ္၊ ခ်ဴးေရႊအၾကား ခ်ဴးေရႊ ဆင္ေျခေလ်ာကပ္ေနသည့္ရန္သူမ်ားကုိ မိမိတုိ႔ညာေကာ္လံမွ (၀၄၂) တပ္ရင္းကေလးျဖင့္ ပိတ္ဆုိ႔ၿပီး ထူးထူး ေအာ္ ကုိးေကာ္ဘက္မွ တုိက္ရုိက္အေျမာက္မ်ားကုိသံုးကာ ခ်ဴးေရႊအေပၚႏွင့္နံေဘးကပတ္ၿပီး ဖိခ်ထုိးႏွက္ရန္ စီစဥ္ေသာ္လည္း အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အလြန္လြယ္ကူစြာ ရန္သူ ၁၀၀ ေက်ာ္ထက္မနည္း ေခ်မႈန္းႏုိင္ မည့္ အခြင့္အေရးႀကီးကုိ မလုပ္ႏုိင္ခဲ့ၾကေပ။

၈၀။ ဤသုိ႔မလုပ္ႏုိင္သျဖင့္ ထူးထူးေအာ္ဘက္မွ ၀၄၂ အကာအကြယ္ယူၿပီး အေျမာက္တပ္ဖြဲ႔အခ်ိဳ႕လႊတ္၍ ခ်ဴးေရႊအေရွ႕ေျမာက္ေစာင္း ကတုတ္တူး၍ တြဲေလာင္းခုိေနသည့္ ရန္သူမ်ားကုိ ေနာက္ဘက္ ထူးထူးေအာ္ႏွင့္ ယင္းေရွ႕ေနရာေကာင္းတခ်ိဳ႕မွ အနည္းဆံုးပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ရန္ (၂၃-၄) ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ေစလႊတ္ခဲ့ေသာ္ လည္း ယာယီတပ္ရင္းမွဴးမွာ ထုိအေျခအေနမ်ားကုိ ေကာင္းစြာ ႀကိဳတင္နားလည္ မႈ ရွိမထားသျဖင့္ မလုပ္ျဖစ္ဘဲ ရန္သူ႔တပ္ရင္းလက္နက္ႀကီး ေနရာအခ်ိဳ႕သာ အနည္းငယ္ပစ္ခတ္ၿပီး မိမိတို႔အေျမာက္မ်ားကို ထပ္မံ၍ ပင္ပန္း စြာျဖင့္ သယ္ယူလာရျပန္သည္။ အနည္းဆံုး ရန္သူ (၃-၄၀)မွ် ထိခုိက္က်ဆံုးႏုိင္မည့္အခြင့္အေရးကုိ လက္ လြတ္ခဲ့ရျပန္သည္။
၈၁။ အထက္တြင္ေဖာ္ျပသလုိ တန္ျပန္ထုိးစစ္အလတ္မ်ား မလုပ္ႏုိင္သျဖင့္ ရင္ကြဲေတာင္ႏွင့္ ခ်ဴးေရႊကုိ ပစ္ခတ္တပ္စြဲေနသည့္ ရန္သူမ်ားကုိ မိမိတုိ႔ဘယ္ေတာင္ပံပတ္ခါ အစြန္းမွေန၍ မိမိတုိ႔အေျမာက္မ်ားျဖင့္ စည္းရံုးပစ္ခတ္ရာ အေတာ္အသင့္ေအာင္ျမင္သည္။ အေတာ္အသင့္က်ဆံုးေစသည္။ ဤအထဲ ခလရ (၁၃) ရင္းမွဴးလည္း ပါသြားသည္။

၈၂။ အကယ္၍သာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ တန္ျပန္ထုိးစစ္ ၃ မ်ိဳးကုိ ေစာေစာပုိင္းကတည္းက လုပ္လာႏုိင္ခဲ့လွ်င္ ဤမွ်ရန္သူက်ဆံုးမႈႏွင့္ ရန္သူဦးက်ိဳးမႈကုိ အလြန္ဆံုး တနဂၤေႏြ ၂ ပတ္အတြင္းမွာ ေရာက္ရွိလာႏိုင္ေစသည္။ ယခုေတာ့ လိုသည္ထက္ရွည္သြားသျဖင့္ -

