ေမာင္ေမာင္စိုုး ● ေတာင္ျပာတန္း၏ အျခားတဖက္မ်က္ႏွာေမာင္ေမာင္စိုုး ● ေတာင္ျပာတန္း၏ အျခားတဖက္မ်က္ႏွာ 
( ရွ မ္း တုိ င္ း ရ င္ း သ ာ း လ က္ န က္ ကုိ င္ တပ္ ဖြဲ႕ မ်ား )
အပိုုင္း (၆)
(မိုုးမခ) ဇြန္ ၅၊ ၂၀၁၆

● RCSS ၏ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား
RCSS အေနႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးကို ေဇာင္းေပးလုပ္ေနသည့္ MTA မွ ခြဲထြက္ၿပီး ရွမ္းျပည္သူမ်ား အေရးကို ေခါင္းလွည့္လာသည္မွာ ေကာင္းေသာ ကိစၥျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ႏြမ္းစစ္ဟန္မွ SSIA ထို႔ေနာက္ SSA အျဖစ္ အႏွစ္ ၅၀ ေက်ာ္ ရပ္တည္လာခ့ဲေသာ SSPP/SSA ေလာက္ေတာ့ ႏိုင္ငံေရးအရ မၿငိမ္ဟုဆိုႏိုင္သည္။

RCSS သည္ ၂၀၀၈ ဒီဇင္ဘာတြင္ လြယ္တိုင္းလ်ံ ၌ SSC ေခၚ ရွမ္းျပည္နယ္ကြန္ဂရက္ကို ဦးစီး က်င္းပခ့ဲသည္။ ၎ကြန္ဂရက္တြင္ LDU လားဟူ PNLO ပအို႔ဝ္ SSA-S ရွမ္းေတာင္ WNO ဝTCC Tai Coordination Committee ရွွမ္းပူးတြဲေကာ္မတီ တို႔ပါဝင္ခ့ဲၾကသည္။ ထို႔႔ျပင္ RCSS သည္ ALP ရခိုင္ CNF ခ်င္း KIO ကခ်င္ KNPP ကရင္နီ KNU ကရင္အဖြဲ႔ ၆ ဖြဲ႔ႏွင့္လည္း တပ္ေပါင္းစုဖြဲ႔႔ရန္ ႀကိဳးစားခ့ဲသည္။ သုိ႔႔ေသာ္ တကယ္တမ္း တိုင္းရင္းသားတပ္ေပါင္းစုျဖစ္သည့္ UNFC တြင္ပါဝင္ႏိုင္ျခင္း မရွိခ့ဲေပ။

အလားတူပင္ SSPP/SSA ႏွင့္ တတပ္တည္းေပါင္းစည္းမွာလည္း ၂၀၁၃ မွတင္လုပ္ေဆာင္ လာေသာ္လည္း ျဖစ္ေျမာက္ျခင္းမရွိေပ။ ရွမ္းျပည္ရွိ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား စည္းလုံးညီညြတ္ေရး အတြက္ စဝ္ေဆထင္ ခြန္ထြန္းဦးတို႔က ပူးေပါင္း၍ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ SSJAC Shan State Joint Action Committee ကို SSPP/SSA ႏွင့္ SNLD ကိုအေျခခံ၍ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းဖြဲ႔စည္းထားေသာ ေကာ္မတီတရပ္ ရွိေနေသာ္လည္း စဝ္ရြက္ဆစ္က ၂၀၁၃ ေအာက္တိုဘာ၁၅ ရက္တြင္ ရွမ္းျပည္ညီညြတ္ေရးေကာ္မတီ CSSU ကို ထပ္မံဖြဲ႔စည္းသည္။

