ေမာင္ေမာင္စိုုး - ျမန္မာလူထု လက္ခံႏိုင္မည္မဟုတ္သည့္ တရုတ္ကုမၸဏီ၏ ျမစ္ဆုံသေဘာထားေၾကညာခ်က္-၂


ေမာင္ေမာင္စိုုး - ျမန္မာလူထု လက္ခံႏိုင္မည္မဟုတ္သည့္ တရုတ္ကုမၸဏီ၏ ျမစ္ဆုံသေဘာထားေၾကညာခ်က္-၂
(မိုုးမခ) ဇြန္ ၁၆၊ ၂၀၁၆


ACHC ၏လြဲမွားေသာသုံးသပ္ခ်က္

ACHC ၏ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ " မေကာင္းဉာဏ္ရွိေသာ ျပည္သူအခ်ဳိ႕မွ တမင္သက္သက္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းကို ႏိုင္ငံေရးအလြန္အကၽြံ အသုံးခ်ခံခ့ဲရၿပီး ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းကို စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသည့္ႏွစ္ဖက္ႏွင့္ တရုတ္ျမန္မာႏွစ္နိုင္ငံအစုိးရတို႔ ပူးေပါင္းေျဖရွင္းရမည့္ကိစၥ မဟုတ္ဘဲ နိုင္ငံတကာ့အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္တသီးပုဂၢလိကမ်ားမွ ေျဖရွင္းရမည့္ကိစၥ ျဖစ္သြားသလိုပဲ ။ ဤအတိုင္းျဖစ္သြားခ့ဲလွ်င္ ႏိုင္ငံတကာလုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိရံုသာမက တရုတ္ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳ ပ္ႏွံမႈ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ ဝင္ေရာက္ေရးအတြက္ ထိခိုက္သြားႏိုင္သည္ " ဟုေဖာ္ျပပါရွိသည္။

တရုတ္တို႔အေနႏွင့္ လက္ရွိအေျခအေနအား လြဲမွားစြာနားလည္္ေနပုံရ သည္ဟုဆိုရမည္။ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ျမစ္ဆုံျပႆနာကို အခိုင္အမာေျဖရွင္းဆုံးျဖတ္ရမည္မွာ ျမန္မာအစိုးရသာျဖစ္သည္။ တရုတ္တို႔ေဖာ္ျပထားသက့ဲ့သုိ႔ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ တသီးပုဂၢလမ်ား မဟုတ္ေခ်။ စာခ်ဳပ္အား လူထုအားခ် ျပျခင္း အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရကိစၥသက္သက္သာျဖစ္သည္။ ထိုသုိ႔ လူထုဆႏၵခံယူေဆြးေႏြးသည္ ျဖစ္ေစ လိုအပ္လွ်င္ လႊတ္ေတာ္သုိ႔တင္ျပ၍ သေဘာထား ခံယူသည္ျဖစ္ေစ ဤသည္မွာ ျမန္မာအစိုးရ၏ အပိုင္းျဖစ္သည္။ တရုတ္ကုမၸဏီႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေပ။

ဤသုိ႔ ျပဳ လုပ္ျခင္းမ်ားသည္ ေျပာင္းလဲလာေသာ ျမန္မာအစုိးရ၏ ဒီမိုကေရစီလုပ္ဟန္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ တရုတ္ကုမၸဏီေၾကညာခ်က္တြင္ပါသက့ဲသုိ႔ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းႏွင့္တသီးပုဂၢလမ်ား ေျဖရွင္းသြားမည့္ ကိစၥသာျဖစ္သည္။ လူထုႏွင့္၎ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ မည္သုိ႔မည္ပုံ ဆက္
စပ္ေဆြးေႏြးမည္မွာ ျမန္မာအစိုးရ၏ကိစၥသာျဖစ္ၿပီး တရုတ္တို႔ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္၍ မရေပ။ လူထုႏွင့္ လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာထားရယူဆုံးျဖတ္သည့္ ျမန္မာအစိုးရ၏လုပ္ရပ္သည္ ျမန္မာ့အေျပာင္းအလဲကို ေဖာ္ျပသည္။