(က) မိမိတုိ႔ပင္ပန္းမႈႏွင့္ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္ပုိကုန္ျခင္း

(ခ) အထူးသျဖင့္ ေသနဂၤဗ်ဴဟာအရ ရန္သူ႔ဘက္မွ မိမိတုိ႔အေပၚ ျဖစ္ေစခ်င္တာထက္တမ်ိဳး အထင္အျမင္ ႀကီးသြားပါက သူ႔တပ္ျပင္ဆင္မြမ္းမံခ်ဲ႕ထြင္ေရးကုိ ႏႈိးေဆာ္သြားေပမည္။ ထုိ႔ျပင္ ရန္သူေရာ၊ ဗမာျပည္နဲ႔ ေနဝင္း အေပၚစိတ္ဝင္စားတဲ့ နယ္ခ်ဲ႕ကမၻာကေရာ အခ်ိန္မေရာက္ဘဲ အရမ္းအထင္ႀကီးေစခ်င္ေသာ ေနရာကိစၥမ်ိဳး တြင္ အထင္မႀကီးေစလုိေသးသည္။
(ဂ) ရန္သူအား ယခုထက္ ထပ္မံေခ်မႈန္းႏုိင္စြမ္း ရွိပါေသးလ်က္ ပ်က္ကြက္သြားျခင္း

(ဃ) အခ်ိန္ၾကာသည့္အတြက္ ေနာက္ထပ္ ေနာက္ထပ္ေသနဂၤဗ်ဴဟာနစ္နာမႈတခု ျဖစ္လာမွာစုိးရသည္။ မိမိ တုိ႔သည္ ဟုိပန္သိမ္းဖို႔မဟုတ္ဘဲ ခ်ဴးေရႊတံခါးဝကုိကုိင္၍ သူတို႔အားမွ်ားၿပီး သတ္ျဖတ္ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု မိမိ တုိ႔၏ အမွန္ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ ေတြးေခၚမိသြားမွာလည္း စုိးရသည္။ သူ႔တပ္ကုိ ျပင္ဆင္မြမ္းမံမႈ မလုပ္ေစရန္ ျဖစ္သည္။

(င) မိမိတို႔၏ ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္သည္ ေတာ္လွန္သည့္အဆင့္အတန္းမီ တပ္မေတာ္အျဖစ္ျဖင့္ ျမွင့္တင္ တုိးတက္လာေရးအတြက္ ၾကည့္လွ်င္ မျမွင့္တင္ႏုိင္ဘဲ ေလ်ာ့ရဲလ်က္ရွိသည့္သေဘာပင္ ေဆာင္ေနရာေရာက္ ေနသည္။ မိမိတုိ႔သည္ တလွမ္းၿပီးတလွမ္း ခုန္ပ်ံတုိးတက္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကရမည္ျဖစ္ရာ တုိက္စြမ္းရည္ အထက္တန္းအရည္အခ်င္း ရွိသည့္ တပ္မေတာ္ျဖစ္ရန္ လုပ္ႏုိင္စြမ္းရွိသမွ်အေပၚ သမုိင္းေၾကြးမက်န္ရေအာင္ ႀကိဳးစားၾကရေပမည္။

၈၃။ ယခုစစ္ပြဲ ခံစစ္ထုိးအပုိင္းတြင္ မိမိတုိ႔ေရွ႕တန္းတပ္မ်ားႏွင့္ အေျမာက္တပ္ႏွင့္ ေရွ႕တန္းညႊန္ၾကားသူမ်ား နဲ႔ပါ တယ္လီဖုန္းမ်ားတပ္ဆင္ဖုိ႔ ေဆာ္ၾသရာတြင္ ေနာက္ပုိင္းေအာင္ျမင္ထေျမာက္လာသည္။ ယင္းတယ္လီ ဖုန္းကိစၥကုိ ရန္စစ္ခ်ီစကားနဲ႔ေျပာရလွ်င္ ရန္သူမ်ားကုိ ေရွ႕အစြန္အဖ်ားမွ ညႊန္ၾကားႏုိင္၍ မ်ားစြာ အက်ိဳးရွိသည္ သာမက တပ္အခ်င္းခ်င္း ေပါင္းစပ္ေပးေရးႏွင့္ ညႊန္ၾကားေရးတို႔တြင္ မ်ားစြာအက်ိဳးရွိခဲ့ေပသည္။