ထိုေကာ္မတီတြင္ RCSS ႏွင့္ SNDP (က်ားျဖဴ) တို႔အျပင္ SSPP/SSA တို႔က SSJAC အေနႏွင့္ ျပန္လည္ပါဝင္ၾကသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ မူလရွိေနေသာ SSJAC တြင္မပါဘဲ သီးျခားထပ္ဖြဲ႔ၿပီး စဝ္ရြက္ဆစ္သည္ သူ၏အခန္းကို ရယူသည္ဟုဆိုရမည္။ အျခားတိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းထားသည့္ တပ္ေပါင္းစုအဖြဲ႔မ်ားတြင္လည္း မပါ၊ ရွမ္းအခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္းထားသည့္ SSJAC တြင္လည္းမပါဘဲ သီးျခားအဖြဲ႔တရပ္ထူေထာင္ရန္ လုပ္ေဆာင္သည့္ စဝ္ရြက္ဆစ္သည္ တစင္ေထာင္လိုသူေလာဟု သုံးသပ္ဖြယ္ရိွေပသည္။ သုိ႔ေသာ္ CSSUတြင္ အလွည့္က်ဥကၠ႒စနစ္ကို က်င့္သုံးရာ လက္ရွိတြင္ ဥကၠ႒ေနရာအား စဝ္ရြက္ဆစ္ထံမွ ခြန္ထြန္းဦးက လႊဲယူထားသည္ကို ေတြ႔ရေပရာ မဆိုးလွဟု ဆိုရေပမည္။

လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ေထာက္ခံမႈလည္းရ၍ EBO မွ ဟန္ေညာင္ေဝတို႔ႏွင့္ အဆင္ေျပေသာ စဝ္ရြက္ဆစ္သည္ ဘဏၰာေရးေတာင့္တင့္သည္သာမက ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားအႀကိဳ က္ NCA လက္မွတ္ထိုးထားသည္ျဖစ္၍ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ပတ္သက္၍ အေနာက္၏ စြပ္စြဲပစ္တင္ျခင္းမွလည္း ကင္းလြတ္ေနသည္။ ဤသုိ႔အေျခအေနတြင္ စဝ္ရြက္ဆစ္ႏွင့္ RCSS တိုင္းရင္းသားတပ္ေပါင္းစုတြင္ ေခါင္းေဆာင္ေနရာရယူရန္ ၾကံရြယ္ေနသည္ဟု သုံးသပ္ရေပသည္။ သုိ႔ ေသာ္သူ၏ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ သူ၏အစဥ္အလာမွာ ပဋိပကၡျဖစ္ေနသည္။ ႏိုင္ငံေရးအစဥ္အလာအရ သူအား အျခားတိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ား ေခါင္းေဆာင္တင္လိုေသာ အေနအထားမရွိဟု ေတြ႔႔ျမင္ရသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ RCSS/SSA ျဖစ္စဥ္သည္ အေျပာင္းအလဲမ်ားခ့ဲသည္။

၁၉၅၈/၅၉ မူလက CPB ရွမ္းျပည္အလယ္ပိုင္းမွ မိုးဟိန္းသည္ ႏြမ္ဆစ္ဟန္တြင္ ပါဝင္ခ့ဲသည္။
၁၉၆၀ ႏြမ္စစ္ဟန္မွ USNF United Shan National Front အျဖစ္ခြဲထြက္လႈပ္ရွားသည္။
၁၉၆၄/၆၉ SSIA ႏွင့္ျပန္လည္ပူးေပါင္းၿပီး SSA အျဖစ္လွဳပ္ရွားသည္။
၁၉၆၉/၈၅ SSA မွခြဲထြက္ၿပီး SURA Shan United Revolutionary Army အျဖစ္လႈပ္ရွားသည္။
၁၉၈၅/၉၅ လြယ္ေမာ္ႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး MTA Mong Tai Army အျဖစ္လႈပ္ရွားသည္။
၁၉၉၅/၂၀၀၅ MTA မွခြဲထြက္၍ SSNA Shan State National Army ႏွင့္
SSA-S Shan State Army - South အျဖစ္လႈပ္ရွားသည္။
၂၀၀၅/၂၀၁၆ SSNA ႏွင့္ SSA-S တို႔ပူးေပါင္းၿပီး RCSS/SSA အျဖစ္ လႈပ္ရွားသည္။

ဤသုိ႔ အေျပာင္းအလဲမ်ားခ့ဲေသာေၾကာင့္ RCSS/SSA အေနႏွင့္ မၾကာမီကာလအတြင္း အစိုးရ BGF နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ဝါ ပသစအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားမည္ေလာဟု အကဲခတ္တို႔ သံသယရွိၾကေပသည္။

