ေမာင္ေမာင္စုိး ● ေတာင္ျပာတန္း၏ အျခားတဖက္မ်က္ႏွာ

ေမာင္ေမာင္စုိး ● ေတာင္ျပာတန္း၏ အျခားတဖက္မ်က္ႏွာ
( ရွ မ္ း တို င္ း ရ င္ း သ ာ း လ က္ န က္ ကို င္ တ ပ္ ဖြဲ႕ မ် ာ း )
အပိုင္း (၇)
(မုိးမခ) ဇြန္ ၆၊ ၂၀၁၆

● ရွွမ္းျပည္နယ္မွ တိုင္းရင္းသားမ်ား
ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ရွမ္းအျပင္ အျခားလူမ်ဳိးမ်ား ပါရွိေေနသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ရွမ္းျပည္နယ္အေရးဆိုလွ်င္ ရွမ္းလူမ်ဳိးမ်ားသက္ သက္သာမက အျခားလူမ်ဳိးမ်ား၏ အေရးပါထည့္သြင္းစဥ္စားရန္ လိုအပ္ေပသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း ရွမ္းလူမ်ဳိးမ်ားၿပီးလွ်င္ လူဦးေရအရ နယ္ေျမစုစည္းမႈအရ မျဖစ္မေနခ်န္လွပ္၍ ထားမရသည့္လူမ်ဳိးမ်ား ရွိသည္။

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ကခ်င္၊ ပေလာင္၊ ကိုးကန္႔ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္းတြင္ ဝ ႏွင့္ အခါ ရွမ္းျပည္အလယ္ပိုင္းတြင္ ပအို႔ဝ္၊ ဓႏု၊ အင္းသားႏွင့္ လားဟူတို႔ ရွိၾကသည္။ လူဦးေရအရ နယ္ေျမအရ စုစည္းအားေကာင္းေသာလူမ်ဳိးမ်ား ျဖစ္သည္။ ထိုလူမ်ဳိးမ်ားထဲမွ ဓႏုႏွင့္ အင္းသားသည္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ မရွိ။ ၿမိဳ႕ေပၚႏိုင္ငံေရးပါတီသာ ရွိသည္။ လားဟူမွာ ၿမိဳ႕ေပၚေရာ အစိုးရအားဆန္႔က်င့္သည့္ ဥပေဒပပါတီေရာရွိေသာ္လည္း အစိုးရအားဆန္႔က်င္သည့္ လက္နက္ကိုင္တပ္မရွိ။ အစိုးရ၏ ပသစ (ျပည္သူ႔စစ္) လုပ္သည့္ လားဟူမ်ားသာ ရွိသည္။

က်န္ ကခ်င္၊ တအန္း၊ ပေလာင္၊ ကိုးကန္႔၊ ဝ၊ အခါႏွင့္ ပအို႔ဝ္တို႔မွာ ၿမိဳ႕ေပၚႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအျပင္ အစိုးရအား ဆန္႔က်င္တိုက္ ခိုက္ေနသည့္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား ရွိၾကသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ရွမ္းျပည္နယ္အေရးကိုေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ ရွမ္းပါတီ ရွမ္းလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားအေနႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အေရးကို ေကာင္းမြန္စြာေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ အဆိုပါအျခားတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး၏ အေရးအားလည္းေကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ဆက္ဆံေရးအားလည္းေကာင္း၊ မွန္ကန္စြာ ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္သည္။

ဤကား ရွမ္းျပည္အေရးကို ဦးေဆာင္ေျဖရွင္းလိုသူတို႔အတြက္ အေလးထားရမည့္ျပႆနာျဖစ္သည္။ ရွမ္းတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔က့ဲသုိ႔ပင္ ရွမ္းျပည္တြင္းရွိ ဝ၊ အခါ၊ ကိုးကန္႔၊ တအန္း၊ ပေလာင္ ပအို႔ဝ္၊ ကခ်င္တို႔သည္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားအျဖစ္ ရွိေနသည္။ ထို႔ျပင္ တ႐ုတ္၊ လားဟူ၊ ကခ်င္၊ ဝ၊ ရွမ္း ပသစအဖြဲ႔ မ်ားစြာရွိသည္။ ထို႔အတူ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ျမန္မာစစ္ဖက္ စုစုေပါင္းအင္အား၏ သုံးပုံတပုံခန္႔ရွိသည္္ဟု ဆိုၾကသည္။

တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ ၄ ခုႏွင့္ ဌာေနတပ္မ်ားအျပင္ တပ္မမ်ားစြာ ဝင္ထြက္ေနေသာေဒသျဖစ္သည္။ တဖက္တြင္လည္း ရွမ္းတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားက ရွမ္းျပည္အေရး ေႂကြးေၾကာ္ေနသက့ဲသုိ႔ ဝ/တအန္းပေလာင္/ပအို႔ဝ္တို႔ကလည္း ျပည္ နယ္ေတာင္းဆိုေနၾကသည္။ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသႏွင့္ မေက်နပ္ႏိုင္ၾက။ လက္ရွိ ဟ္ိုပုန္း၊ ဆီဆိုင္၊ ပင္ေလာင္း ၃ ၿမိဳ႕ နယ္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေဒသရသည့္ ပအို႔ဝ္တို႔က လြယ္လင္ႏွင့္ ပင္လုံ ၂ ၿမိဳ႕နယ္ ထပ္မံေတာင္းဆိုသည္ဟု ဆိုသည္။ သုိ႔ ျဖစ္ရာ ရွမ္းျပည္နယ္အေရးတြင္ အဓိကလိုအပ္ေနသည္မွာ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ တိုင္းရင္းသားခ်င္း အျပန္အလွန္ နားလည္မႈတည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔ျဖစ္ေပသည္။ ထိုသုိ႔မတည္ေဆာက္ႏိုင္ပါက ရွမ္းျပည္နယ္အေရးကို ေကာင္းမြန္ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ရန္ မလြယ္ေပ။

ဤျဖစ္စဥ္သည္ ရွမ္းျပည္နယ္အေရးကို ေရွ႕ေဆာင္ေရွ႕ရြက္ျပဳၾကသည့္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား လက္နက္ကိုင္မ်ားအတြက္ အေလးထားရမည့္ ျပႆနာ ျဖစ္သည္။ ယခု TNLA ႏွင့္ RCSS က့ဲ့သုိ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ၂ ဖြဲ႔ၾကား လက္နက္ ကိုင္ပဋိပကၡသည္ အသစ္အဆန္းျပႆနာ မဟုတ္ေပ။ ရွမ္းႏွင့္ ပအို႔ဝ္ႏွင့္လည္း တိုက္ခ့ဲၾကဖူးသည္။ ရွမ္းႏွင့္ ဝ ႏွင့္လည္း တိုက္ခ့ဲဖူးသည္။ ကိုးကန္႔ႏွင့္ ကခ်င္လည္္းတိုက္ခ့ဲဖူးသည္။ လူမ်ဳိးေရးအရလည္းေကာင္း၊ စိုးမိုးထိမ္းခ်ဳပ္နယ္ေျမလုၾကရာမွလည္းေကာင္း၊ ျဖစ္ပြားခ့ဲၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ျပႆနာမွာ မွန္မွန္ကန္ကန္မည္သုိ႔ ေျဖရွင္းမည္နည္းဆိုသည္ပင္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ရွမ္းျပည္နယ္အေရး ရွမ္းအမ်ဳိးသား အေရးကို ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳမည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ရွမ္းတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားအဖို႔ ရွမ္းျပည္ရွိ အျခားတိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ နားလည္မႈရွိေရး မဟာမိတ္ဖြဲ႔ႏိုင္ေရးသည္ လြန္စြာအေရးႀကီးသည္
ဟုဆိုရေပမည္။

