ေမာင္ေမာင္စုိး ● ေတာင္ျပာတန္း၏ အျခားတဖက္မ်က္ႏွာ

 ေမာင္ေမာင္စုိး ●  ေတာင္ျပာတန္း၏ အျခားတဖက္မ်က္ႏွာ
(ရွမ္းတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား) 
(အပိုင္း ၃)
(မုိးမခ) ဇြန္ ၁၊ ၂၀၁၆

● SSPP/SSA
SSPP/SSA ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ/ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ဟု ဖြဲ႕စည္းၿပီးေနာက္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း၌ ပို၍အားေကာင္းခ့ဲ သည္။ ထိုသုိ႔ အားေကာင္းခဲ့သည္မွာ အေၾကာင္း ၂ ခ်က္ရွိသည္။ အေၾကာင္းတခ်က္မွာ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္တြင္ SSA အားဖြဲ႕ စည္းၿပီးေနာက္ ရွွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းတြင္တာ ဝန္ယူသည့္ မိုးဟိန္းႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္ ဇႏၷဝါရီလတြင္ SURA ရွမ္းျပည္ ေတာ္လွန္ေရးတပ္ေပါင္းစုအမည္ျဖင့္ ျပန္လည္ခြဲထြက္သြားေသာေၾကာင့္ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းတြင္ SSPP/SSA အားေပ်ာ့ သြားသည္။ ဒုတိယအခ်က္မွ ေျမာက္ပိုင္းရွိ SSPP/SSA တပ္မ်ားသည္ ၁၉၇၀ ေနာက္ပိုင္းမွစ၍ အေရွ႕ေျမာက္ CPB ႏွင့္အဆက္အသြယ္ရကာ CPB ထံမွ လက္နက္ခဲယမ္းအကူအညီရ၍ အဆိုပါ CPB ေထာက္ပ့ံေရးလမ္းေၾကာင္းႏွင့္နီးေသာ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ပို၍အားေကာင္းလာသည္ဟု ဆိုရပါမည္။

၁၉၆၈ မွစ၍ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသသုိ႔ CPB တုိ႔ဝင္ေရာက္လာၿပီး တစတစ အင္အားႀကီးထြားလာခ့ဲသည္။ ထိုစဥ္ ရွမ္းျပည္ အလယ္ပိုင္း ေက်ာက္ဂူ ေနာင္ဝိုးေဒသတြင္ ၁၉၅၀ ေနာက္ပိုင္းကတည္းက လႈပ္ရွားေနေသာ CPB တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ျပန္ လည္ခ်ိတ္ဆက္ကာ CPB ၁၀၈ စစ္ေဒသအျဖစ္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းခ့ဲသည္။ အဆိုပါ ၁၀၈ စစ္ေဒသႏွင့္ အေရွ႕ေျမာက္စစ္ေဒသ ၾကားတြင္လႈပ္ရွားေနေသာ SSPP/SSA တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား CPB တုိ႔ ထိုးေဖာက္စည္း႐ံုးလာခ့ဲေတာ့သည္။ ထိုကာလက CPB တုိ႔၏ စည္းရံုးေရးတြင္ မက္လုံးေကာင္းေကာင္းရွိသည္မွာ CPB သည္ သူ၏တပ္ေပါင္းစုမ်ားကို လက္နက္ခဲယမ္းေကာင္းစြာ ေထာက္ပ့ံႏိုင္မႈဟု ဆိုရမည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ CPB တုိ႔ႀကီးထြားလာေသာအင္အားႏွင့္တိုက္ခိုက္ေရးစြမ္းရည္ ျပည့္စုံေတာင့္တင္းေသာ လက္နက္ခဲယမ္းႏွင့္ စည္းရံုးေရးၾသဇာမ်ားသည္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းရွိ SSPP/SSA ေပၚသုိ႔ တက္ေရာက္ခ့ဲသည္။