ေလာေလာဆယ္တြင္ ၿမိဳ႕ေပၚရွိ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မရွဳမလွ ရွဳံးနိမ့္ထားေသာ SNDP ( က်ားျဖဴ ) သည္ RCSS ၏ တခုတည္းေသာ မဟာမိတ္ျဖစ္ပုံရေပသည္။ RCSS ႏွင့္ SNDP သည္ တူေသာလုပ္ဟန္ ရွိသည္ဟု ဆိုရမည္။ ထိုတူညီခ်က္မွာ အဆိုပါ ၂ ဖြဲ႔စလုံးသည္ သူတို႔၏ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ား အျခားႏိုင္ငံေရး
အင္အားစုမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းသည္ထက္ အစိုးရ အဓိကအားျဖင့္ ျမန္မာစစ္ဖက္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အားသန္သည္ဟု ဆိုရမည္။

● RCSS ၏စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈ

လက္ရွိ NCA လက္မွတ္ထိုးထားသည့္အဖြဲ႔ထဲမွ ျမန္မာစစ္ဖက္ႏွင့္လည္း လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ မရွိဘဲ စစ္ေရးလွႈပ္ရွားမႈရွိေသာအဖြဲ႔မွာ RCSS ျဖစ္သည္ကိုေတြ႔ရသည္။ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း လြယ္တိုင္းလ်ံတြင္အေျခစိုက္ေသာ RCSS အတြက္ ေတာင္ပိုင္းရွိ သူ၏စုိးမိုးနယ္ပယ္မွာ က်ဥ္း သည္။ သံလြင္ျမစ္အေရွ႕ကမ္း ရွမ္းျပည္ေတာင္ဖက္အစြန္းရွိ လြယ္တိုင္းလ်န္ ဌာနခ်ဳပ္
ဧရိယာေက်ာ္လွ်င္ ေျမာက္ဖက္၌ မဟာဂ်ာအဖြဲ႔အေျချပဳရာ ဟိုမိန္းရွိသည္။ အေရွ႕ေျမာက္ဖက္ မိုင္းဆတ္ခရိုင္အေရွ႕ျခမ္း၌ UWSA အေျချပဳ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ RCSS အဖို႔ သူ၏ဌာနခ်ဳပ္ရွိရာ သံလြင္အေရွ႕ျခမ္း၌ နယ္ေျမတိုးခ်ဲ႕ရန္ မလြယ္ကူေပ။

ထို႔ျပင္ သံလြင္အေနာက္ဖက္ နမ့္စမ္ ခိုလမ္ ကားလမ္းေတာင္ဖက္သံလြင္ျမစ္ႏွင့္ ပြန္းေခ်ာင္းၾကား ဧရိယာ၌လည္း မဟာဂ်ာအဖြဲ႔ နားရိုင္းမတ္က်န္း စသည့္ MTA ကူးေျပာင္း ပသစမ်ား အေျချပဳ စိုးမိုးထားရာ RCSS အေနႏွင့္ လႈပ္ရွားရန္နယ္က်ဥ္းေနသည္ဟု ဆိုရမည္။ ရွမ္းေျမာက္သုိ႔ RCSS
မ်က္ေစ့က်သည္ဟု ဆိုရမည္။သုိ႔အတြက္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ ဝန္းက်င္ကပင္ ေျမာက္ပိုင္း ABSDF မွကူးေျပာင္းလာေသာ ရွမ္းနီသံေခ်ာင္းတို႔အား ေျမာက္ပိုင္း ရွမ္းေျမာက္ေရႊလီခ်ဳိင့္ဝွမ္းဂြင္သုိ႔ ေစလႊတ္ဖူးသည္။ သံေခ်ာင္းလည္းအဖမ္းခံရၿပီး တပ္ပ်က္သြားခ့ဲသည္။ ၇၀၁ တပ္ဖြဲ႔ဟူ၍ မန္ဟီးရိုးေဒသ ေနာင္မေက်းရြာတြင္ အင္အားအနဲငယ္ခန္႔ျဖင့္ေျခကုပ္ယူရန္ အားထုတ္ခ့ဲေသာ္
လည္း ျမန္မာစစ္ဖက္၏တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ၿပိဳကြဲသြားခ့ဲသည္။