၈၄။ ဤေနရာတြင္ တန္ျပန္ ထုိးစစ္ဆင္မည့္ အခ်ိန္အခါႏွင့္ ပတ္သက္၍ သိပ္ေစာလြန္းျပန္လွ်င္လည္း ရန္သူက စုိးရြံ႕ၿပီး သတိႏွင့္ထုိးမည္။ ဂမူး႐ွဴးထုိးႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မာနႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ထုိးမည္မဟုတ္၍ အားရပါးရ သတ္ျဖတ္ေခ်မႈန္းႏုိင္ေရးကုိ ထိခုိ္က္ႏုိင္သည္။ သိပ္ၾကာပါကလည္း ရန္သူမ်ားလာ၍ ဦးက်ိဳးေအာင္ လုပ္ရျခင္းႏွင့္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ရက္နည္းနည္းပုိရွည္ၿပီး မိမိလည္းပင္ပန္းၿပီး အထိအခုိက္လည္း တစံု တရာရွိလာႏုိင္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ျပန္ထုိးေရး မတက္မၾကြ တြန္႔ဆုတ္လာႏုိင္သည္။ ထုိ႔ျပင္ အထက္ပါ မိမိ၏ ေသနဂၤဗ်ဴဟာအေရးလည္း ရွိေသးသည္။ ၎မွာ ရန္သူ အထင္မႀကီးေစရန္ႏွင့္ မိမိတုိ႔ရည္ရြယ္ခ်က္အမွန္ကုိ ဖံုးကြယ္ရန္။

၈၅။ ဤေနရာတြင္ ရန္သူမာနႀကီးၿပီး ဂမူး႐ွဴးထုိးျဖစ္ရန္ အခ်ိဳ႕အခ်က္မ်ားလည္း ဖန္တီးႏုိင္သည္ဟု ထင္သည္။ ယခုပြဲတြင္ပင္ ဖာကၽြတ္ေတာင္ပံ တာရွန္ဒုိတြင္ မိမိတုိ႔ ဤမွ်ေအာင္ျမင္စြာ ႐ုိက္ခ်ိဳးႏုိင္ျခင္း အေၾကာင္းတခ်က္မွာ ထုိေနရာေလးကုိ တပ္ရင္း ၁၈ ကုိ ခ်ဴးေရႊစစ္ကူေပးရန္ အျမန္ေစခုိင္းရာ၌ ထုိကုန္းေလးကုိ ကုိင္ထားေသာ တပ္စိတ္ ၂ စိတ္မွာလည္း ေရာေယာင္၍ပါသြားသျဖင့္ မျပတ္လုိလိုထုိးေနသည့္ ရန္သူက ဝင္သိမ္းလုိက္ႏုိင္ သျဖင့္ ဤစစ္မ်က္ႏွာတေလွ်ာက္ ၂ ပတ္လံုး အႀကိမ္ႀကိမ္ အက်အဆံုးခံၿပီး ထုိးေသာ္လည္း ၁ လက္မမွ် မရဖူး သည့္ အေတြ႔အႀကံဳနည္းသည့္ လူအ,မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ၈၁ ႏွင့္ ၈၀ တုိ႔သည္ ဘဝင္ျမင့္ၿပီး စစ္ေၾကာင္းတခုလံုး တက္သိမ္းၿပီး ေရွ႕ကုိတဆင့္ထုိးေဖာက္ဖုိ႔ပင္ ရည္ရြယ္ေနပံုရသည္။ ရန္သူကလည္း အျခားစစ္မ်က္ႏွာဘက္ တြင္ ဤအေျခအေနေၾကာင့္ ပုိမုိတက္ၾကြလာၿပီး ကၽြႏု္ပ္တုိ႔လုိလားသည့္ ထုိးစစ္ကုိ ျမန္ျမန္ ကေလာကေဇာ တုိက္လာသည္။ ေနာက္ပုိင္း ယင္းတာရွွံဒုိပြဲကုိ ရန္သူက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တမင္ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္ မွ်ားေခၚသတ္ သည္ဟု ေျပာလာသည္။