SSPP/SSA ႏွင့္ CPB တုိ႔ဆက္ဆံေရးသည္ ၁၉၇၃ တြင္စတင္ခ့ဲသည္ဟု ဆိုရပါမည္။ SSPP တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး စဝ္ေဆထင္ႏွင့္ အင္အား ၂၀၀ ခန္႔သည္ ၁၉၇၃ ေအာက္တိုဘာလခန္႔တြင္ ပန္ဆန္းသုိ႔ေရာက္ရွိခ့ဲသည္။ ပန္ဆန္းတြင္ SSPP ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ CPB ေခါင္းေဆာင္မ်ားေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးၿပီး နိုင္ငံေရး စစ္ေရးအရ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ တပ္ေပါင္း စုဖြဲ႕ရန္ သေဘာတူခ့ဲၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ စဝ္ေဆထင္ေခါင္းေဆာင္ေသာ SSPP တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ CPB ထံမွ လက္နက္ခဲယမ္းမီးေက်ာက္အေထာက္အပ့ံမ်ားရယူ၍ ၁၉၇၃ နိုဝင္ဝင္ဘာလကုန္တြင္ ပန္ဆန္းမွ ျပန္လည္ထြက္ခြာခ့ဲရာ ၁၉၇၄ ဧျပီ လခန္႔တြင္ မိုင္းတုံသုိ႔ျပန္လည္ေရာက္ရွိခ့ဲသည္။

SSPP ေျမာက္ပိုင္းမွ CPB ႏွင့္ဆက္သြယ္ေနသည့္ တခ်ိန္တည္းတြင္ေတာင္္ပိုင္းရွိ KNU ဦးစီးသည့္ မဒတသုိ႔လည္း ကိုယ္စား လွယ္ေစလႊတ္၍ ပါဝင္ခ့ဲသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း SSPP အတြင္း CPB  လက္ဝဲယိမ္းအယူအဆႏွင့္  လက္ယာယိမ္းအယူအဆမ်ား အားျပိဳင္ခ့ဲသည္ဟု ဆိုၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ SSPP အေနႏွင့္ CPB ႏွင့္ပူးေပါင္းျခင္းသည္ ဝါဒေရးရာအရ ႏွစ္သက္ျခင္းမႏွစ္ သက္ျခင္းေပၚ၌ မတည္မွီေခ်။ လက္နက္ခဲယမ္းေက်ာက္ရရွိမႈႏွင့္ လက္ေတြ႕ စစ္အစ္ိုးရအားတိုက္ခိုက္ေနသည့္ လက္နက္ ကိုင္အင္အားစုျခင္း စစ္ေရးအရ မဟာမိတ္ဖြဲ႕မႈေပၚတြင္ တည္မွီသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း SSPP တြင္းကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ေရး အင္အားစုမ်ား ေပၚလာသည္ကေတာ့ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။

SSPP သည္ မိုင္းေခးေဒသ ပန္ဟုန္းတြင္ ၁၉၇၅ ဇႏၷဝါရီ ၁ ရက္မွ ေဖဖဝါရီ ၅ ရက္ ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝးတရပ္က်င္းပခ့ဲသည္။ ထိုအစည္းအေဝးတြင္ ....
၁။ ခြန္ၾကာႏု ဥကၠဌ
၂။ စဝ္ပင္တိုင္း ( ခ ) စိုင္းပန္ ဒုဥကၠဌ
၃။ ခြန္အုန္းေပါင္ ဒုဥကၠဌ
၄။ စဝ္ေေဆထင္ တြဲဖက္အတြင္းအေရးမွဴးႏွင့္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ၁၃ ေယာက္ တက္ေရာက္ၾကသည္ဟုဆိုသည္။

(မူလဖြဲစည္းစဥ္ကပါဝင္ခ့ဲေသာ မဟာေဒဝီႏွင့္ သူ၏သားျဖစ္သူ စဝ္ေဆဝိုင္တုိ႔ကား ၁၉၇၃ ခန္႔ကစ၍ မပါဝင္ေတာ့ဘဲ ထိုင္း နိုင္ငံသုိ႔ ထြက္သြားသည္ဟုဆိုပါသည္။)

အဆိုပါ SSPP ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝးတြင္ လႊမ္းမိုးေနေသာအေၾကာင္းအရာမွာ CPB ႏွင့္တပ္ေပါင္းစု ဖြဲ႕ေရးမဖြဲ႕ေရး ျပႆနာျဖစ္သည္ဟုဆိုပါသည္။ ခြန္အုံးေပါင္ စဝ္ေဆလင္းေခၚ စိုင္းလွေအာင္ႏွင့္ စဝ္ေဆထင္တုိ႔က CPB ႏွင့္တပ္ေပါင္းစု ဖြဲ႕ေရးကို တက္ႂကြစြာေထာက္ခံခ့ဲၾကၿပီး ခြန္ၾကာနုတုိ႔မွ ကန္႔ကြက္ခ့ဲၾကသည္ဟု ဆိုသည္။

