ကာတြန္း သီဟ(စခန္းသစ္) - ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ မျမိဳရကာတြန္း သီဟ(စခန္းသစ္) - ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ မျမိဳရ
(မိုးမခ) ဇြန္ ၉၊ ၂၀၁၆