● SSPP/SSA
ရွမ္းျပည္ရွိ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားအနက္ SSPP/SSA သည္ သံမဏိသက္ရွည္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ႏြမ္စစ္ဟန္မွအစျပဳၿပီး မၾကာခင္ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္မွ စ၍ ယေန႔ တိုင္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ ရပ္တည္ခ့ဲေသာအဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ ေခါင္းေဆာင္အေျပာင္းအလဲမ်ား အင္အား အတိုးအေလ်ာ့မ်ား ခက္ခဲေသာအခ်ိန္မ်ားကို ရင္ဆိုင္ခ့ဲရေသာ္လည္း SSPP/ SSA ဆိုသည့္အဖြဲ႔အစည္းကို မပ်က္မယြင္းထိန္းသိမ္းႏိုင္ခ့ဲသည္ဟုဆိုႏိုင္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ SSPP/SSA ရွမ္းတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားတြင္ အခရာက်သည့္ အဖြဲ႔ဟုဆိုႏိုင္သည္။ ထို႔ျပင္ SSPP/SSA သည္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ MTA က့ဲသုိ႔၎ MTA ႏွင့္ပူးေပါင္းခ့ဲ သည့္ SURA က့ဲသုိ႔၎ အဖြဲ႔အစည္းအေနႏွင့္ နံမည္ပ်က္ မရွိဟုဆိုႏိုင္ပါသည္။

လက္ရွိ SPP/SSA ၏ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမွာ ...
- နာယက စဝ္ေဆထင္၊ စဝ္ေနာင့္မိန္႔လုံ
- ဥကၠ႒ စဝ္ပန္ဖ
- ဒုဥကၠ႒ ၁ စဝ္ေခးတိုင္း
- ဒုဥကၠ႒ ၂ စဝ္ခြန္ဆိုင္း
- အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴ း စဝ္ေက်ာ္လွ
- အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴ း ၁ စဝ္ဘထြန္း
- အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴ း ၂ စဝ္ဆိုင္းဆု
- စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ စဝ္ခင္မင္
- ဒုစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ စဝ္ေငါင္းဖ
- အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး စဝ္ဆိုင္ဖ
- တပ္ေပါင္းစု စဝ္ဆိုင္းထူး တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

လက္ရွိတြင္ RCSS ေခါင္းေဆာင္ စဝ္ရြက္ဆစ္၏လႈပ္ရွားမႈကမ်ား၍ သူ႔အား လူသိမ်ားသည့္သေဘာ ရွိသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္လည္းဆက္ဆံေရးေကာင္း၍ EBO Eruo Burma Office မွ ဟန္ေညာင္ေဝႏွင့္ အဆင္ေျပသည့္ျပင္ NCA လက္မွတ္ထိုးထား၍ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ပါအလြမ္းသင့္ေနပုံရေသာ စဝ္ရြက္ဆစ္၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာ ျမင္သာေနသည္ဟု ဆိုရမည္။ ေမြေတာ္ ကကၠဴအား ထီးတင္ရင္း PNO ေခါင္းေဆာင္ ဦးေအာင္ခမ္းထီ၊ ခြန္စံလြင္တို႔ႏွင့္ ေတြ႔သည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ေတြ႔သည္။ သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ေတြ႔သည္။ KNU ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြး ေႏြးသည္။ ေျခလွမ္းမ်ားစိတ္၍ လူျမင္ကြင္းတြင္ ေတြ႔ေနရသည္ဟု ဆိုရမည္။ သုိ႔ေသာ္ RCSS တြင္ ခိုင္မာေသာ မဟာမိတ္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔တဖြဲ႔မွ မရွိေပ။