ယခုႏွစ္ ဇြန္ေနာက္ပုိင္း ပန္မာေကာက္ခံစစ္တြင္လည္း အလားတူပင္ လြယ္စီး က်သြား၍ အားရပါးရ ပန္မာ ေကာက္ကုိ တက္ထုိးၾကရာ ႏွာေခါင္းက်ည္ေပြ႔ေတြ႔သြားၾကသည္။

အထက္ပါတုိ႔သည္ တကယ့္အျဖစ္အပ်က္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားျဖစ္ရာ မိမိတို႔က အလားတူ ဟန္ျပဖန္တီးႏုိင္ သည္။ မိမိတို႔ သတ္ကြင္းေကာင္းမည့္ တာရွံဒုိလုိေနရာမ်ိဳးမွ ဆုတ္ခြာေပးၿပီး သတ္ျခင္း၊ ရန္သူ႔ထံ သတင္းလိမ္ လႊင့္ျခင္း၊ တျခားဟန္ျပလုပ္ငန္းမ်ား ေပါင္းစပ္ျခင္း၊ ရန္သူ ျမန္ျမန္ထုိးေစျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္တုိတုိ ခံစစ္သတ္ပြဲ ႀကိဳးစားၾကရေပမည္။

မိမိတို႔ ကတုတ္ထုိးစစ္
၈၆။ မိမိတို႔ ယခုစစ္ပြဲ အဓိကစစ္သံုးမ်ိဳးတြင္ ေအာက္တုိဘာ ၃ ရက္တုိက္ပြဲ စတင္သည့္ေန႔တြင္ ခ်ဴးေရႊႏွင့္ ပန္ေကာ္ ကတုတ္စခန္း ၂ ခုတုိ႔ကုိ တက္သိမ္းပုိက္ရာတြင္ မိမိတုိ႔ဘက္မွထိခုိက္မႈ ေမွ်ာ္မွန္းသည္ထက္ မ်ားသြားေပသည္။ ယင္းအေၾကာင္းရင္းမ်ားကုိ ေလ့လာသံုးသပ္ရာတြင္ (က) ပထမအားျဖင့္ မိမိတုိ႔အေျမာက္ တပ္တြင္ ခုိင္မာေသာ ကတုတ္မ်ားကုိ ထိေရာက္မည့္ ၇၅ ေနာက္ပြင့္ အေျမာက္မ်ား နည္းပါးျခင္း အေၾကာင္းရင္း တရပ္ျဖစ္သည္။

ကုိးကန္႔ခရုိင္ဂုိေဒါင္တြင္ ကြမ္လံုတုိက္ပြဲၿပီးေနာက္ သိမ္းဆည္းထားေသာ ၇၅ အေျမာက္ ၄ လက္ကုိ အသံုး ခ်ႏုိင္မည္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ ၁၀ ရက္ေက်ာ္ ခ်ီတက္ရမည့္ခရီးရွည္ခ်ီရမည္ျဖစ္၍ မိမိတို႔အေျမာက္တပ္သည္ ၇၅ မ်ားကုိ ယူမလာခဲ့ေပ။ လက္ေတြ႔၌ ကုိးကန္႔ရွိ အေျမာက္ ၄ လက္တြင္ ၁ လက္သာ ေကာင္းၿပီး က်န္ ၃ လက္မွာ သံေခ်းမ်ားကုိက္ေန၍ ဖြင့္မရ ျဖစ္ေနသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တပ္မဟာ ၁၂ တြင္ ရွိသည့္ ၇၅ အေျမာက္ ၂ လက္ကုိ ခ်ဴးေရႊ ၁ လက္၊ ပန္ေကာ္ ၁ လက္စီသာ အသံုးခ်ရသည္။