၂၀၁၅ တြင္ အေျခအေနအေျပာင္းအလဲမ်ားကို ေတြ႔ရသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ NCA လက္မွတ္မထိုးမီ RCSS ႏွွင့္ ျမန္မာစစ္ဖက္တို႔ တိုက္ပြဲအနည္းငယ္ျဖစ္ပြားသည္။ ထိုစဥ္ ျမန္မာစစ္ဖက္က RCSS ေနရန္ ကန္႔သတ္ထားေသာ မုန္းဟ ( မုန္းထ) နယ္သည္ က်ဥ္းလြန္း၍ RCSS တပ္ဖြဲ႔အတြက္ အဆင္မေျပဟူသည့္ ကန္႔ကြက္သံမ်ား ၾကားရသည္။ ထို႔ေနာက္ မည္သည့္အသံမွ မၾကားရ
ေတာ့ဘဲ RCSS အဖြဲ႔ NCA လက္မွတ္ထိုးသည္ကိုေတြ႔ရသည္။

အဆိုပါ NCA လက္မွတ္ထိုးၿပီး ၂၀၁၅ ႏိုဝင္ဘာ လကုန္ပိုင္းတြင္ RCSS တပ္ဖြဲ႔႔ဝင္ ၂၅၀၀ ခန္႔ ေရႊလီခ်ဳိင့္ဝွမ္းဂြင္သုိ႔ ဝင္ေရာက္လာသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ RCSS အဖို႔ ရွမ္းေျမာက္တိုးခ်ဲ့ရန္မွာ အကန္႔အသတ္ရွိသည္။ ဝမ္ဟိုင္းကို အေျချပဳထားသည့္ SSPP/SSA ကလည္း ရွမ္းျပည္အလယ္ ပိုင္းကို စိုးမိုးထားေပရာ RCSS အတြက္ ေရႊလီခ်ဳိင့္ဝွမ္းဂြင္သည္ ပစ္မွတ္ျဖစ္သြားသည္။
ထိုဂြင္သည္ TNLA တအန္းပေလာင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား အင္အားႀကီးထြားလာရာနယ္ေျမျဖစ္ရာ RCSS တပ္ဖြဲ႔ထိုေဒသသုိ႔ဝင္ေရာက္ျခင္းအတြက္ ျမန္မာစစ္ဖက္အဖို႔ ကန္႔ကြက္စရာအေၾကာင္း မရွိေတာ့ေပ။ အကယ္၍သာ လက္ရွိ မည္သည့္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မွလႈပ္ရွားျခင္းမရွိသည့္ ရွမ္းျပည္ အလယ္ပိုင္းေက်ာက္ဂူ ေနာင္ဝိုး ေဒသသုိ႔ ဝင္ေရာက္မည္ဆိုပါက ျမန္မာစစ္ဖက္အေနႏွင့္
လက္သင့္ခံလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။

သို႔႔ုိ႔ိုို႔ျဖစ္ရာ ထိုေဒသသုိ႔ RCSS တပ္မ်ားဝင္ေရာက္ျခင္းသည္ ျမန္မာစစ္ဖက္မွွ သေဘာတူ၍ ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု အကဲခတ္မၽားက ယူဆၾကသည္။
အဆိုပါေဒသသုိ႔ RCSS တပ္မ်ားဝင္ေရာက္လာျခင္းႏွင့္အတူ ၂၀၁၂ အစိုးရႏွင့္ RCSS သေဘာတူညီခ်က္တြင္ မပါသည့္ RCSS ဆက္ဆံေရးရံုးတရံုးေက်ာက္မဲတြင္ ေပၚလာသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ေရႊလီခ်ဳိင့္ဝွမ္းဂြင္ကို ဦးစြာစိုးမိုးထားေသာ TNLA တပ္ဖြဲ႔မ်ား နယ္ေျမစိုးမိုးမွဳလုသည့္ တိုက္ပြဲမ်ား၂၀၁၅ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ေပၚေပါက္လာေတာ့သည္။