SSPP/SSA ဥကၠ႒ျဖစ္သူ စဝ္ပန္ဖကေတာ့ လူျမင္ကြင္းတြင္သိပ္မေတြ႔ရေပ။ သုိ႔ေသာ္ SSPP/SSA တြင္ သံမဏိသက္ရွည္ သူတဦးျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ SSPP/SSA အား ပသစအျဖစ္ အသြင္ကူးေျပာင္္းေရးကိုလက္မခံဘဲ ဦးေဆာင္၍ ေတာင့္ခံ ခ့ဲသူတဦးျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ယေန႔ SSPP/ SSA အင္အားေတာင့္တင္းလာေအာင္ ဦးေဆာင္ပဲ့ကိုင္ႏိုင္သူတဦးျဖစ္သည္။ ထို႔ ျပင္ SSPP/SSA ႏွင့္ အျခားတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား တပ္ေပါင္းစုဖြဲ႔စည္းေရး လက္ေတြ႔က်က် ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ သူတဦး ျဖစ္သည္။

ေလာေလာဆယ္တြင္ SSPP/SSA သည္ UNFC အဖြဲ႔ဝင္တဦးျဖစ္သက့ဲသုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ NCCT / SD တို႔တြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးလွ်က္ရွိသည္။ ထို႔ျပင္ UNFC အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ UWSA/NDAA တို႔၏ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ ေျမာက္ ပိုင္းရွိ SSPP-SSA/KIA/ UWSA/NDAA/TNLA/ MNDAA/AA စသည့္ အဖြ႔ဲ ၇ ဖြဲ႔ သီးျခားေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္လည္း ေကာင္း၊ အျမဲတမ္း ပါဝင္၍ နီးကပ္စြာဆက္ဆံလွ်က္ရွိၿပီး ရင္းႏွီးေသာတပ္ေပါင္္းစုဖြဲ႔ထားေပရာ စဝ္ပန္ဖ၏ SSPP/SAA သည္ စဝ္ရြက္ဆစ္၏ RCSS က့ဲသုိ႔ သင္းကြဲမဟုတ္ဟု ဆိုရမည္။ လတ္တေလာတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္း ရွမ္းတိုင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုင္အင္အား အေတာ္အတန္ရွိေသာ စဝ္ရြက္ဆစ္၏ RCSS/SSA ကို ရွမ္းျပည္နယ္အေရးတြင္ ပစ္ပယ္၍ေတာ့မရေပ။ သုိ႔ေသာ္ ရွမ္းေျမာက္ရွိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ဆက္ဆံေရးတြင္လည္းေကာင္း၊ UNFC တြင္ပါဝင္လုပ္ ေဆာင္မႈအရလည္းေကာင္း၊ SSPP/SSA ကလက္ေတြ႔ေျခလွမ္းသာၿပီး အျမင္က်ယ္သည္ဟု ဆိုရပါမည္။ ထိ႔ုေၾကာင့္လည္း ရွမ္းျပည္နယ္တြင္းရွိ က်န္တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ားက SSPP/SSA ကို ေလးစားမႈရွိသည္ဟုဆိုရပါမည္။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျပားသည့္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း ရွမ္းျပည္အေရးကိုဦးေဆာင္မည့္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားပါတီ ရွမ္းတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအတြက္ အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ျခင္း မွ်တစြာဆက္ ဆံျခင္းသည္ အထူးအေရးပါသည့္အခ်က္ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိ RCSS ႏွင့္လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡတြင္လည္း SSPP/SSA သည္ ၾကားေနျဖန္ေျဖေရး အခန္းမွပါဝင္လ်က္ရွိသည္။ SSPP/SSA သည္ PSLF/ TNLA ျပန္လည္တည္ေထာင္ရာတြင္ အကူအညီေပးခ့ဲသည့္အျပင္ လက္ရွိ TNLA လႈပ္ရွားရာနယ္ ေျမမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ မိုးမိတ္၊ သီေပါ၊ ေက်ာက္မဲ၊ သိႏီၷႏွင့္ ေရႊလီခ်ဳိင့္ဝွမ္း ဂြင္မ်ားတြင္ လႈပ္ရွားေနေသာ္လည္း TNLA ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡျဖစ္ပြားျခင္းမရွိဘဲ လက္တြဲလႈပ္ရွားႏိုင္သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ေအာက္ေျခခ်င္းျဖစ္ပြားသည့္ ပဋိပ ကၡမ်ားကိုလည္း အထက္အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားက ညိႇႏႈိင္း၍ ေျဖရွင္းႏိုင္ခ့ဲသည္။