(ခ) ပန္ေကာ္တုိက္ပြဲတြင္ မိမိအေျမာက္ဆန္ မိမိတပ္ႏွင့္နီးကပ္စြာက်သျဖင့္ တုိက္ပြဲေရွ႕ဆံုး ပထမေလွခါး ထစ္တပ္ခြဲမွဴးက အခ်ိန္မက်မီ ေစာစြာရပ္ေစၿပီး အတင္းတက္ထုိးၾကသည္။ ေနာင္သံု႔ပန္းမ်ားကုိ ေမးျမန္းရာ တြင္ ၎တုိ႔သည္ အေျမာက္ပစ္ေနစဥ္ပင္ ဆက္သြယ္ေရးလုိက္က်င္းမ်ားထဲက အခ်ိဳ႕သည္ မဂၢဇင္း ၅ ေဘာက္ မွ ၁၀ ေဘာက္အထိ ခုခံပစ္ခတ္ႏုိင္ၾကသည္။

(ဂ) အထက္ပါ (ခ) အခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိမိတုိ႔မ်ားစြာေသာ ေျခလ်င္တပ္မွဴးတုိ႔သည္ မိမိတို႔အေျမာက္ ထိေရာက္စြာပစ္မၿပီးေသးခင္ အတားအဆီးေဖာက္ၿပီးပါက တက္ထုိးခ်င္ေဇာႏွင့္ အခ်ိန္တုိအတြင္း တက္ထုိး ၾကသျဖင့္ ရန္သူေခါင္းငံု႔ေအာင္ လုပ္မထားႏုိင္၍ ပိုမုိထိခုိက္ရျခင္းမ်ိဳး မၾကာခဏျဖစ္ပြားတတ္ေပသည္။ တပ္မွဴးအခ်ိဳ႕သည္ အေျမာက္စြမ္းရည္မ်ားကုိ မွန္မွန္ကန္ကန္ သိရွိနားလည္မႈႏွင့္ အေလးထားမႈ သိရွိသင့္ သေလာက္ မရွိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ မိမိေျခလ်င္တပ္လက္နက္ျဖစ္သည့္ ဘဇူကာကုိသာ ပို အားကုိး ၿပီး ဘဇူကာမ်ားမ်ား ပထမေရွ႕တန္းေလွခါးတင္၍ သံုးရာတြင္ တခါတရံ ဘဇူကာသမားမ်ား ထိခုိက္ဒဏ္ရာရ လဲသြား၍ အခက္အခဲ ရွိတတ္ေပေသးသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တပ္မွဴးတုိင္းသည္ မိမိတို႔၏လက္နက္၊ မီးအားတုိ႔၏ အာနိသင္အားလံုးကုိ စနစ္တက်အသံုးျပဳသည့္ အေလ့ရေအာင္ ႏႈိးေဆာ္ရေပမည္။ ဤသုိ႔လုပ္ျခင္းသည္ မိမိ တို႔ သတၱိနည္းရာ၊ စိတ္ဓာတ္ညံ့ရာ မေရာက္ပါ။ မိမိရဲေဘာ္မ်ား၏ အသက္ခႏၶာတုိ႔အေပၚ ဘယ္ေတာ့မွ ေပါ့ေပါ့ ဆဆမထားအပ္သည့္အတုိင္းလည္းေကာင္း၊ ေအာင္ပြဲမ်ား ဆက္တုိက္ တခုၿပီးတခုရရွိေစေရးအတြက္လည္း ေကာင္း အလြန္အေသးစိတ္ဂ႐ုစုိက္ၾကရေပမည္။