တရုတ္တို႔ေနႏွင့္ ျမန္မာအေျပာင္းအလဲကို ေကာင္းစြာသတိျပဳ ရန္လိုအပ္သည္။ တရုတ္ကုမၸဏီမ်ား ယခင္ စစ္အစိုးရလက္ထက္ အာဏာရွိသူမ်ားႏွင့္သာေပါင္း အဆိုပါ အာဏာရပုဂၢိဳ လ္မ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ရလွ်င္ အလုပ္လုပ္၍ ရသည့္ေခတ္ကုန္စျပဳ ၿပီဆိုသည္ကို ဂရုျပဳရန္လိုပါသည္။

လက္ရွိျမန္မာအစိုးရအေနႏွင့္ လူထုႏွင့္ျဖစ္ေစ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔ျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္သည္ သုိ႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ေပးပို႔သေဘာထားရယူသည္မွာ ျမန္မာအစုိးရ၏အပိုင္း ျဖစ္သည္။ ဤကိစၥကို ေနာက္ဆုံးေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ရမည္မွာ ျမန္မာ တရုတ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအစိုးရသာ
ျဖစ္သည္။ ( ႏွစ္ဖက္စလုံးမွ ကုမၸဏီမ်ားမွာ အစိုးရပိုင္မ်ားသာျဖစ္သည္။)
သုိ႔ျဖစ္၍ ACHC ၏ေၾကညာခ်က္တြင္ပါသက့ဲ့သုိ႔ ႏိုင္ငံတကာလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား မကိုက္ညီမႈ ရွိမည္ဟုတ္ဘဲ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္ အညီသာျဖစ္မည္ျဖစ္၍ ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကို ထိခိုက္စရာအေၾကာင္းမရွိေပ။

ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇဳ ပ္ႏွံမႈဝင္ေရာက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆိုလွ်င္လည္း ဤျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ ထပ္မံဝင္ေရာက္လာမည့္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳ ပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ ေဒသခံမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြား သဘာ၀ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈႏွင့္ ျမန္မာျပည္သူတိ့ု ဆႏၵသေဘာထားကို ေလးစားၿပီး ႏိုင္ငံတကာစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရန္ သတိျပဳၾကေတာ့မည္ျဖစ္ရာ ျမန္မာျပည္အတြက္ ေကာင္းေသာ အခ်က္ ျဖစ္သည္ဟုဆိုရမည္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာျပည္ သယံဇာတမ်ားအား ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားသက္သက္ျဖင့္ အမဲဖ်က္လိုသူမ်ားရန္မွလည္း ကာကြယ္ႏိုင္မည္ဟု ဆိုရပါမည္။

SPIC အဘယ္ေၾကာင့္

လက္ရွိ ထုတ္ျပန္သည္မွာ ACHC ေၾကညာခ်က္ဟုဆိုေသာ္လည္း တကယ္တမ္းအားျဖင့္ SPIC တရုတ္ ကုမၸဏီေၾကညာခ်က္ဟုသာ ဆိုရမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ACHC ဆိုပါက ျမန္မာ အစိုးရက 15% ရွယ္ရာ ပါေနသည္ျဖစ္ရာ ယခုထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ျမန္မာအစိုးရသေဘာထား မပါဘဲ တရုတ္တို႔၏သေဘာထားသာျဖစ္သျဖင့္ SPIC သေဘာထားေၾကညာခ်က္ဟုသာဆိုရပါမည္။

တကယ္တမ္းဆိုလွ်င္ SPIC ( ယခင္ CPI ) သည္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအုပ္စိုးစဥ္ နအဖ အစိုးရေခတ္ ျမစ္ဆုံႏွင့္ ပတ္သက္သည္ MOU / MOA /JVA စသည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားရယူခ့ဲသည္ ျဖစ္သည္။ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းဆိုင္းင့ံထားသည္မွာ ၂၀၁၁ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ျဖစ္ၿပီး ဆိုင္းင့ံသူမ်ားမွာ ၎တို႔ႏွင့္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခ့ဲသည့္ အၿငိမ္စားဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းမ်ားဦးေဆာင္သည့္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရေခတ္က ျဖစ္သည္။

