ေမာင္ေမာင္စုိး - ျမစ္ဆုံျပႆနာ - အပိုင္း (၅)

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ယာယီမရပ္နားခင္အခ်ိန္က ျမစ္ဆုံဆည္ ေဆာက္လုပ္ေနမႈျမင္ကြင္း (photo : Burmariversnetwork.org)
ေမာင္ေမာင္စုိး - ျမစ္ဆုံျပႆနာ - အပိုင္း (၅)
(မုိးမခ) ဧၿပီ ၂၆၊ ၂၀၁၆

မိမိအျမင္
ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းအားဖ်က္သိမ္း၍ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ မသင့္ေတာ္ဟုစဥ္းစားသည့္ မိမိအေနႏွင့္ ေအာက္ပါအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ ရန္ သင့္ေတာ္လိမ့္မည္ဟု သုံးသပ္ရပါသည္။

၁။ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ တရုတ္အစိုးရ သုိ႔မဟုတ္ CPI ကုမၸဏီသက္သက္သာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမျပဳသင့္ ေပ။ အဓိကဦးစားေပးစဥ္းစားသင့္သည္မွာ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ျပႆနာျဖစ္သည္။ လက္ရွိ ျမန္မာျပည္၏လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ လို အပ္ခ်က္ျပႆနာကို အဓိကအေလးထားစဥ္းစားရန္လိုအပ္ေပမည္။

လက္ရွိျမန္မာျပည္တြင္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္မွာ ျမင့္မားေနဆဲျဖစ္သည္။ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ျမန္မာျပည္ လူဦးေရ၏ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ လွ်ပ္စစ္မီးသုံးစြဲနိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။ တျပည္လုံးလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား အလုံအေလာက္ရရန္ အလွမ္းေဝးေန ေသးသည္။ ထို႔ျပင္ တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းၾကီးမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ စက္မႈလုပ္ငန္းႀကီးမ်ား စက္မႈ ဇံုမ်ား ေဖၚထုတ္ရန္လိုအပ္သည္။ ထိုလုပ္ငန္းအတြက္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္သည္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ မိမိ တို႔အေနႏွင့္ တိုင္းျပည္အတြက္လူထုအတြက္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္မည္သည့္ေနရာမွ မည္သည့္ပုံစံျဖင့္ ရယူမည္ဆိုသည္ကို စဥ္းစားတြက္ခ်က္ရန္ လိုအပ္ေပသည္။

၂။ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားထုတ္လုပ္ရာတြင္ ေအာက္ပါအရင္းအျမစ္ကို အသုံးျပဳသည္ကို ေတြ႕ရသည္။
က။ ေရအား
ခ ။ ေက်ာက္မီးေသြး
ဂ ။ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕
ဃ။ အနုျမဴ
င ။ ေနေရာင္ခ်ည္
စ ။ ေလအား စသျဖင့္ ထုတ္ယူသုံးစြဲၾကသည္။

လက္ရွိျမန္မာျပည္အေနအထားအရ ေနေရာင္ခ်ည္စြမ္းအင္မွ ဆိုလာျပားမ်ားအသုံးျပဳထုတ္လုပ္ျခင္းအား စမ္းသပ္ထုတ္လုပ္ရန္ၾကိဳးစားေနဆဲျဖစ္ျပီး အဓိကေရအားလွ်ပ္စစ္ ေက်ာက္မီးေသြးႏွင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕တို႔မွ ထုတ္လုပ္ၾကသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဧျပီလကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ျမန္မာျပည္တြင္ သုံးစြဲေနသည့္လွ်ပ္စစ္ပမမာဏ ၃၄၅၄ မဂၢါ၀ပ္အနက္ ေရအားလွ်ပ္စစ္မွ ၇၆ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ သဘာဝဓါတေငြ႕မွ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ႏွင့္ ေက်ာက္မီးေသြးမွ ၃. ၅  ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ရွိပါသည္။ လက္ရွိလွ်ပ္စစ္ထုတ္ လုပ္နိုင္မႈအရ တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ လွ်ပ္စစ္လိုအပ္ခ်က္ ျမင့္မားေနဆဲျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးေနေသာ ထိုင္းနိုင္ငံ၌ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ၂၉၉၀၀ မဂၢါ၀ပ္ ဗီယက္နမ္နိုင္ငံ၌ ၂၀၀၀၀ မဂၢါ၀ပ္ စသည္ျဖင့္ ထုတ္လုပ္သုံးစြဲေနၾကရာ ျမန္မာနိုင္ငံထက္အဆမ်ားစြာကြာသည္ကို ေတြ႕ျမင္နိုင္ပါသည္။