၈၇။ ခ်ဴးေရႊတုိက္ပြဲတြင္ အထိအခုိက္မ်ားရျခင္း အေၾကာင္းမ်ားမွာ -

(က) အထက္ပါအတုိင္း အေျမာက္အင္အားနည္းျခင္းတေၾကာင္း

(ခ) အဓိကအေၾကာင္းတရပ္မွာ ပစ္ခါစကတည္းက ျမဴႏွင္းမ်ား ဖံုးသြားသျဖင့္ ေကာင္းမြန္ထိေရာက္စြာ မပစ္ႏိုင္ သည့္ျပင္ အေျမာက္က်ည္က်ကုိ မျမင္ရသျဖင့္တေၾကာင္း၊ ေျခလ်င္တပ္ႏွင့္ ႀကိဳတင္ညွိႏႈိင္းရာတြင္ အနည္း ငယ္ခ်ိဳ႕တဲ့မႈရွိသည္တုိ႔ကတေၾကာင္း၊ ေျခလ်င္တပ္ကလည္း မူလညွိႏႈိင္းစဥ္က မပါဝင္သည့္ တခ်ိဳ႕ေနရာ ေနာက္ပုိင္းထိ ေရာက္သြားမိသည္ကတေၾကာင္းတုိ႔ေၾကာင့္ က်ည္ဆန္သည္ မိမိတပ္အေပၚက်သြားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထုိအပုိင္းတြင္ မိမိထိခုိက္မႈမ်ားရၿပီး ရန္သူထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္မႈကုိလည္း တစိတ္တပုိင္း ျဖစ္ ေျမာက္သြားေစသည္။

(ဂ) သံု႔ပန္းမ်ားေျပာခ်က္အရ ခ်ဴးေရႊစခန္းမွ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္သြားသူ တပ္စုမွဴးတုိ႔သည္ မေျပးမီ အေတာ္ ပိုင္ပိုင္ႏုိင္ႏုိင္ထိထိမိမိ ပစ္ခတ္သြားႏုိင္ၾကသည္။

စခန္း ၂ ခုလံုးမိသည့္ သံု႔ပန္းမ်ားမွာ အမ်ားအားျဖင့္ ထြက္မေျပးဘဲ ခုခံပစ္ခတ္ေနခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ သည္။ ၎တို႔သည္ အမ်ားဆံုးပစ္ခတ္သူမ်ားျဖစ္သည္။

၈၈။ သံု႔ပန္းမ်ား ေျပာခ်က္အရ ပန္ေကာ္ကတုတ္တြင္ ရန္သူ ၂၉ ေယာက္သာလည္းေကာင္း၊ ခ်ဴးေရႊတြင္ ၁၈ ေယာက္သာလည္းေကာင္း တုိက္ပြဲျဖစ္ခ်ိန္၌ရွိၾကသည္။ အခ်ိဳ႕က ကင္းႏွင့္လွည့္ကင္းမ်ားလည္း ထြက္ေနၾက ေပသည္။ ဤမွ်ရန္သူက ထိုမွ်ေလာက္ မိမိတို႔ထိခုိက္ေအာင္ ခုခံႏုိင္ျခင္းကုိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သတိျပဳရေပမည္။

၈၉။ ယင္းတြင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ဤမွ်အင္အားျဖင့္ အနီးကပ္ျပင္ဆင္ေနသည္ကုိ မိမိတို႔၏ရန္သူအေပၚ လွ်ိဳ႕ ဝွက္မႈ၊ လံုၿခံဳမႈႏွင့္ အငုိက္မိ၍သာ အင္အားမျဖည့္ႏုိင္ဘဲ ဤမွ်ႏွင့္ခုခံရသည္။ အကယ္၍ လံုၿခံဳမႈေပါက္ၿပီး သတင္းမလံုၿခံဳက ပုိ၍ထိခုိက္နစ္နာေပမည္။ ဤေခတ္သည္ ေအာ္တုိမက္တစ္ေခတ္၊ အထူးသျဖင့္ ခုခံသူမ်ား ဘက္က မီးအားေကာင္းမြန္ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကတုတ္ထုိးစစ္မ်ား ဆင္ႏႊဲရာတြင္ အလြန္လုိအပ္မွ လုပ္သင့္ ၿပီး ဤသုိ႔လုပ္လွ်င္လည္း အက်အဆံုးသက္သာရေအာင္ ဤကတုတ္ထုိးစစ္အေပၚတြင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အဘက္ ဘက္မွ စမ္းသပ္ေလ့လာ သုေတသနျပဳၿပီး အထိခုိ္က္အက်အဆံုးနည္းေအာင္ နည္းလမ္းအသြယ္သြယ္ ရွာၾက ရေပမည္။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။