ျမစ္ဆုံရပ္ဆိုင္း၍ ႏွစ္စဥ္နစ္နာေနရပါသည္ဆိုသည့္ တရုတ္ SPIC အေနႏွင့္ ၿပီးခ့ဲေသာ ၅ ႏွစ္တာ အၿငိမ္းစားဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းမ်ားလက္ထက္က ၿငိမ္ေနၿပီး အခုမွ အဘယ္ေၾကာင့္ တြန္းတြန္းတိုက္ တိုက္ ျပန္လည္လႈပ္ရွားလာပါသနည္း။ ၿပီးခ့ဲေသာႏွစ္မ်ားက ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း တရုတ္ကုမၸဏီမွ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းရပ္ဆိုင္းထားျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တရားစြဲသြားမည္ဟုဆိုစဥ္က ထိုစဥ္ သမၼတရံုးမွ ဦးေဇာ္ေဌးက ႏိုင္ငံတကာစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ တရားရင္ဆိုင္သြားမည္ဟု ဆိုခ့ဲျပီးေနာက္ တရုတ္ SPIC ျပန္လည္အသံတိတ္သြားခ့ဲသည္။

သုိ႔ျဖစ္ရာ ျမစ္ဆုံစာခ်ဳပ္ပါ မည္သည့္အခ်က္ေၾကာင့္ သမၼတေဟာင္းဦးသိန္းစိန္အေနႏွင့္ ဆိုင္းင့ံခြင့္ ရွိသနည္း။ ႏိုင္ငံတကာတရားဥပေဒေၾကာင္းက ရဲရဲရင္ဆိုင္မည္ဟု ေျပာရဲပါသနည္း။ စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို မသိရ၍ ေျပာရန္ခက္ေသာ္လည္း စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္မ်ားကိုကိုင္၍ ဆိုင္းင့ံၿပီး ႏိုင္ငံတကာတရားဥပေဒအရ ရင္ဆိုင္မည္ဟုဆိုျခင္း ျဖစ္ပုံရသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ဤအခ်က္သည္ အဘယ္ေၾကာင့္နည္းဟု စဥ္းစားဖြယ္ျဖစ္ေပသည္။

ထို႔ျပင္ ACHC ဝါ SPIC ၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းအား အမွတကယ္ရပ္ဆိုင္း၍ ၎တို႔ ကုမၸဏီအားနစ္နာေစခ့ဲသူ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းမ်ားအား မည္သုိ႔မွ ညႊန္းဆိုေဖာ္ျပျခင္း မရွိခ့ဲေပ။ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ " မေကာင္းဉာဏ္ရွိေသာျပည္သူအခ်ဳိ႕ " ဆိုသည္ကိုသာ ပစ္
တင္ခ့ဲသည္ကိုေတြ႔ရသည္မွာ ထူးဆန္းသည္ဟု ဆိုရမည္။ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းမ်ား၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မ်ားသည္ ျပည္သူလူထု၏ သေဘာထား အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏သေဘာထားကို အေလးထား၍ သူတို႔ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ခ့ဲပါသေလာ ။ လူထုမည္မ်ွကန့္ကြက္ေနသည္ျဖစ္ေစ သူတို႔လုပ္မည္ ဟု ဆုံးျဖတ္ထားသည့္ ကိစၥဆိုလ်င္ ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပသူမ်ားအား အင္အားသုံး၍ ၿဖိဳခြဲေျဖရွင္းခ့ဲသည္ ကို လက္ပေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းတြင္ ေတြ႔ႏိုင္ေပသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ တရုတ္ SPIC ကုမၸဏီအေန ႏွင့္ သူတို႔၏ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သုိ႔မွ် မညႊန္း ဆိုျခင္းသည္ အဘယ္ေျကာင့္နည္းဟု စဥ္းစားဖြယ္ျဖစ္ေတာ့သည္။

အားေကာင္းခ်က္ႏွင့္အားနည္းခ်က္

ACHC ၏ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ႀကိဳဆိုရမည့္အခ်က္ ၂ ခ်က္ ပါရွိပါသည္။
တခ်က္မွာ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္အား လူထုအားခ်ျပျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သေဘာတူသည့္ဟူေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။ ေနာက္တခ်က္မွာ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းရပ္ဆိုင္းထားျခင္းကိစၥကို ခင္မင္ရင္းႏွီးစြာပူေပါင္းညိႇႏိႈင္းေျဖရွင္းသြားျခင္းသည္ ကုမၸဏီမွအစဥ္တစိုက္ကိုင္စြဲထားေသာ မူဝါဒျဖစ္ပါသည္ဆိုသည့္အခ်က္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုရပါမည္။