ဤသုိ႔ျဖင့္ RCSS ႏွင့္ TNLA ၾကားတိုက္ပြဲမ်ားျပင္းထန္စြာျဖစ္ပြားၿပီး စစ္ေဘးဒုကၡသည္ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍ ထြက္ေပၚလာခ့ဲသည္။ ၂၀၁၆ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂ ရက္ေန႔ရက္စြဲျဖင့္ ျမန္မာစစ္ဖက္မွ ရမခတိုင္းမွဴးက RCSS တပ္မ်ား သေဘာတူသတ္မွတ္ေပးထားသည့္ေနရာမ်ားသုိ႔ ျပန္လည္ ထြက္ခြာရန္ အေၾကာင္းၾကားခ့ဲေသာ္လည္း ျပန္လည္ထြက္ျခင္းမရွိသည္သာမက အဆိုပါနယ္ေျမ၌ RCSS တပ္မွ အင္အား ၃၀၀၀ ခန္႔ဝင္ေရာက္တပ္စြဲထားၿပီဟု RCSS ကထုတ္ျပန္သည္ကို ေတြ႔ရွိရ သည္။ ထို႔အတူ ၂၀၁၆ ေမလဆန္းတြင္ TNLA ႏွင့္RCSS တပ္မ်ားျပင္းထန္စြာ ျပန္လည္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ထို႔ျပင္ RCSS အေနႏွင့္ လြယ္တိုင္းလ်ံဌာနခ်ဳပ္တြင္ ရွမ္းနီမ်ားေလ့က်င့္စုဖြဲ႔ေပးေနၿပီး ကခ်င္ ျပည္နယ္ ရွမ္းနီေဒသသုိ႔ ထိုးေဖာက္ရန္ ႀကံရြယ္လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟူေသာ သတင္းမ်ားလည္း ထြက္ေပၚေနသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ TNLA လႈပ္ရွားစိုးမိုးရာ ေရႊလီခ်ဳိင့္ဝွမ္းဂြင္သုိ႔ RCSS တပ္မ်ား တိုးခ်ဲ႕ျခင္း ကခ်င္္ျပည္နယ္တြင္းသုိ႔ ရွမ္းနီမ်ားအား တပ္ဖြဲ႔၍ တိုးခ်ဲ႕ျခင္း စသည့္ RCSS
၏ စစ္ေရးတိုးခ့်ဲလုပ္ေဆာင္မွဳ မ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အခ်င္းခ်င္း ပဋိပကၡကို ပို၍ တိုးပြားႏိုင္ေစသည့္အလားအလာ ရွိသည္ဟုဆိုရေပမည္။

RCSS အေနႏွင့္ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္သည္ ရွမ္းျပည္မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို ေျခခ်ခြင့္ရွိသည္ဟု ေျကြးေျကာ္ေနေသာ္လည္း သူ၏လြယ္တိုင္းလ်ံဌာနခ်ဳပ္အနီးရွိ မဟာဂ်ာ ပသစ အေျခခ်ရာ ေနရာမ်ားအား၎၊ UWSA/NDAA အေျခခ်ရာေနရာမ်ားအား၎၊ မည္သည့္အဖြဲ႔မွ အေျခခ်ျခင္းမရွိသည့္ေဒသမ်ားအား၎၊ ေျခခ်တိုးဝင္ျခင္းမရွိဘဲ NCA လက္မွတ္မထိုးသည့္ ေျပာက္က်ားေဒသမ်ားသုိ႔ တိုးဝင္ေနျခင္းသည္ တိုင္းရင္းလက္နက္ကိိုင္အဖြဲ႔မ်ားၾကား
လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡတိုးလာဖြယ္ရာရွိသည္ဟု ဆိုရေပမည္။