ျမန္မာျပည္တြင္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕အမ်ားအျပားထြက္ရွိေသာ္လည္း တရုတ္ႏွင့္ ထိုင္းတို႔သုိ႔ ႏွစ္ရွည္စာခ်ဳပ္မ်ားျဖင့္ ေရာင္းခ် ထားရာ ျပန္လည္လွည့္ေျပာင္းရန္ မလြယ္လွေပ။ ေလာေလာဆယ္ ထားဝယ္၌ သဘာဝဓါတေငြ႕သုံး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ေပးစက္ရံုတခုအား  ထိုင္းနိုင္ငံမွ ကုမၸဏီတခုႏွင့္  ယခုႏွစ္ပိုင္းစာခ် ဳပ္ခ် ဳပ္ဆိုခ့ဲရာ ၂၀၂၀ တြင္  အၿပီးတည္ေဆာက္မည္ဟု ဆိုသည္။ သုိ႔ေသာ္ သဘာဝဓါတေငြ႕သုံးစက္ရံုမ်ား ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ရန္မူ အကန္႔အသတ္ရွိေနဦးမည္ျဖစ္သည္။

ေက်ာက္မီးေသြးစက္ရံုႏွင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္ရံုတို႔ တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိမ္းသိမ္း ေရးေခါင္းစဥ္ လာ၍႐င္ိေနေလ့ရွိသည္။ ေက်ာက္မီးေသြးစက္ရံုမွ မီးခုိးမ်ားသည္ နိစၥဓူဝျဖစ္ေသာ္လည္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ေၾကာင့္ ေရျမဳပ္ဧရိယာမ်ားျဖစ္ေပၚမႈသည္ လူအခ်ဳိ႕ ေဒသအခ်ဳိ႕ကို ထိခိုက္မႈရွိသည္ဆိုေသာ္လည္း ေကာင္းမြန္စြာေျဖရွင္း၍ ရနိုင္ပါ သည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈ အနည္းဆုံးေနရာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္၍လည္းေကာင္း၊ ထိုသုိ႔ ထိခိုက္ဆုံး႐ႈံးမႈႏွင့္ ရ မည့္အက်ဳိးအျမတ္ကို တြက္ခ်က္ ခ်ိန္ဆ၍ လုပ္ေဆာင္ရမည္သာျဖစ္သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းက ဧရာ၀တီကုိမွီ၍ ေရႊရွာေဖြျခင္းကုိ လုပ္ကုိင္ေနၾကသူမ်ား (Photo : Reuters)

တကယ္ေတာ့ ျမန္မာျပည္၏အထင္ကရ ျမစ္ႀကီးမ်ားေပၚတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္တခုမ်ွမရွိေသးေခ် ။ ထုိ႔ျပင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္မွ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈသည္ ထုတ္လုပ္မႈ စားရိတ္အနည္းဆုံးျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ လွ်ပ္စစ္ျဖင့္ တိုင္းျပည္ဖြဲ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ သဘာပတ္ဝန္းက်င္ထိမ္းသိမ္းေရးတို႔တြင္ သဟာဇာတျဖစ္ရန္လိုသည္ ျခင့္ခ်ိန္လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္သည္ဟု ယူဆပါသည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိမ္းသိမ္းသိမ္းေရးသက္သက္သာေျပာၿပီး လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ရရွိေရးအတြက္ နည္းလမ္းမ်ားကိုမရွာ ၾကံႏိုင္ပါက တိုင္းျပည္ကို ဖြဲ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ရန္ အကန္႔အသတ္မ်ားစြာရွိေပလိမ့္မည္။

၃။ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္း ၇ ခုတြင္ပါဝင္ေသာ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းႏွင့္ လာဆာ ေခၚမလိယန္စီမံကိန္း ၂ ခုမွာ ေရနစ္ျမႇဳပ္မည့္ဧရိယာႀကီးမားျခင္းေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈၾကီးမားေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ငလ်င္ေၾကာႏွင့္ နီးကပ္၍ျဖစ္ေစ ျမစ္ဆံုသည္ ေဒသ၏အထင္ကရေနရာျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ အဆိုပါစီမံကိန္း ၂ ခုကို ဖ်က္သိမ္းျခင္း အခ်ိန္ အကန္႔အသတ္မရွိ ေရႊ႕ဆိုင္းျခင္း ျပဳလုပ္နိုင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေမချမစ္ေပၚရွိ ဆည္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တမ်ဳိးတဖုံ စဥ္းစား သင့္သည္။