ဤသုိ႔ႏွင့္ ၁၉၇၅ မတ္လခန္႔တြင္ CPB ႏွင့္တပ္ေပါင္းစုဖြဲ႕ရန္ သေဘာထားရွိသည့္ ခြန္အုံးေပါင္ႏွင့္ စဝ္ေဆထင္တုိ႔ဦးစီးသည့္ SSPP/SSA တပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၇၀၀ ေက်ာ္ခန္႔သည္ ဝ နယ္ ပန္ဆန္းအေျခစိုက္ CPB ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ သံလြင္ျမစ္ အေရွ႕ဖက္သုိ႔ ျဖတ္ကူးခ့ဲၾကေတာ့သည္။

CPB ႏွင့္ ပူးေပါင္းျခင္းကို လက္မခံေသာ ခြန္ၾကာႏုႏွင့္ စဝ္ပင္တိုင္းတုိ႔ CPB ႏွင့္ေပါင္းျခင္းကို ဆန္က်င္သည့္ ေက်းရြာလူထုအား ရွင္းလင္းပြဲမ်ား၊ ဆန္႔က်င္သည့္႐ႈတ္ခ်ပြဲမ်ားလုပ္၍ ၁၉၇၅ ဇြန္လခန္႔တြင္ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းသုိ႔ဆင္းသြားခ့ဲသည္။ SSPP ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း ႏွစ္ျခမ္းကြဲသည္ဟု ဆိုနိုင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေတာင္ပိုင္းသုိ႔ဆင္းသြားေသာအဖြဲ႕မ်ားမွာ SSPP/SSA အခန္း ကို တိုးျမွွင့္ေအာင္မလုပ္ေဆာင္နို္င္ၾကဘဲ ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္ဟု ဆိုနိုင္ပါသည္။

ယေန႔ ဆက္လက္ရွင္သန္ေနသည္မွာ ထိုစဥ္အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းတြင္ စစ္အင္အားႀကီးမားလာေသာ CPB ႏွင့္ တပ္ေပါင္းစုဖြဲ႕ရန္ လက္ေတြ႕က်က်ဆုံးျဖတ္ခ့ဲသည့္ SSPP ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမွ လက္ေတြ႕ဝါဒီမ်ားေၾကာင့္ဟု ဆိုရေပမည္။ ယေန႔ SSPP/SSA သည္ ထိုအင္အားစုမ်ားမွ ဆက္လက္ရွင္သန္ေနျခင္းျဖစ္ေပသည္။

● SSPP/SSA ႏွင့္ CPB
SSPP အေနႏွင့္ လက္နက္ခဲယမ္းမီးေက်ာက္ရရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ ထိုစဥ္ စစ္အင္အားၾကီးေသာ CPB တုိ႔ႏွင့္ စစ္ေရး မဟာ မိတ္ဖြဲ႕ျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ လက္ေတြ႕က်က် လိုအပ္ေနသက့ဲသုိ႔ CPB တုိ႔အေနႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ နိုင္ငံေရးအရတပ္ေပါင္းစုဖြဲ႕ျခင္းကို အစဥ္တစိုက္ႀကိဳးစားခ့ဲသည္။ ၁၉၆၆/၆၇ ကာလကတည္းက ပဲခူး႐ိုးမ CPB ဗဟိုမွ ဥကၠဌ သခင္သန္းထြန္းသည္ ေတာခ္ို ရွမ္းေက်ာင္းသား စိုင္းေအာင္ဝင္း (ေနာင္ CPB ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ကြယ္ လြန္) အား ထိုစဥ္ SSPP နာယက မဟာေဒဝီထံဆက္သားအျဖစ္ ေစလႊတ္ခ့ဲဘူးသည္။