● သတိထားဖြယ္ရာ ရွမ္း ပေလာင္ ပဋိပကၡ

RCSS တပ္ဖြဲ႔မ်ား ေရႊလီခ်ဳိင့္ဝွမ္းဂြင္ ဝင္ေရာက္လာၿပီး TNLA ႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ အဆိုပါလက္နက္ကိုင္တပ္ ၂ ခု၏ ပဋိပကၡမွသည္ ရွမ္းႏွင့္ ပေလာင္လူမ်ဳိးေရးပဋိပကၡအသြင္ ေဆာင္လာသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ အမ်ဳိးသားေရးအလံလႊင့္ထားေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔မ်ားအေနႏွင့္ အမ်ဳိးသားအေရးအရ မိမိလူမ်ဳိးအား လႈံ႔ေဆာ္ၾကသည္မွာ
သဘာဝက်သည္ဟု ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသား
အခ်င္းခ်င္း လူမ်ဳိးေရးပဋိပကၡ အသြင္မေဆာင္ေစရန္ ထိန္းသိမ္းရန္ လိုအပ္ေပမည္။

အဆိုပါတိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း ရွမ္းရြာ၊ ပေလာင္ရြာမ်ား မီးေလာင္ပ်က္စီးျခင္း၊ စစ္ေဘးဒုကၡသည္ မ်ားစြာေပၚလာျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚၿပီးေနာက္ တဖက္ႏွင့္တဖက္ အျပန္အလွန္စြပ္စြဲ ျပစ္တင္ျခင္း မမွန္သတင္းလႊင့္ျခင္းမ်ားႏွင့္အတူ လူမ်ဳိးေရးအသြင္ေဆာင္ေသာ ျပစ္တင္ေျပာဆိုမႈ မ်ားကို ေတြ႔ရေတာ့သည္။

၂၀၁၆ ေမလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာက္မဲ၌၎ ေမလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ သီေပါ၌၎ စစ္ဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ ေမ ၃၀ ရက္ေန႔က သီေပါတြင္ျပဳလုပ္ခ့ဲသည့္ ဆႏၵျပပြဲသည္ ပုံမွန္စစ္ဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပပြဲတရပ္ဟုဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း ေက်ာက္မဲတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ဆႏၵျပပြဲကေတာ့ သာမန္မဟုတ္ဟု အမ်ားသတိျပဳမိၾကသည္။

ေက်ာက္မဲတြင္ျပဳလုပ္ေသာ စစ္ဆန္႔က်င္ေရးဆႏၵျပပြဲတြင္ ရွမ္းသံဃာေတာ္မ်ား လူထုပါ အင္အား ၃၀၀၀ ခန္႔ ရွိသည္ဟုဆိုသည္။ ထိုဆႏၵျပပြဲတြင္ ပုံမွန္စစ္ဆန္႔က်င္ေရး ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားအျပင္ PSLF/TNLA တအန္း ပေလာင္လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔အား ဆန္႔က်င္သည့္ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားကို ေတြ႔ရသည္။ ထိုမွ်မကဘဲ RCSS/SSA ကိုေထာက္ခံသည့္ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားကို ကိုင္စြဲသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ထိုဆႏၵျပပြဲတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္အလံအျပင္ SNDP က်ားျဖဴ ပါတီ၏အလံမ်ားကို ေတြ႔ရသည္ဟုဆိုသည္။ ဤသုိ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တဖြဲ႔ကို ဆန္႔က်င္ၿပီး က်န္တိုင္းရင္းသားတဖြဲ႔ကို ေထာက္ခံသည့္ဆႏၵျပပြဲအား ပုံမွန္ဟုစဥ္းစား၍ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ အဆိုပါဆႏၵျပပြဲႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဒသခံ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေဒသခံလူထုမ်ား
စိုးရိမ္စရာျဖစ္ခ့ဲသည္ကေတာ့ အမွန္ပင္ ျဖစ္သည္။