၄။ ေမချမစ္ေပၚရွိ ဆည္တည္ေဆာက္မည့္ေနရာမ်ားသည္ မတ္ေစာက္သည့္ေတာင္ေၾကာမ်ားၾကားတြင္ ရွိသည္။ လူေန အလြန္ က်ဲပါးသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာဆည္ေဆာက္၍ ေရျမႇဳပ္သြားမည့္ေနရာမ်ားတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈအလြန္နဲ သည္။ မူလသစ္ေတာ (primary forrest ) မ်ားလည္း မရွိ။ မ်က္ျမင္ေတြ႕ရသည့္အေျခအေနအရေျပာရလွ်င္ သစ္ပင္ႀကီးမ်ား မရွိသေလာက္ျဖစ္ေခ်ျပီ။ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေအာက္တြင္ သစ္ခုတ္ေရာင္းစားသြားသူမ်ားလက္ခ်က္ေၾကာင့္ သစ္ပင္ၾကီး မ်ားမွာ ငုတ္တိုမ်ားသာက်န္ျပီးသစ္ပင္ငယ္မ်ားႏွင့္ ဝါးပင္မ်ားသာက်န္ေတာ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ လူေနအိမ္ေျခ အလြန္နည္းပါးရာ လူမႈအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ေကာင္းမြန္စြာ ေျဖရွင္းနိုင္သည္။ ထုိ႔ျပင္ လူအမ်ား စိုးရိမ္ေနသည့္ ငလ်င္ေၾကာႏွင့္လည္း ေဝး ကြာပါသည္။

၅။ သုိ႔ျဖစ္ရာ တိက်စြာေျပာရလ်င္ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းအား ျပန္လည္သုံးသပ္၍ေဆြးေႏြးၾကမည္ဆ္ိုလွ်င္ ေမချမစ္ေပၚရွိ ခ်ီေဗြ ေရ အားလွ်ပ္စစ္ႏွင့္ ဝဆုတ္ေရအား လွ်ပ္စစ္ ၂ ခုကို ဦးစြာ ျပန္လည္ခြင့္ျပဳ၍ ဆက္လုပ္ခြင့္ေပးရန္ သင့္ေလ်ာ္သည္ဟု သုံးသပ္ရ ပါသည္။ အဆိုပါ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ၂ ခုသုိ႔ သြားေရာက္နိုင္သည့္ လမ္းပမ္းဆက္သြယ္ေရးအေနအထားအရ ဦးစြာလုပ္နိုင္ သည့္အေျခအေနရွိပါသည္။ ေမချမစ္ေပၚရွိ က်န္ ဖီဆာ၊ ေခါင္လန္ဖူး၊ ေယနန္ေရအားလွ်ပ္စစ္ ၃ ခုမွာ သြားလာရန္ ခက္ခဲ သည့္ေနရာမ်ားတြင္ရွိရာ လက္ေတြ႕လုပ္ရန္လည္း ခက္ခဲသည့္ေနရာမ်ားျဖစ္သျဖင့္ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ခ်န္လွပ္ကာ သီး ျခားစဥ္းစားသင့္ပါသည္။

၆။ ခ်ီေဗြေရအား လွ်ပ္စစ္မွာ ၂၈၀၀ မဂၢါ၀ပ္ ထြက္ရွိနိုင္ျပီး ဝဆုတ္ေရအားလွ်ပ္စစ္မွာ ၁၈၀၀ မဂၢါ၀ပ္ ထြက္ရွိနိုင္ပါသည္။ ၎ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ၂ ခုေပါင္း ၄၆၀၀ မဂၢါ၀ပ္ ထြက္ရွိမည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ ေရအားလွ်ပ္စစ္တည္ေဆာက္မႈစားရိတ္အျဖစ္ အ ၾကမ္းမ်ဥ္းတြက္ခ်က္မႈမွာ ၁ မဂၢါ၀ပ္ ထြက္ရွိရန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ သန္းကုန္က်မည္ဟုတြက္ခ်ၾကရာ ၄၆၀၀ မဂၢါ၀ပ္ ထြက္ရွိမည့္ ထိုလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၄၆၀၀ (၄.၆ ဘီလီလ်ံ) ကုန္က်မည္ျဖစ္သည္။CPI အတြက္လည္း မနစ္နာသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျဖစ္ေစနိုင္ပါသည္။

