ကာတြန္း ေအာင္ေမာ္ - ထုံးစံကုိ နားမလည္ၾကဘူး ....ကာတြန္း ေအာင္ေမာ္ - ထုံးစံကုိ နားမလည္ၾကဘူး ....
(မုိးမခ) ဧၿပီ ၂၀၊ ၂၀၁၆