ေမာင္ေမာင္စိုး -ေမ်ွာ္လင့္ျခင္း၏မနက္ဖန္ မိုင္ဂ်ာယန္


ေမာင္ေမာင္စိုး -ေမ်ွာ္လင့္ျခင္း၏မနက္ဖန္ မိုင္ဂ်ာယန္
(မိုးမခ) ဇူလိုင္ ၂၉၊ ၂၀၁၆

၁။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ မိုင္ဂ်ာယန္တိုင္းရင္းသားညီလာခံႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ရလဒ္ေကာင္းေတြ ထြက္ေပၚလာဘိ့ု ေမ်ွာ္လင့္ေနတဲ့ လူအမ်ားအျပားရွိေနသက့ဲ့သုိ့ ရလဒ္ ဆိုးထြက္လာမွာ စုိးရိမ္မကင္းရွိေနသူမ်ားလည္းရွိပါသည္။

၂။ လက္ရွိမိုင္ဂ်ာယန္အစည္းအေဝးသည္ ၂၁ ရာစုပင္လုံသုိ့သြားေရးဦးတည္ခ်က္ေအာက္တြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ့မ်ားအေနႏွင့္ တူညီေသာနိုင္ငံေရး မူေဘာင္တရပ္ရရွိရန္ မ်က္ႏွာစုံညီေတြ့ဆုံသည့္ အစည္းအေဝးျဖစ္သည္ကိုေတြ့ရသည္။

၃။ မိုင္ဂ်ာယန္အစည္းအေဝး၌ ခြဲထြက္ေရးကိုပယ္ခ်ထားျပီး ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတရပ္ တည္ေဆာက္ရန္လိုအပ္သည့္ အေျခခံမူေဘာင္မ်ားေဆြးေႏြးသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္သည္။ တိက် စြာေျပာလ်င္ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံတြင္ ေဆြးေႏြးျကမည့္ နိုင္ငံေရးမူေဘာင္မ်ားကို တိုင္းရင္းသားမ်ားျကား အေျခခံတူညီမွဳ ရရွိရန္ ေဆြးေႏြးျကသည္ျဖစ္ရာ မိုင္ဂ်ာယန္ညီလာခံသည္ ၂၁ ရာစုပင္လုံအတြက္ အျကိဳ ျပင္ဆင္သည့္ ညီလာခံ ရလဒ္ေကာင္းမ်ားထြက္မည့္ညီလာခံဟုဆိုရပါမည္။

၄။ ၂၀၁၅ တြင္း NCA လက္မွတ္ထိုးသည့္အဖြဲ့မ်ားႏွင့္ လက္မွတ္မထိုးသည့္အဖြဲ့မ်ား ကြဲျပားျပီးေနာက္ ၁ ႏွစ္မျပည့္မွီ ျပန္လည္စုစည္းျပီး ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တရပ္ထူေထာင္နိုင္ေရးအတြက္ တူညီသည့္ အေျခခံမူေဘာင္မ်ား ခ်မွတ္နိုင္ရန္ ျကိဳ း စားျကသည့္ ညီလာခံျဖစ္သည္။

၅။ မတူသည့္ဘာသာစကား ယဥ္ေက်းမွဳ ဓေလ့ထုံးစံ မတူသည့္သမိုင္းျဖတ္သန္းမွဳ မ်ားရွိသည့္လူမ် ဳိ းမ်ား မတူသည့္သမိုင္းေျကာင္း မတူသည့္ ျဖတ္သန္းမွဳ မတူသည့္ အေျခအေနရွိသည့္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ့မ်ား တူညီသည့္ ဖက္ဒရယ္အေျခခံမူတရပ္  ရရွိရန္ ျကိဳ းစားျကရတြင္ အခက္အခဲမ်ား ျငင္းခုံေဆြးေႏြးမွဳ မ်ားရွိေသာ္လည္း တစတစ တိုးတက္မွဳ ရွိလာသည္ဟုဆိုရမည္။ မိုင္ဂ်ာယန္ညီလာခံတြင္ ဘုံသေဘာ
တူညီခ်က္မ်ား တိုး၍ ရရွိလာခ့ဲသည္ဟုဆိုပါသည္။

၆။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား၏ ေလာ္ခီလာညီလာခံ လိုင္ဇာညီလာခံ မိုင္ဂ်ာယန္ ညီလာခံတိ့ုတြင္ ေတာက္ေလ်ွာက္ပါဝင္လာေသာ ABSDF ဥကၠဌ ရဲေဘာ္သံခဲ၏ အဆိုအရ ညီလာခံမ်ား ေတာက္ေလ်ာက္က်င္းပလာခ့ဲ၍ တဖြဲ့ႏွင့္တဖြဲ့ ပိုမို နားလည္မွဳ ရလာျပီး ေဆြးေႏြးရသည္မ်ားမွာ ပိုမိုေခ်ာေမြ့လာသည္ဟုဆိုပါသည္။

၇။ သုိ့ေသာ္ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံေအာင္ျမင္္ေရးသည္ မိုင္ဂ်ာယန္ညီလာခံႏွင့္သာ ဆိုင္သည္မဟုတ္ဘဲ အားလုံးပါဝင္ေရးကိုရပ္ခံထားသည့္ NCA လက္မွတ္မထိုး ေသးသည့္ UNFC အဖြဲ့ဝင္မ်ားႏွင့္ UWSA/NDAA တိ့ု ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံပါဝင္ေရးအတြက္ အေရးျကီးေသာအေျကာင္းအခ်က္တရပ္မွာ MDAA / TNLA/ AA အဖြဲ့ ၃ ဖြဲ့ ညီလာခံတြင္ ပါဝင္နိုင္ေရးအတြက္ အရပ္သားအစုိးသစ္ႏွင့္ ျမန္မာစစ္ဖက္ ေခါင္းေဆာင္တိ့ုက မည္သုိ့ဆံုးျဖတ္သည္ကလည္း အေရးပါသည္ဟု ဆိုရပါမည္။

၈။ မိုင္ဂ်ာယန္ညီလာခံအတြင္း SSPP က ဝ ျပည္နယ္ေပးေရးကို ကန့္ကြက္သည္ဟူေသာ မွားယြင္းသည့္သတင္းသည္ SSPP အဖြဲ့အား စိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစခ့ဲသည္။ မိုင္ဂ်ာယန္ညီလာခံအတြင္း ဝ အား ျပည္နယ္ေပးသင့္သည္ မေပးသင့္သည္ကို မည္သည့္အဖြဲ့အစည္းကမွ ေဆြးေႏြးခ့ဲျခင္းမရွိေပ။ လုံးဝမွားယြင္းသည့္သတင္း ျဖစ္သည္။

၉။ ဇူလိုင္ ၂၆ မွ ၂၈ အထိ ၃ ရက္အတြင္း အေျခခံသေဘာတူညီခ်က္အေတာ္မ်ားမ်ား ရရွိထားသည့္ မိုင္ဂ်ာယန္ညီလာခံသည္ ရလဒ္ေကာင္းႏွင့္ အဆံုးသတ္မည္ဟု ေမ်ွာ္လင့္ရပါသည္။ 

၁၀။ မိုင္ဂ်ာယန္ညီလာခံမွသည္ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံသုိ့ ဆက္လက္နိုင္ေရးသည္ ၎ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးသည္၎ တိုင္းျပည္ဖြံ့ျဖိဳး တိုးတက္ ေရးသည္၎ ျပည္သူအားလုံး၏ ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္ျဖစ္ေပေတာ့သည္။