၇။ ေမချမစ္ေပၚ ဆည္မ်ားဆင့္ေဆာက္ျခင္းအတြက္ အနၲရယ္ရွိနိုင္ေခ်ကိုိုးရိမ္လ်င္ ခ်ီေဗြေရအားလွ်ပ္စစ္ကို ဦးစားေပးစဥ္းစား ခြင့္ျပဳနိုင္သည္။ ခ်ီေဗြေရအားလွ်ပ္စစ္မွာ ၂၈၀၀ မဂၢါ၀ပ္ ထြက္ရွိမည္ျဖစ္ျပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၂၈၀၀ (၂.၈ ဘီလီလ်ံ) လိုအပ္ပါမည္။

၈။ ခ်ီေဗြေရအားလွ်ပ္စစ္တည္ေဆာက္မည့္္ေနရာမွာ ခ်ီေဗြၿမိဳ႕မွ ကီလိုမိုင္ ၂၀ ခန္႔သာေဝးျပီး ခ်ီေဗြ ေဆာ့ေလာ္ကားလမ္းေပၚ တြင္ရွိျပီး ေက်ာက္ၾကမ္းကားလမ္းရွိသည္။ ျမစ္ၾကီးနားႏွင့္ ခ်ီေဗြအထိကားလမ္းေပါက္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာဆည္ေတာက္ေရး အတြက္ ပစၥည္းပို႔ေဆာင္ရန္ အခက္အခဲမရွိ။ ထုိ႔ျပင္ ခ်ီေဗြမွတရုတ္ျမန္မာ နယ္စပ္ေက်ာက္တိုင္အမွတ္ ၄ ရွိ ပန္ဝါေတာင္ ၾကားသုိ႔ ကားလမ္းေကာင္းစြာေပါက္သည္။ ပန္ဝါမွ တရုတ္ျပည္ ယူနန္ျပည္နယ္ ေပါက္စန္းတိုင္း ထိန္ခ်ံဳးခရိုင္ၿမိဳ႕သုိ႔  ကား လမ္းေကာင္းစြာေပါက္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ တရုတ္ျပည္မွ လိုအပ္ေသာပစၥည္းမ်ား သယ္ေဆာင္ရာတြင္ တရုတ္တို႔၏ေဝစု လွ်ပ္ စစ္ပို႔ေဆာင္ရန္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း အခက္အခဲမရွိဟုဆိုနိုင္သည္။

ထုိ႔ျပင္ ခ်ီေဗြေရအားလွ်ပ္စစ္ေၾကာင့္ ေရျမႇဳပ္ဧရိယာတြင္ပါဝင္သည့္ ရြာမွာ၃ ရြာခန္႔သာရွိျပီး အိမ္ေျခအနည္းငယ္သာရွိရာ ၎တို႔အတြက္ လူမႈအက်ိဳးစီးပြားထိခိုက္မႈမရွိရန္ ေကာင္းစြာေျဖရွင္းနိုင္သည္။ ခ်ီေဗြဆည္ေၾကာင့္ ေရနစ္ျမဳပ္ရာတြင္ပါသြား မည့္ ခ်ီေဗြဆည္ႏွင့္ ဖလရြာၾကားကားလမ္းပိုင္း (ခ်ီေဗြ - ေဆာ့ေလာ္ကားလမ္းမွ) မွာ ၁၀ မိုင္ခန္႔သာရွိရာ အစားထိုးေဖါက္လုပ္ရန္
အခက္အခဲမရွိဟု ဆိုရမည္။

၂၀၁၀ ခုႏွစ္အတြင္းက ျမစ္ဆုံဆည္ေဆာက္လုပ္ေနမႈ ျမင္ကြင္း (Photo : Burmariversnetwork.org)