သုိ႔ေသာ္ ACHC ၏ အဆိုပါႀကိဳဆိုလက္ခံသင့္သည့္ ေကာင္းမြန္သည့္ အခ်က္သည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ပါ အားနည္းခ်က္မ်ားၾကား နစ္ျမဳပ္၍ေနေပသည္။ ခ်ဥ္းကပ္ေဖာ္ျပပုံလြဲေခ်ာ္သည္ဟု ဆိုရမည္။ တိက်ခိုင္မာေသာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားမပါဘဲ ဝါးလုံးရွည္ႏွင့္ရမ္းျခင္းသည္ပင္ အဆိုပါ ေၾကညာခ်က္၏ အားနည္းခ်က္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုရမည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာသတင္းဌာနမ်ား၏ ျပန္လည္ေမးျမန္းခ်က္မ်ားအားလည္း ေရွာင္လြဲေနပုံရသည္။ Eleven Media ၏ သတင္းေဖာ္ျပခ်က္အရ အဆိုပါ ACHC ၏ထုတ္ျပန္ခ်က္ပါမရွင္းလင္းသည့္အခ်က္မ်ား ျဖစ္သည့္ မေကာင္းဉာဏ္ရွိသည့္ ျပည္သူအခ်ဳိ႕က တမင္သက္သက္ တလြဲတေခ်ာ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း တရုတ္ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳ ပ္ႏွံမႈမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ ဝင္ေရာက္ေရးထိခိုက္သြားႏိုင္သည္ စသည့္ အခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္ ေမးျမန္း လိုသည့္အတြက္ ACHC မွဆက္သြယ္ရန္ တရားဝင္ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ဖုန္းနံပါတ္အား ဆက္သြယ္
ေသာ္လည္း ဖုန္းလိုင္းမအားေၾကာင္းသာ အစဥ္တစိုက္တု႔ံျပန္ေနသည္ဟု ဆိုပါသည္။

ထို႔ျပင္ ACHC ၏ေၾကညာခ်က္တြင္ ၎တို႔၏အားနည္းခ်က္မ်ားကို ဖြင့္ဟဝန္ခံသြားျခင္းမရွိေပ။ ဤသည္မွာ ျမန္မာျပည္လူထု အဓိကေဒသခံလူထုအေနႏွင့္ လက္ခံရန္ခက္္ခဲေပသည္။ ထို႔ျပင္ ျမစ္ဆုံအဆိုးအေကာင္းမွ်တစြာ မေဖာ္ထုတ္ျခင္းသည္လည္း လူထုလက္ခံရန္ ခက္ခဲေသာ အခ်က္ျဖစ္ေပသည္။
တရုတ္တို႔၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အဘယ္အရာနည္း

လက္ရွိ ACHC ၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္မွာ အေၾကာင္းမဲ့ထြက္ေပၚလာသည္ေတာ့ မဟုတ္ေပ။ ၿပီးခဲ့ေသာရက္ပိုင္းအတြင္း တရုတ္သံအမတ္၏ပ်ားပန္းခတ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္အတူ ထြက္ေပၚလာ သည္ဟု ယူဆသည္။ ၿပီးခဲ့ရက္မ်ားအတြင္း တရုတ္သံအမတ္သည္ ျမစ္ႀကီးနားႏွင့္ျမစ္ဆံုသုိ႔ သြားသည္။ ထို႔ေနာက္ ေက်ာက္ျဖဴသုိ႔သြားသည္။ ထို႔ေနာက္ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔သြား၍ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္သြားေတြ႔သည္။ ထိ႔ုေနာက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ျမန္မာတရုတ္ခ်စ္ၾကည္ေရးပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္၍ ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၲေလးတြင္ ေဆးရံုတရံုစီေဆာက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာျပည္မွေက်ာင္းသားမ်ားအား တရုတ္ျပည္သုိ႔ ပညာေတာ္သင္ေစလႊတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာသည္။

ျမန္မာအစုိးရသစ္အေျပာင္းအလဲအစတြင္ တရုတ္သံအမတ္ေျခလွမ္းသြက္လွသည္ဟု ဆိုရမည္။ သူတို႔၏ အဓိကရည္ရြယ္မွာ သူတို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္အက်ဳိးအျမတ္မ်ားကိုေရွ႕ရွဳ သည္ဟု ဆိုရမည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ျမန္မာႏွင့္ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးတြင္ ျမန္မာျပည္အား စီးပြားေရးေစ်းကြက္ သက္သက္အျဖစ္မၾကည့္ျမင္ရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မွတ္ခ်က္ျပဳ ေျပာဆိုခ့ဲျခင္း ျဖစ္ပုံရ ပါသည္္။