၁၉၇၅ ခုႏွစ္ အေရွ႕ေျမာက္ CPB အဖို႔ SSPP ႏွင့္တပ္ေပါင္းစုဖြဲ႕ျခင္းသည္ နိုင္ငံေရးအရအျပင္ အနာဂါတ္စစ္ေရးေျခလွမ္းမ်ားအတြက္လည္းအေရးပါသည္။ ရွမ္းျပည္အလယ္ပိုင္း ရပ္ေစာက္ ဗထူးအထက္ရွိ ေက်ာက္ဂူ ေနာင္ဝိုး ေနာင္လုံေဒသအေျချပဳ ယခင္ CPB အင္အားစုမ်ားစုစည္း၍ ၁၀၈ စစ္ေဒသအျဖစ္ဖြဲ႕စည္းျခင္း အေရွ႕ေျမာက္စစ္ေဒသမွ တပ္မဟာ ၆၈၃ အား ေစ လႊတ္အားျဖည့္ျခင္း ၁၉၈၀ မွစ၍ အဆိုပါ ရွမ္းျပည္အလယ္ပိုင္း၌ CPB အလယ္ပိုင္းဗ်ဴ႐ို ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ အေရွ႕ေျမာက္မွ တပ္အင္အားမ်ားေစလႊတ္ျခင္းတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ သံလြင္ျမစ္အေနာက္ဖက္ကမ္းသုိ႔ျဖတ္ေက်ာ္သည္ႏွင့္ SSPP/SSA ရွမ္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ား၏ အကူအညီ ရယူခ့ဲသက့ဲ့သုိ႔ ထိုရွမ္းျပည္အလယ္ပိုင္းေရာက္ CPB တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ SSPP/SSA တပ္မ်ားႏွင့္ ပူးတြဲလႈပ္ရွားခ့ဲသည္။

ထိ့ုျပင္ ထိုစဥ္က CPB ၏အလယ္ဗ်ဴ႐ိုတပ္မွဴးမ်ားအျဖစ္တာဝန္ယူၾကေသာ ဝ တပ္မွဴးမ်ားႏွင့္ SSPP/SSA ေခါင္းေဆာင္မ်ား ရင္းႏွီးမႈရွိခ့ဲၾကရာ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ CPB မွ ဝ တုိ႔ခြဲထြက္ၿပီးေနာက္တြင္လည္း UWSA ႏွင့္ SSPP/SSA ေခါင္းေဆာင္မ်ား မိတ္မ ပ်က္ၾက ဆက္ဆံေရးေကာင္းျမဲျဖစ္သည္။ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္ CPB အလယ္ဗ် ဴရိုတြင္ စစ္ေျမျပင္တပ္မွဴးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ေပါက္ရိုခ်မ္း ေက်ာက္က်ဳံးတန္းတုိ႔မွာ ယခုအခ်ိန္တြင္ UWSA ၏ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

SSPP/SSA တပ္ဖြဲ႕မ်ားအဖို႔လည္း ၎တုိ႔တပ္ဖြဲ႕လႈပ္ရွားရာ ရွမ္းျပည္အလယ္ပိုင္းႏွင့္ေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ားသည္ ေျပာက္ က်ားေဒသမ်ားျဖစ္ေနရာ သူတုိ႔ေနာက္တန္းဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္သည္မ်ားကို တည္ျငိမ္သည့္ ဝ နယ္ ပန္ဆန္းသုိ႔ ေစ လႊတ္ထားနိုင္ခ့ဲသည္။ လိုအပ္သည့္သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားနိုင္ခ့ဲသည္။ ထိုဆက္ဆံေရးသည္ ယေန႔ထိေအာင္ တည္ျမဲႏိုင္ ခ့ဲသည္ဟု ဆိုရပါမည္။

၁၉၇၅ ခုႏွစ္ ပန္ဆန္းသို႔ေရာက္ရွိသြားေသာ ခြန္အုန္းေပါင္ႏွင့္ စဝ္ေဆထင္ဦးစီးေသာ SSPP/SSA ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ သခင္ဗသိန္းတင္ေခါင္းေဆာင္ေသာ အေရွ႕ေျမာက္ CPB ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး၍ တပ္ေပါင္းစုဖြဲ႕စည္းရန္ သ ေဘာတူညီခ့ဲၾကသည္။ ၎တပ္ေပါင္းစုအား CPB ကေခါင္းေဆာင္ေရး တိုင္းရင္းသားျပႆနာအား ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳ ပ္ေရး ေပး၍ ေျဖရွင္းမည့္ CPB ၏မူဝါဒမ်ားက အက်ယ္အက်ယ္ မျငင္းဖြယ္မ်ားျဖစ္ခ့ဲေသာ္လည္း လက္ေတြ႕က်သည့္ စစ္ေရးတပ္ ေပါင္းစုကို ေရွး႐ႈနိုင္ခ့ဲသည္ဟု ဆိုနိုင္ပါသည္။