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တဖြဲ႔အား ဆန္႔က်င္ၿပီး အျခားတဖြဲ႔ကို ေထာက္ခံသည့္လုပ္ရပ္သည္ ၎တို႔ကိုယ္စားျပဳတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားၾကားပါ ဂယက္ရိုက္မႈရွိၿပီး လူမ်ဳိးေရးပဋိပကၡအား မီးေမႊးသည့္ အေနအထားကိုေရာက္ေစသည္ကို သတိျပဳရန္လိုသည္။ ရွမ္းေရာ တအန္းပေလာင္ပါ
ဗုဒၶဘာသာကိုင္းရွဳိင္းသည့္ လူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ္လည္း ထိုပဋိပကၡသည္ ရွမ္းသံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ တအန္းပေလာင္ သံဃာေတာ္မ်ားၾကားထိ ဂယက္ရိုက္သည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ဤေနရာတြင္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ ၂ ခု၏ အျပန္အလွန္စြပ္စြဲမႈမ်ားအျပင္ ေဒသခံတို႔၏ စိတ္ ခံစားခ်က္မ်ားလည္း ပါသည္ဟုဆိုၾကသည္။ ဥပမာ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕သည္ ေျမာက္ပိုင္းရွိ ေမာရွမ္းၿမိဳ႕ ျဖစ္သည္။ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ရွမ္းအမ်ားစု ေနထိုင္ၾကသည္။ ယခုေနာက္ပိုင္း ၿမိဳ႕ေပၚသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်လာေသာ ပေလာင္လူဦးေရ သုံးေလးေထာင္မ်ွသာရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထိုေဒသ၌ TNLA အားေကာင္းလာၿပီးေနာက္ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕ေပၚရွိ ရွမ္းလူမ်ဳိးမ်ားပါ TNLA အား အခြန္ (ဝါ) ဆက္ေၾကးေပးလာရသည့္အတြက္ ရွမ္းတို႔မေက်နပ္မႈျဖစ္ေပၚေစသည္ဟု ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ ရွမ္းလူမ်ဳိးတို႔အတြက္ စိုးရိမ္စိတ္ျဖစ္ေပၚေစသည္မွာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ေၾကာင့္ဟု ဆိုရမည္။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္မွ ေရြးေကာက္ပြဲတင္ေျမႇာက္သည့္ ျပည္နယ္ အမတ္ ၂ ေနရာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၁ ေနရာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အမတ္ ၁ ေနရာ စုစုေပါင္း ၄ ေနရာအား TNP တအန္းအမ်ဳိးသားပါတီမွ အားလုံးအႏိုင္ရရွိခ့ဲသည္။ ရွမ္းပါတီမ်ားမွ တစ္ေနရာမွ အနိုင္မရခ့ဲေပ။ ထိုအခါ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕ေပၚရွိ ရွမ္းမ်ားၾကားတြင္ တအန္းပေလာင္တို႔ လႊမ္းမိုးလာသည္ကို စိုးရိမ္စိတ္ရွိလာၾကၿပီး ရွမ္းတပ္ဖြဲ႔ျဖစ္သည့္ RCSS အေပၚ တိမ္းညႊတ္မႈ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

တကယ္တမ္းဆိုလ်င္ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း စုစုေပါင္းလူဦးေရမွာ ၁ သိန္းေက်ာ္ရွိရာတြင္ တအန္းပေလာင္က ၅ ေသာင္းခန္႔႔ရွိၿပီး ရွမ္းက ၅၅၀၀၀ ခန္႔ရွိသည္။ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕ႏွင့္ ပတ္လည္ရြာ မ်ားတြင္ ရွမ္းလူဦးေရမ်ားေသာ္လည္း ၿမိဳ႕နယ္တြင္းရွိ ေတာင္ေပၚရြာမ်ားမွာ တအန္းပေလာင္ ရြာမ်ားသာျဖစ္ေလရာ တၿမိဳ႕နယ္လုံးလူဦးေရအေနႏွင့္ မတိမ္းမယိမ္း ျဖစ္ေနေပသည္။
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရွမ္းက ၂ ပါတီကြဲ၍ မဲကြဲသြားသျဖင့္ TNP တအန္းပါတီက ၄ ေနရာစလုံး အႏိုင္ရရွိသြားသည္။ ဤသုိ႔ေသာအေျခအေနေအာက္တြင္ တအန္းပေလာင္တို႔၏ လႊမ္းမိုး အားႀကီးလာမႈကို ရွမ္းတို႔စိုးရိမ္စိတ္အခံေပၚလာသည္ဟု ဆိုရမည္။