ဤသည္မွာ ရွမ္းျပည္ရွိ ရွမ္းအေရးေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားပါတီ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အဖို႔ အေရးႀကီးသည့္ျပႆနာ ျဖစ္သည္။ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲတဖြဲ႔အတြက္ မိမိအင္အားႀကီးမားေအာင္ တည္ ေဆာက္ရန္လိုသက့ဲသုိ႔ ရွမ္းျပည္္နယ္တြင္းရွိ အျခားတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ တပ္ေပါင္းစုဖြဲ႔ေရး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားၾကား၊ ပဋိပကၡၡမ်ားတြင္ သမာသမတ္က်ေသာ ေျဖရွင္းမႈမ်ားျဖင့္ ၾကားေနေရးသည္ အေရးပါလွ သည္။ ထိုအခ်က္သည္ အဖြဲ႔အစည္း၏ဂုဏ္သိကၡာကို ျမင့္တက္ေစသည္။

SSPP/SSA အေနႏွင့္ ထိုအခ်က္မ်ားကို မွန္မွန္ကန္ကန္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ RCSS /SSA ေပါင္း စည္းေရးအားလည္း ၂၀၁၃ မွစ၍ ကမ္းလွမ္းကာ ရွမ္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား ေပါင္းစည္းေရးကိုႀကိဳးပမ္းလွ်က္ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။ သုိ႔ေသာ္ ရွမ္းေျမာက္သုိ႔ ထိုးေဖာက္ လာေသာ RCSS တပ္ဖြဲ႔သည္ SSPP အား အေၾကာင္းၾကားျခင္းမရွိသည္ကေတာ့ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကပါသည္။

● ၿငိမ္းခ်မ္းေရး NCA ႏွင့္ SSPP/SSA
သမၼတေဟာင္းဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား တြင္ SSPP/SSA သည္ UNFC/NCCT/SD စသည့္ အျခားတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္အတူ ပါဝင္ခ့ဲသည္။ အားလုံးပါဝင္ေရးမူကို ဦးသိန္းစိန္အစိုးရေဟာင္းကာလက လက္မခံႏိုင္သျဖင္ NCA လက္မွတ္မထိုးႏိုင္သက့ဲသုိ႔ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မပါဝင္ႏိုင္ေသးပါ။

လက္ရွိ NLD အစိုးရသစ္လက္ထက္ ၂၁ ရာစုပင္လုံတြင္ SSPP/ SSA ပါဝင္လာေရးကေတာ့ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္အလားအလာရွိသည္ဟု ဆိုရမည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလ ၃၁ ရက္ေန႔ သမၼတဦးထင္ေက်ာ္လက္မွတ္ေရးထိုးထုတ္ျပန္သည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ညာစာ အမွတ္ ၂၆/၂၀၁၆ အရ ေဒါက္တာတင္မ်ဳိးဝင္းဦးစီးသည့္ " ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ- ၂၁ရာစုပင္လုံ အႀကိဳျပင္ဆင္ေရးဆပ္ေကာ္မတီ ၂ " သည္ NCA လက္မွတ္ မထိုးေသးေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ေတြ႔မည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါဆပ္ေကာ္မတီ၏လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား အပိုဒ္ (ခ) တြင္ "ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းမႈေပၚမူတည္၍ NCA စာခ်ဳပ္ကိုလက္မွတ္ေရး ထိုးကာ ျပည္ေထာင္စုၿင္ိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ- ၂၁ ရာစုပင္လုံ တြင္ ပါဝင္နိုင္ေရး အေျဖရွာေဆာင္ရြက္ရန္" ဟုေဖာ္ျပထားသက့ဲ သု္ိ႔ အပိုဒ္ ( ဂ )  တြင္ " လိုအပ္ပါက NCA စာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးမထိုးႏိုင္ေသးေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားညီလာခံတက္ေရာက္ေရး အတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္ရန္"ဟု ေဖာ္ျပထားေပရာ လာမည့္ ၂၁ ရာပင္လုံတြင္ SSPP/SSA အားေတြ႔ျမင္ရ ဖြယ္ရွိသည္ဟု ဆိုရမည္။ သုိ႔ေသာ္ အားလုံးပါဝင္ေရးမူတြင္ အဓိကက်ေနေသာ AA/ TNLA/MNDAA တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သေဘာထားကိုေတာ့ ရွင္းလင္းစြာမသိရေသးပါ။