၉။ ဝဆုတ္ဆည္ေဆာက္မည့္ေနရာမွာ လက္ရွိျမန္မာျပည္တြင္းမွ ကားလမ္းမေပါက္ဟုဆိုနိုင္သည္။ လက္ရွိ ခ်ီေဗြမွ ေဆာ့ ေလာ္အထိ ကားလမ္းေပါက္သည္။ ေဆာ့ေလာ္မွ ေျမာက္ဖက္ ေငၚခ်မ္းခေခ်ာင္းေဘးရွိ က်ီးထန္ရြာထိကားလမ္းၾကမ္းေပါက္သည္။ သစ္ထုတ္ေနေသာကားမ်ားသြားသည့္ လမ္းၾကမ္းျဖစ္သည္။ က်ီထန္မွ ဝဆုတ္အထိ ေတာင္ေၾကာတခုကို ေက်ာ္သြား ရမည့္လမ္းမွာ မူလအဂၤလိပ္လက္ထက္က ေဖါက္လုပ္ခ့ဲေသာ ဝန္တင္လားလမ္းေၾကာင္းရွိသည္။ ယခုေတာ့ အသြားအလာ မရွိ၍ လမ္းမွာပိတ္ဆို႔ေန၍ ျပန္လည္ေဖါက္လုပ္ရန္လိုအပ္မည္။ သုိ႔ေသာ္ လမ္းေၾကာအရေျပာလွ်င္ ခ်ီေဗြမွ ေဆာ့ေလာ္အထိ ေတာင္တက္ျဖစ္သည္။ ေဆာ့ေလာ္မွ က်ီးထန္ရြာအထိ အဆင္းျဖစ္သည္။ က်ီထန္မွ ေတာင္ေၾကာတခုကို ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး လွ်င္ ေမချမစ္ေဘးရွိ ဝဆုတ္သုိ႔ေရာက္မည္။ မူလလမ္းအူေၾကာင္းအတိုင္း ကားလမ္းျပန္လည္ေဖာက္လုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ ဝဆုတ္မွ တရုတ္ျပည္နယ္စပ္အထိ ကားလမ္းေပါက္သည္။ဝဆုတ္၏ အေရွ႕တည့္တည့္ တရုတ္နယ္စပ္တြင္ ျမန္ မာပိုင္ ကန္ဖန္ရွိသည္။ျမန္မာပိုင္ကန္ဖန္မွ ေငၚခ်မ္းခေခ်ာင္းေက်ာ္လ်င္ တရုတ္ပိုင္ ကမ္ဖန္ရွိသည္။ ျမန္မာပိုင္ ကန္ဖန္မွ အီ ေမာဘြမ္ေျမာက္ဖက္မွ ျဖတ္သန္းကာ ဝဆုတ္အထိ သစ္ထုတ္သည့္ကားမ်ားသြားရာ ကားလမ္းရွိသည္။ လမ္းၾကမ္းေသာ္ လည္း လမ္းအူေၾကာင္းရွိသည္။ ျပဳျပင္ရန္ မခက္ခဲေပ။ ထိုျပင္ တရုတ္ပိုင္ ကမ္ဖန္မွတရုတ္ပိုင္ ဂါလန္ တရုတ္ပိုင္ ဖီေမာ္ ( ဖဆ ပလေခတ္က တရုတ္သုိ႔ေပးလိုက္ေသာနယ္မ်ား) အတိုင္းသြားက သံလြင္ျမစ္ေဘးရွိ တရုတ္ပိုင္ လုခိုးဟုေခၚသည့္ လီ ဆူး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတိုင္းၿမိဳ႕သုိ႔ေရာက္သည္။ လုခိုးမွ ယူနန္ျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ ခြင္းမင္းထိ ကားလမ္းေျဖာင့္ျဖဴးလွ်က္ ရွိသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ဝဆုတ္တြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ေဆာက္လုပ္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ပစၥည္းမ်ား ပို႔ေဆာင္သည္ျဖစ္ေစ တရုတ္ CPI ေဝစု လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားပို႔ေပးသည္ျဖစ္ရာ မခက္ခဲလွဟုဆိုရမည္။

ဝဆုတ္ေရအားလွ်ပ္စစ္တည္ေဆာက္ပါက ေရနစ္ျမႇဳပ္မည့္ဧရိယာတြင္က်ေရာက္မည့္ ရြာငယ္ ၃ ရြာခန္႔သာရွိျပီး အိမ္ေျခ ဆယ္ဂဏန္းမွ်သာရွိ၍ လူမႈဘဝထိခိုက္မႈမ်ားကို ေကာင္းစြာပ့ံပိုးေျဖရွင္းရန္ လြယ္ကူပါသည္။