ပန္ဆန္းေရာက္ SSPP/SSA တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ပန္ဆန္း၌ နိုင္ငံေရးစစ္ေရးသင္တန္းမ်ားတက္ေရာက္ၿပီး ျပန္လည္စုဖြဲ႕ခ့ဲၾက သည္။ အေရွ႕ေျမာက္ CPB မွ SSPP/SSA တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား M 20/ M21/M22/ M23 / M14 လက္နက္ငယ္မ်ား ၆၀ မမ ေမာ္တာႏွင့္ ၄၀ မမ ဘဇူကာအပါ လက္နက္မ်ဳိးစုံ ၇၀၀ ေက်ာ္တပ္ဆင္ေပးခ့ဲသည္။ SSPP/SSA တပ္ဖြဲ႕သည္ ဆက္သြယ္ ေရးႏွင့္ အိမ္ေထာင္သည္မိသားစုအခ်ဳိ႕အား ပန္ဆန္းတြင္ထားခ့ဲၿပီး က်န္အင္အား ၇၀၀ ခန္႔သည္ ၁၉၇၅ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ သံလြင္အေနာက္ျခမ္း ရွမ္းျပည္အလယ္ပိုင္းသုိ႔ ျပန္လည္ကူးဝင္ခ့ဲသည္။

SSPP/SSA ႏွင့္ပူးတြဲလႈပ္ရွားရန္ CPB အေရွ႕ေျမာက္မွ တပ္မဟာ ၆၈၃ ႏွင့္ လက္ေအာက္ခံတပ္မ်ားျဖစ္သည့္ ရင္း ၄၀၄၅ ၊ ရင္း ၄၀၄၆၊ ရင္း ၄၀၄၇ ႏွင့္ ရင္း ၅၀၂ တုိ႔လည္း လိုက္ပါခ့ဲၾကသည္။ အဆိုပါလႈပ္ရွားမႈအား အေရွ႕ေျမာက္ CPB ၏ ၇၅၁၀ စစ္ဆင္ေရးဟု ေခၚပါသည္။ ထိုစဥ္က CPB ၆၈၃ တပ္မဟာ၏ ဒုတပ္မဟာမွဴးမွာ လက္ရွိ UWSA ဝ ေခါင္းေဆာင္ေပါက္ယ္ိုခ်မ္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုစဥ္မွွစ၍ CPB တပ္မ်ားသည္ SSPP/SSA တပ္မ်ားႏွင့္ တြဲ၍လႈပ္ရွားခ့ဲၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္ တြင္ CPB ဒုဥကၠဌတဦး ဦးစီးၿပီး CPB အလယ္ဗ်ဴရိုအား ရွမ္းျပည္အလယ္ပိုင္းတြင္းဖြဲ႕စည္းရန္ CPB အင္အားစုမ်ားသည္ SSPP ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ပန္ဆန္းေဒသမွသံလြင္ျမစ္အေနာက္ျခမ္းသုိ႔ ထပ္မံ၍ဝင္ေရာက္ခ့ဲၾကသည္။

ထိုအခ်ိန္မွစ၍ SSPP/SSA တပ္မ်ားသည္ CPB ဌာနခ်ဳပ္ရွိရာ ဝ နယ္ ပန္ဆန္းသုိ႔ မၾကာခဏသြားေရာက္၍ လက္နက္ခဲယမ္းရ ယူျခင္း သင္တန္းတက္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။ ၁၉၈၉ CPB ၿပိဳကြဲသည္အထိ SSPP ႏွင့္ CPBတုိ႔သည္တပ္ေပါင္းစုအျဖစ္ ပူး တြဲလႈပ္ရွားခ့ဲၾကသည္။ ထိုကာလအတြင္းSSPP/SSA သည္ CPB ထံမွ လက္နက္မ်ဳိးစုံ ၂၅၀၀ ခန္႔ရရွိခ့ဲသည္ဟု ဆိုပါသည္။