တကယ္္တမ္းဆိုလွ်င္ တိုင္းရင္းသားျပႆနာသည္ အဓိကအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို ႏိုင္ငံေရး အရ ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးအရ မေျဖရွင္းႏိုင္ဘဲ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ျပႆနာကို ေျဖရွင္းနိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးမေျဖရွင္း ႏိုင္ဘဲ SSPP/SSA အပါ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား အင္အားတိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ျခင္းျပႆနာကို မေျဖရွင္းႏိုင္ ေပ။ ထို႔ျပင္ ထိုအားႀကီးလာေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားအား စစ္ေရးအရ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ျမန္မာ စစ္ဖက္၏ႀကိဳး ပမ္းေဆာင္ရြက္မႈကို တားဆီးရန္ခက္မည္။ ဆိုလိုသည္မွာ တိုက္ပြဲမ်ားထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ခက္ခဲေပမည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ၂၀၁၂ မွစ၍ ျပည္နယ္အဆင့္ႏွင့္ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အပစ္ရပ္လက္မွတ္ထိုးထားေသာ္လည္း SSPP/SSA ႏွင့္တိုက္ပြဲေပါင္း ၅၀၀ ေက်ာ္ျဖစ္ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ တိုက္ပြဲမ်ား ပိုျပင္းထန္လာျခင္းျဖစ္သည္။

မည္သုိ႔ဆိုေစ SSPP/SSA ႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ားသည္ တခြင္တျပင္ျဖစ္မသြားဘဲ ေဒသအလိုက္ထိန္းခ်ဳပ္ ထားႏိုင္၍ ေတာ္ေသးသည္ ဟု ဆိုရမည္။ တိုင္းရင္းသားအေရးကို ႏိုင္ငံေရးအရ သေဘာတူညီခ်က္ရမွသာ SSPP/SSA က့ဲသုိ႔ ေျပာက္က်ားေဒသစိုးမိုး ထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ားကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ေပလိမ္မည္။

● နိဂံုး
ဤေဆာင္းပါးသည္ ရွမ္းျပည္အေရး ရွမ္းျပည္ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား၏ အ ၾကမ္းဖ်ဥ္းအေျခအေနကို ေဖာ္ညႊန္းျခင္းမွ်သာျဖစ္ပါသည္။ ၿပီးျပည့္စုံျခင္းေတာ့ မရွိပါ။ မည္သုိ႔ဆိုေစ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ ငန္း စဥ္တြင္ ပါဝင္ရန္လိုအပ္သည့္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တေစ့တေစာင္း အကဲခတ္သုံးသပ္ႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။

ၿပီးပါၿပီ
Mg Mg Soe (ေမာင္ေမာင္စုိး)

မွတ္ခ်က္။ ။ ဤေဆာင္းပါးေရးသားရာတြင္ အကူအညီေပးၾကေသာ ကိုသန္းစိုးႏိုင္(ရန္ကုန္)၊ ကိုရဲေအာင္ (ေတာင္ႀကီး)၊ ဆရာေက်ာ္ (ေတာင္ႀကီး)၊ စိုင္းဇင္ထြန္း (သီေပါ) တို႔အား ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ အလားတူ photo cover ျပဳလုပ္ေပးေသာ Mungdungla Wawhkyung အားလည္း ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။