လက္ရွိ တရုတ္တို႔အေနႏွင့္ ျမစ္ဆုံကိစၥအား တြန္းတြန္းတိုက္တိုက္လုပ္လာသည္မွာ မည္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ေၾကာင့္ဆိုသည္ကို စဥ္းစားဖြယ္ျဖစ္သည္။ ျမစ္ဆံုကို တကယ္ဆက္လုပ္ လို၍ေလာ သုိ့မဟုတ္ ျမစ္ဆံုကိစၥကိုလက္စျဖတ္လို၍ ေလာ သုိ႔မဟုတ္ အျခားရည္ရြယ္ခ်က္ေၾကာင့္ေလာ
စဥ္းစားဖြယ္ျဖစ္သည္။

တကယ္တမ္းဆိုလွ်င္ ျမစ္ဆံုျပႆနာကို ဆိုင္းင့ံအခ်ိန္ဆြဲထားျခင္းသည္လည္း သဘာဝမက်ေခ် ။ ႏွစ္ဖက္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္တရပ္ခ်ရန္ လိုအပ္သည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္ကို လက္သင့္ခံ အသိမွတ္ျပဳရေပမည္။ တရုတ္တို႔အေနႏွင့္ ျမန္မာျပည္သည္ သူတို႔အတြက္ေသနဂၤဗ်ဴဟာအရအေရးႀကီးသည္ဟု ဆိုထားသည္။ ၎အေရးပါမွဳ မွာ ျမစ္ဆံုမဟုတ္
ေပ။ ျမန္မာျပည္ကိုျဖတ္၍ အိႏၵိယသမုဒၵရာသုိ႔ေဖာက္ထြက္မည့္ " ပိုးလမ္းခါးပတ္ " သာျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ယခင္အစိုးရေဟာင္းမ်ားလက္ထက္ခ်ဳပ္ဆိုခ့ဲေသာ ျမစ္ဆံုစာခ်ဳပ္သည္ ျမန္မာတိ့ုအတြက္ ေပ်ာ့ကြက္ျဖစ္ေနေပရာတရုတ္တို႔၏ " ပိုးလမ္းခါးပတ္ " ဗ်ဴဟာအတြက္ ကစားကြက္တခုျဖစ္၍ ေနသေလာ ဆိုသည္ကား စဥ္းစားဖြယ္ျဖစ္ေနေပေတာ့သည္။

နိဂံုး

အေမရိကန္သံရံုး၏ေၾကညာခ်က္ပါ ေဝါဟာရတခုေၾကာင့္ အစိုးရအေျပာင္းအလဲကာလတြင္ မတည္မၿငိမ္ ျဖစ္ေစသည့္ လႈပ္ရွားမႈအခ်ဳိ႕ေပၚခ့ဲသက့ဲသုိ႔ တရုတ္တို႔၏ ACHC ကုမၸဏီေၾကညာခ်က္က လည္း ပ်ားအုံကို တုတ္ႏွင့္ထိိုးသက့ဲသုိ႔ ျဖစ္သည္။ တိုင္းျပည္ငယ္တခုျဖစ္ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ နိမ့္ေသာ ျမန္မာျပည္အတြက္ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ား၏ကစားကြက္မ်ားတြင္ အလြန္ပင္ လိမၼာပါးနပ္မွ တန္ကာ က်ေပလိမ့္မည္။

မည္သုိ႔ဆိုေစ လုပ္ငန္းႀကီးလုပ္လိုသူမ်ားသည္ အျမင္က်ယ္ၿပီး သေဘာထားႀကီးရန္ လိုအပ္သည္။ တရုတ္ကြန္ျမဴ နစ္ပါတီေခါင္းေဆာင္ေအာက္တြင္ရွိသည့္ တရုတ္အစိုးရပိုင္ SPIC ၏ အဓိက သေဘာ ထားေဖာ္ျပသည့္ ACHC ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ထိုသု႔ိေသာ အျမင္က်ယ္မႈသေဘာထားႀကီးမႈမရွိသည္ မွာ အ့ံၾသစိတ္ပ်က္ဖြယ္ဟုဆိုရပါမည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အစိုးရမ်ားသာမက ႏွစ္ႏိုင္ငံျပည္သူမ်ား၏ ရင္းႏွီးခ်စ္ၾကည္မႈကလည္းအေရးႀကီးသည္ကို သတိျပဳ ၾကရန္လိုအပ္ေပသည္။

ၿပီးပါၿပီ

Mg Mg Soe ( ေမာင္ေမာင္စုိး )