အလားတူပင္ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိိုင္း မိုင္းကိုင္နယ္အတြင္းရွိ တအန္းလူငယ္မ်ားအား RCSS မွ စစ္သားေကာက္ျခင္း တအန္းပေလာင္ရြားမ်ားရွိ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားအား ထိမ္းခ်ဳပ္ျခင္းမ်ားအား တအန္းလူမ်ဳိးမ်ားမွ ႏွစ္ၿမိဳ႕ျခင္း မရွိေပ။ ဤသည္တို႔မွာ ရွမ္းႏွင့္တအန္းပေလာင္မ်ားၾကား ျဖစ္ေပၚလာေသာ စိတ္အခံမ်ားျဖစ္ေပရာ ၎တို႔လူမ်ဳိးတို႔အေရးကို ကိုယ္စားျပဳသည္ဆို
ေသာ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနႏွင့္ ဂရုျပဳထားသင့္သည့္ ျပႆနာျဖစ္သည္။

ရွမ္းျပည္နယ္တြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအခ်င္းခ်င္းျဖစ္ေသာ ရွမ္းႏွင့္တအန္းပေလာင္တို႔၏ ပဋိပကၡၡသည္ ထိုလူမ်ဳိးႏွစ္မ်ဳိးသာမက ရွမ္းျပည္နယ္အတြက္ပါ အက်ဳိးရွိမည္မဟုတ္ေပ။ လက္ရွိ ပဋိပကၡကို ေလ်ွာ့ခ်ရန္ အတန္ပင္ျကိဳးစားရေပအုံးမည္ျဖစ္သည္။ ယခုျဖစ္ရပ္သည္ အသစ္အဆန္း
ေတာ့မဟုတ္ေပ။ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလထဲတြင္ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း ေမာက္မယ္နယ္ အတြင္း ကဒူးႀကီးနယ္ေျမ၌ SURA ႏွင့္ ရလလဖ တပ္မ်ား နယ္ေျမလုရင္းတိုက္ပြဲျဖစ္ပြါးရာ ရလလဖ ပအို႔ဝ့္အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ဗို္လ္စံသိန္းက်ဆုံးၿပီး SURA မွ ရင္းမွဴး ခြဲမွဴးအပါ ၁၅ ေယာက္ခန္႔ က်ဆုံးခ့ဲရသည္။ သမိုင္း၏ကံၾကမၼာ သံသရာတပတ္လည္ေနသည္ဟု ဆိုရပါမည္။

သုိ႔ျဖစ္ရာ ရွမ္းႏွင့္တအန္းပေလာင္မ်ားၾကား ျဖစ္ေပၚလာေသာ စိတ္ခံစားမႈႏွင့္ပဋိပကၡမ်ားသည္ TNLA ႏွင့္ RCSS အဖြဲ႔ ၂ ဖြဲ႔၏ ပဋိပကၡၡသက္သက္ေၾကာင့္သာ မဟုတ္ေခ်။ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္းရွိ မတူေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားၾကားက ျပႆနာလည္းျဖစ္သည္္ကို ေလးနက္ၾကဖို႔႔လိုေပသည္။

ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕၌ TNLA အားဆန္႔က်င္ၿပီး RCSS အားေထာက္္ခံသည့္ ဆႏၵျပပြဲျပဳလုပ္ေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ ျမဝတီသတင္းမွ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းတြင္ RCSS က စစ္သားစုေဆာင္းထားသူမ်ားအား တားဆီးမိ၍ အိမ္ျပန္ပို႔ေပးသည့္သတင္းႏွင့္ RCSS ကစစ္သားစုေဆာင္း၍ အရပ္သားမ်ားထြက္ေျပး
ေနရသည့္သတင္းမ်ားေဖာ္ျပေနသည္ကိုလည္းေကာင္း၊ RCSS ကိုသတိေပးခ်က္မ်ား ေတြ႔ရသည္ကလည္းေကာင္း၊ ထူးျခားသည္ဟု ဆိုရေပမည္။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္
Mg Mg Soe (ေမာင္ေမာင္စိုး)