၁၉၇၅ ပန္ဆန္းမွ လက္နက္တပ္ဆင္ၿပီးျပန္ေရာက္လာေသာ SSPP /SSA တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ နမ့္ခမ္း၊ လင္းေခး၊ သီေပါ ေက်ာက္မဲ မိုင္း႐ွဴး၊ တန္႔ယန္း၊ မိုင္းရယ္၊ ေက်းသီး၊ လား႐ႈိးၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ လႈပ္ရွားခ့ဲၾကသည္။ ၁၉၈၉ ျငိမ္းခ်မ္းေရးယူခ်ိန္ထိ SSPP/SSA ၏တပ္ျဖန္႔ခြဲမႈမွာ သီေပါအထက္ အေနာက္ေျမာက္ဖက္၌ SAA တပ္မဟာ ၃ မိုင္း႐ွဴးေဒသ၌ တပ္မဟာ ၁ ႏွင့္ ကာလိေဒသ၌ တပ္မဟာ ၇ ဟု ျဖန္႔ခြဲဖြဲ႕စည္းနိုင္ခ့ဲသည္။

သုိ႔ႏွင့္ SSPP/SSA ၏ အင္အားမွာ ၅၀၀၀ ခန္႔ထိ တိုးတက္လာသည္ဟု ဆိုရမည္။ သုိ႔ေသာ္ SSPP/SSA တပ္ဖြဲ႕ ေျပာက္က်ား တိုက္ခိုက္လႈပ္ရွားျခင္းလူထုအားစည္းရံုးသိမ္းသြင္းျခင္းမ်ား၌ အားသာေသာ္လည္း ေခ်မႈန္းေရးတိုက္ပြဲမ်ား ၿမိဳ႕သိမ္း စခန္း သိမ္းတိုက္ပြဲမ်ား၌ တိုက္စြမ္းရည္မွာ ထိုစဥ္က အားနည္းေနဆဲဟု ဆိုမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ SSP/SSA ၏ အင္အားၾကီးထြားလာမႈ မွာ စိုးရိမ္စရာေကာင္းေသာ္လည္း စစ္ေရးအရ ျခိမ္းေျခာက္နိုင္စြမ္းအားနည္းသည္ဟု ျမန္မာစစ္ဖက္အရာရွိအခ်ဳိ႕က သုံး သပ္ၾကပါသည္။

● SSPP/SSA ေခါင္းေဆာင္အေျပာင္းအလဲ
CPB ႏွင့္ေပါင္းေရး မေပါင္းေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး SSPP ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြင္း အကြဲအျပဲမ်ားျဖစ္ခ့ဲသည္။ ၁၉၇၅ အထိ ဥကၠဌ တာဝန္ယူခ့ဲေသာ ခြန္ၾကာႏုႏွင့္ သူ႔လူမ်ားသည္ CPB ႏွင့္ပူးေပါင္းေရးကို လက္မခံဘဲ ေတာင္ပိုင္းသုိ႔ဆင္းသြားခ့ဲရာ SSPP ဥကၠဌေနရာ လစ္လပ္သြားခ့ဲသည္။ သူ႔ေနာက္ပိုင္း SSPP ၏ အဓိကေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာေသာ ခြန္အုန္းေပါင္မွာ ပန္ ဆန္းမွျပန္လာၿပီး မၾကာမီပင္ တိုက္ပြဲ၌က်ဆုံးခ့ဲသည္။

ထို႔ေနာက္ SSPP ကို SSPP ဥကၠဌတာဝန္ကို စဝ္ေဆလင္းက တာဝန္ယူသည္။ သုိ႔ေသာ္ စဝ္ေဆလင္းအား ေအာက္ေျခမွ မႀကိဳက္၍ SSA တပ္မဟာ ၇ မွဴး ေကာင္တိုင္းဦးစီး၍ျဖဳတ္ခ်ထားစဥ္ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္ မိုင္း႐ွဴးရွိ အစိုးရတပ္ထံ လက္နက္ခ် အလင္းဝင္ခ့ဲသည္။

ထို႔ေနာက္ ၁၉၈၁ တြင္ SSPP ဥကၠဌအျဖစ္ စဝ္ေဆႏြံက ေဆာင္ရြက္သည္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္ စဝ္ေဆႏြံ ကြယ္လြန္သည့္အခါ စိုင္း လိတ္ (ကုလား) က ဥကၠဌအျဖစ္ ေျပာင္းလဲတာဝန္ယူခ့ဲသည္။

ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္။
Mg Mg Soe (ေမာင္ေမာင္စိုး)