၁၀။ ဤသုိ႔ျဖစ္နိုင္ေျခရွိေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ဆည္ ၂ ခုဆက္လက္ေဆာက္လုပ္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာျပည္လွ်ပ္စစ္လိုအပ္ခ်က္အားလည္း ျဖည့္စြမ္းနိုင္မည္။ တရုတ္ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးကိုလည္း ထိမ္းသိမ္းနိုင္မည္။ CPI ကုမၸဏီ၏ဆုံး႐ႈံးနစ္နာမႈ မ်ားအား လည္း ေလ်ာ္ေၾကးမေပးဘဲ ေျဖရွင္းနိုင္မည္ဟု ယူဆပါသည္။

၁၁။ ဤသုိ့ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းအစား သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူမႈ ဘဝထိခိုက္ဆံုး႐ႈံးမႈမၾကီးသည့္ျပင္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ရန္ အေျခအေနရွိသည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ၂ ခု အားတည္ေဆာက္ခြင့္ျပဳလ်င္ စာခ်ဳပ္ျပန္လည္ခ်ဳပ္ဆို၍ ျမန္မာျပည္အတြက္ အ က်ဳိးရွိေစမည့္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ျပန္လည္စီစစ္ရန္ႏွင့္ လိုအပ္သည္မ်ားျပန္လည္ထည့္သြင္းရန္လိုအပ္မည္ဟု ယူဆပါ သည္။

က။ တည္ေဆာက္မည့္ဆည္မ်ား၏ ဒီဇိုင္းခိုင္ခန္႔မႈ မ်ားေသခ်ာစီစစ္ျပီးတည္ေဆာက္စဥ္ကာလ အရည္အေသြးစစ္ေဆးမႈ မျပတ္ျပဳ လုပ္ရန္ခ။ ဆည္ေၾကာင့္ျဖစ္လာနိုင္သည့္ ဆိုးက်ဳိးျဖစ္နိုင္ေျခမ်ားကို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္၍ ျပင္ဆင္မႈ အခိုင္အမာ ျပဳ လုပ္ထားရန္
ဂ ။ ျမန္မာအစိုးရ၏ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈအခ်ဳိးအစား
ဃ။ ဆည္တည္ေဆာက္ရာတြင္ ျမန္မာအဆင့္ျမင္ဂ်င္နီယာမ်ားအပါ ျမန္မာျပည္မွ အလုပ္သမားခန္႔အပ္မႈအခ်ိဳးအစား။
င။ ေျပာင္းေရႊ႕ရမည့္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လူမႈဘဝအာမခံခ်က္ရွိသည့္ စီမံခ်က္ႏွင့္ေလ်ာ္ေၾကး
စ။ ဆည္ေဆာက္လုပ္ျပီးစီးပါက ျမန္မာအစိုးရ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာန၏ ထိမ္းခ်ဳပ္မႈ ေအာက္ထားရွိမႈ
ဆ။ တရုတ္ကုမၸဏီ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ အက်ဳိးအျမတ္ေပၚ အာမခံမႈ
ဇ။ တရုတ္ကုမၸဏီႏွင့္ လုပ္သားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လုံျခံဳေရးအာမခံမႈ
စ် ။ ဆည္တည္ေဆာက္ေရးျမန္ဆန္ေခ်ာေမြ႕ေစရန္ ျမန္မာအစိုးရဖက္မွပူးေပါင္းကူညီမႈ
ည။ ဆည္တည္ေဆာက္ရာတြင္ ျမန္မာျပည္တြင္းမွ လိုအပ္ေသာပစၥည္းမ်ားတင္သြင္းမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးလည္းေကာင္း၊ အ ခ်ဳိ႕လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအား ဆပ္ကန္ထရိုက္ေပးရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ေဒသခံ ကခ်င္ျပည္နယ္မ်ားရွိ ကုမၸဏီမ်ား ေဒ သခံတိုင္းရင္းသားမ်ားအား ဦးစားေပးရန္စသည့္အခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားတြက္ခ်က္ထားသင့္သည္ဟု ယူဆ ပါ သည္။

