၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံသည္ ဘာ့ေၾကာင့္ႏွင့္ ေမာင္မိုးသူ

      ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံသည္ ဘာ့ေၾကာင့္ႏွင့္ ေမာင္မိုးသူ

ေမာင္မိုးသူ         (သံေတာ္ဆင့္ သတင္းဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပပါရိွၿပီး)    မိုးမခ ဇြန္-၂၅ -၂၀၁၆          အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံသည္ ယခင္ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္က တစ္ပိုင္းတန္းလန္းထားခဲ့ေသာကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလက္မွတ္ေရးထိုးသူ တခ်ိဳ႕တ၀က္ႏွင့္ လက္မွတ္မေရးထိုးရေသးသည့္ တခ်ိဳ႕တ၀က္ရိွေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။
          အစိုးရသစ္လက္ထဲသို႔ တပိုင္းတန္းလန္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံေရာက္ရိွလာေသာအခါ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၂၁ရာစုပင္လံုညီလာခံဟု အမည္တပ္ပါတယ္။
          ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သူ႔ဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလက္ထက္က ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသားေပါင္းစည္းညီညႊတ္မႈလကၡဏာ ျဖစ္သည့္ ပင္လံုညီလာခံကို ေခတ္ႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံဟု ေခၚဆိုျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ လက္မွတ္ မေရးထိုးရေသးသည့္ အဖြဲ႕မ်ားထံ ခ်င္းမိုင္သို႔ ေဒါက္တာတင္မ်ိဳး၀င္း၊ ဦးလွေမာင္ေရႊတို႔ အဖြဲ႕သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုရာ လက္မွတ္မေရးထိုးရေသးသည့္အဖြဲ႕မ်ားကလည္း တက္ေရာက္ၾကမည့္အေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕သည္ မိုင္းလားသို႔ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုရာ ၎အဖြဲ႕ကလည္း လက္ခံသည္ဟု ၾကားသိရပါတယ္။ ကခ်င္ပါတီေပါင္းစံုမ်ား အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္၍ ညီလာခံတြင္ တသံတည္း ျဖစ္ရန္ ေဆြးေႏြးလ်က္ရိွသည့္နည္းတူ ရွမ္းပါတီမ်ားကလည္း ေဆြးေႏြးလ်က္ရိွၾကသည္ကို ေတြ႕ရပါတယ္။
          ယခင္က ေအေအ၊ ကိုးကန္႔၊ တေအာင္း အဖြဲ႕တို႔ႏွင့္ကိစၥကမူ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ေနၿပီး အဆင္မေျပ ျဖစ္ေနသည့္ၾကားမွပင္ ညီလာခံသို႔ တက္လိုေၾကာင္း သတင္းမ်ားၾကားသိရပါတယ္။
          ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံသည္ ဘာေၾကာင့္ အေရးႀကီး အေရးပါရသလဲဆုိရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ မျဖစ္မေန အေရးႀကီးသည့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္ႀကီးျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ပင္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မရသေရြ႕ တိုင္းျပည္တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ား ျပည့္စံုစြာ မျဖစ္ႏိုင္ေသးေၾကာင္း အားလံုး နားလည္သေဘာေပါက္ၾကပါတယ္။ ထိုသို႔ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး  ရရိွေအာင္ ေခတ္အဆက္ဆက္၊ အစိုးရအဆက္ဆက္တို႔ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုညိွႏိႈင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္မႈ မရရိွခဲ့ပါ။ ဒီတႀကိမ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံႀကီး ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေရး အားသာခ်က္တခုမွာ အစိုးရသစ္သည္ ျပည္သူလူထုက မဲဆႏၵျဖင့္ တင္ေျမွာက္ေသာအစိုးရျဖစ္လာျခင္း၊ ယခင့္ယခင္က ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးဆိုသည့္ စကားလံုးကို တသံတည္းမထြက္ခဲ့ၾကရာမွ ယခုအခါတြင္ တပ္မေတာ္အပါအ၀င္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးကို လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟု တသံတည္းထြက္လာျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
          ျပည္သူက တင္ေျမွာက္လိုက္ေသာ ျပည္သူ႔အစိုးရသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံေခၚဆိုရျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္မွတ္မေရးထိုးရေသးသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေစလႊတ္ဖိတ္ေခၚမႈ ျပဳလုပ္ေနသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။
          အေရးအႀကီးဆံုးမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာဆိုရည္ရြယ္ထားသည့္အတိုင္း ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံတြင္ ပါသင့္ပါထိုက္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါ၀င္လာႏိုင္ေရးႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း တို႔လည္း ပါ၀င္လာၾကဖို႔ လိုအပ္လွပါတယ္။
          ဤညီလာခံႀကီး၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုအားလံုး၏ ရင္ထဲမွ ျဖစ္ေပၚလာၾကေသာ အသံမ်ားကို နားေထာင္မွတ္သားၾကရန္ျဖစ္ပါတယ္။
          တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားအေနႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ မရိွျခင္း၊ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအားနည္းျခင္း၊ အစရိွသည့္ လိုလားခ်က္မ်ားကို တင္ျပေတာင္းဆိုၾကမည္မွာ သဘာ၀က်ေသာတင္ျပမႈ ၊ေတာင္းဆိုမႈ ျဖစ္ပါတယ္။
          ၎ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းတင္ျပရာမွာ သေဘာတူညီမႈရရိွၾကေရးမွာ ညီလာခံႀကီး၏ အေရးပါေသာရည္ရြယ္ခ်က္ပန္းတိုင္ ျဖစ္ပါတယ္။
          ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ၾကမည္ဟု တသံတည္း အားလံုးေျပာဆိုေနၾကခ်ိန္တြင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၏ အသြင္အျပင္လကၡဏာမ်ား၊ ျပည့္စံုေသာ သေဘာတူညီမႈမ်ား တည္ေဆာက္ၾကရမည္ ျဖစ္ပါတယ္။
          ပထမဆံုးအေရးပါ အေရးႀကီးေသာ ကိစၥမ်ား တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ တင္ျပေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို နားေထာင္ၾကဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲ၏သေဘာသဘာ၀အတိုင္း လိုတိုးပိုေလွ်ာ့လုပ္ၾကရမည္ကား မလြဲဧကန္ ျဖစ္ပါတယ္။
          ယေန႔ျပည္သူ႕ အစိုးရသစ္ရဲ႕ ေခတ္ဦးတြင္ အႏိုင္ႏိုင္ငံမွ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကရန္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ကမ္းလွမ္းမႈေတြ ျပဳလုပ္ေနတာေတြ႕ရပါတယ္။ ထိုကမ္းလွမ္းမႈမ်ား၏ ေရွ႕ေျပးေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္အသီးသီးရိွ လိုအပ္သည့္ ျပည္သူလူထုထံသို႔ မွန္ကန္စြာ ေရာက္ရိွသြားေရးမွာ အေရးပါသည့္နည္းတူ တိုင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖ္ိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကရန္ျဖစ္ပါတယ္။
          နံပါတ္ ၁- လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ျဖစ္ပါတယ္။
          နံပါတ္  ၂ -စြမ္းအင္ရရိွဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။
          နံပါတ္ ၃- ေခတ္သစ္နည္းပညာမ်ား ရရိွဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။
          အဲဒီ အဲဒီအခ်က္မ်ား  ရရိွသည့္တိုင္ အစိုးရ၀န္ထမ္းႏွင့္ ျပည္သူတို႔ ေပါင္းစည္းၿပီး လုပ္ေဆာင္ၾကပါမွ ေအာင္ျမင္မႈရရိွႏိုင္မည္ျဖစ္ပါတယ္။
          တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္မႀကီးတို႔ အၾကား လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးမွာ မျပည့္စံုႏိုင္ေသးဘဲရိွပါတယ္။
          ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ပထ၀ီအေနအထားအရ တရုတ္ျပည္၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ထိုင္း၊ ကေမၻာဒီးယား ၊ မေလးရွားတို႔ ၀ိုင္းရံေနေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ ႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ အာဆီယံ စာခ်ဳပ္အရ အာဆီယံႏိုင္ငံခ်င္း ကူးလူးဆက္ဆံေရး လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ၿပီး ကုန္စည္စီးဆင္းမႈမ်ားလည္း လြယ္ကူစြာ စီးဆင္းဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။
          အဲဒီလို အဲဒီလို လုပ္ေဆာင္ရာမွာလည္း ယခင္စစ္တပ္အစိုးရထိပ္ပိုင္းႏွင့္ စီးပြားေရးခရိုနီတို႔ ဦးစီးျခယ္လွယ္သည့္ စီးပြားေရးကုန္သြယ္မႈ ပံုစံမဟုတ္ဘဲ မွ်တပြင့္လင္းသည့္ ကုန္သြယ္စီးဆင္းမႈမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္လွပါတယ္။
          အဲဒီလို တိုင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ရရိွေစေရးအတြက္ တိုင္းျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ မျဖစ္မေန လိုအပ္လ်က္ ရိွပါတယ္။
          ဒါေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုအားလံုး၏ အသံ ျပည္မ၊ျပည္နယ္မ်ားမွ ျပည္သူလူထုရဲ႕ စစ္မွန္ေသာလိုအပ္ခ်က္အသံမ်ား ပြင့္အံထြက္က်လာမည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံႀကီးတရပ္လိုအပ္ေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
          လိုအပ္ခ်က္အားလံုး တခ်ိန္တည္း တခါတည္း လိုက္ေလ်ာ ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ဟာ ေမွ်ာ္လင့္ယံုၾကည္၍ မရႏိုင္ေသာ္လည္း ထိုလိုအပ္ခ်က္မ်ားသည္ စစ္မွန္ေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ဟူေသာ ခံယူခ်က္သည္ အေရးအႀကီးဆံုး ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္အေျခအေန၊ ဘယ္အေနအထားအရ ဘယ္ေရြ႕ ဘယ္မွ် ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ၾကမယ္။ ေနာက္ေနာင္ က်န္ေသာအပိုင္းမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ စသည္ စသည္ျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ စီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္ေပးျခင္းျဖင့္ညီညႊတ္ေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။
          ၂၁ ပင္လံုညီလာခံသည္ ဘာေၾကာင့္ႏွင့္ ေမာင္မိုးသူပါ။