၁၂။ မိမိအျမင္သည္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံပါသည္။

က။ တိုင္းျပည္အတြက္ လိုအပ္သည့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္
ခ ။ ႏွစ္နိုင္ငံဆက္ဆံေရးႏွင့္ ကတိကဝတ္မ်ား
ဂ ။ ဆင္းရဲေသာတိုင္းျပည္တခုရင္ဆိုင္ရမည့္ မ်ားျပားသည့္ေလ်ာ္ေၾကးေငြ
ဃ။ ဆည္ေဆာက္မည့္ေနရာရွိ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ အေျခအေနတို႔အေပၚတြင္ အေျခခံၿပီး
င ။ ငလ်င္ေၾကာနွင့္နီးသည့္ျပင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္သက္ေရာက္မႈ ႀကီးမားသည့္ ျမစ္ဆုံဆည္ႏွင့္ လာဆာေခၚ မလိယန္ဆည္ တည္ေဆာက္ေရးတိ့ုအား ျငင္းပယ္ဆန္႔က်င္သည့္အျမင္အေပၚမွ သုံးသပ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အထက္ေဖၚျပပါသုံးသပ္ခ်က္မွာ လက္ရွိမိမိလက္လွမ္းမွီသည့္ အေျခအေနအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားေပၚမွ မိမိတစ္ဦးခ်င္း၏သုံး သပ္ခ်က္သာ ျဖစ္ပါသည္။ တရုတ္အစိုးရ CPI တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျဖရွင္းေရးဖက္ကိုသာ ဦးတည္သုံးသပ္ထားပါသည္။ ဧရာဝတီျမစ္ေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သီးသန္႔ေလ့လာသုံးသပ္ရန္ လိုပါလိမ့္မည္။

နိဂံုး
ျမစ္ဆံုစီမံက္ိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အထက္တြင္တင္ျပသည္သည္မ်ားမွာ ျမန္မာနိုင္ငံ၏လွ်ပ္စစ္လိုအပ္ခ်က္ ႏွစ္နိုင္ငံဆက္ဆံေရး ႏွင့္ ဆည္ေဆာက္နိုင္ သည့္အခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္အေျခခံသုံးသပ္ျခင္းသက္သက္သာ ျဖစ္သည္။ ဤမွ်မျပည့္စုံေသးပါ။ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ ၾကီးမားေသာအေၾကာင္းအခ်က္တခု က်န္ေသးသည္။ ၎မွာ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိမႈ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ေမချမစ္ရိုးတေလ်ာက္သည္ KIA ကခ်င္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕လႈပ္ရွားသည့္ေဒသျဖစ္သည္။ အထူးသ ျဖင့္ ေမချမစ္အေနာက္ကမ္းသည္ KIA ၏ အေျခခံေဒသသဖြယ္ျဖစ္သည္။ ေမချမစ္အေရွ႕ဖက္ကမ္းတြင္လည္း ၂၀၁၂ ေနာက္ပိုင္းမွစ၍ KIA တပ္ဖြဲ႕မ်ားထိုးေဖါက္ဝင္ေရာက္အေျခခ်သည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ဆည္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ျမန္မာစစ္ဖက္မွ တပ္အင္အားတိုးခ်ဲ႕ခ်ထားျခင္းျပဳပါက KIA တပ္စခန္းအခ်ဳိ႕ ေနာက္ဆုတ္သြားဖြယ္ရွိေသာ္လည္း ၎ေဒသ တေလ်ာက္ KIA မွ ေျပာက္က်ားလႈပ္ရွားျခင္းကိုထိမ္းခ်ဳပ္ရန္ခက္ခဲမည္ဟု ယူဆရပါသည္။

သုိ႔ျဖစ္ရာ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ေခ်ာေမြ႕ရန္လိုအပ္သည္။ တိုင္းရင္းသားတန္းတူေရးျပ ႆနာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျပႆနာ ဖက္ဒရယ္ျပႆနာ သယံဇာတခြဲေဝေရးျပႆနာမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္း ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္သည္။ သုိ႔မွသာ အဆိုပါဆည္မ်ားတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕နိုင္ပါမည္။ ေဆြးေႏြးရင္း လုပ္ လုပ္ရင္းေဆြးေႏြးလည္း ျဖစ္နိုင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ကခ်င္ျပည္နယ္ျငိမ္းခ်မ္းေရးျပႆနာကို ေအာင္ျမင္စြာေဆြးေႏြးေျဖရွင္း ရန္ေတာ့ လိုေပလိမ္မည္။

ၿပီးပါၿပီ။

ေမာင္ေမာင္စိုး (Mg Mg Soe)

မွတ္ခ်က္။ ။ ျမစ္ဆုံျပႆနာေဆာင္းပါးအား Chronicles of Maung Maung Soe page တြင္ ေဖၚျပထားပါသည္။